23 Temmuz 2014 Çarşamba

Muhasebenin Önemi nedir

Muhasebenin tanımından da
hatırlayabileceğimiz gibi muhasebe, her
türlü kuruluşların tüm işlemlerini takip
eden, işlemleri kaydeden ve
sonuçlandıran bir bilim olduğundan,
muhasebe tüm kuruluşlar için son derece
önemlidir. Muhasebe sadece ticari
kuruluşların değil, devlet kuruluşlarının,
derneklerin, vakıfların vb. gibi yerlerin
de işlemlerini takip ettiğinden dolayı her
bir kuruluş için en önemli bölümdür.
Aklınıza her nasıl bir kuruluş gelirse
gelsin bu kuruluşların mutlaka basit
veya sistemli bir muhasebe sistemi
olmak zorundadır. Bazen kişiler kendi
kendilerinin bile muhasebesini
tutmaktadırlar. Örneğin bir aile reisi
bile evinin gelir ve giderlerini bir
deftere yazarak ev bütçesinin
muhasebesini tutmaktadır.
Tek bir kişinin veya bir ailenin
muhasebesini tutmanın bile önemini
düşünürsek, ticari kuruluşların
muhasebesinin ne kadar önemli
olduğunu burdan çıkarabiliriz.
Muhasebe her kuruluşun mutlak bir
sistemi olduğundan muhasebe son derece
önemlidir. Çok fazla sayıda değişik
sektör olduğunu ve buralardaki küçük
büyük kuruluşların hepsinin muhasebe
bölümünün olduğunu düşünürsek
muhasebe mesleğinin ne kadar yaygın
olduğunu çıkartabiliriz.
Türkiye de şu an en çok aranan nitelikli
elemanların başlarında muhasebe
elemanları gelmektedir. Böyle ilgi gören
bir alanın da önemi büyük olmaktadır.
Muhasebe günümüz Türkiye'sinde en çok
önem verilen ve en çok iş alanına sahip
olan bir meslek durumundadır.
Muhasebeyi, kişiler ve işletmeler
açısından düşündüğümüzde durum böyle
iken bir de muhasebe öneminin devlet
ve üçüncü kişiler tarafından da önemi
büyüktür. Muhasebe devlet açısından da,
vergi yükünün hesaplanmasında son
derece önemli bir sistemdir. Kişiler ve
işletmeler devlete ne kadar vergi
vereceğini muhasebe sayesinde
hesaplarlar. Her kuruluş bir dönemdeki
faaliyetlerine ve bu faaliyetlerden ne
kadar kar/zarar yaptığına göre devlete
vergi vermektedir. Gerçek kişiler ve
tüzel kişilerin ne kadar kar veya zarar
yaptıklarını hesaplamak ta tabiki
muhasebe sisteminin görevidir. Çıkan
sonuçlara göre devlete verilecek vergiler
de muhasebe sayesinde hesaplanarak ve
bildirilerek vergi borcu yerine getirilmiş
olur.
Üçüncü kişiler de muhasebe sistemi
sayesinde, özellikle şirketlerin durumları
hakkında bilgi sahibi olurlar ve ona göre
şirketlerle iş ortaklığında bulunup
bulunmayacaklarına karar verirler.
Kişiler de şirketlerin durumlarını
inceleyerek şirket ile alışveriş yapmak,
şirketin hisse senedini almak gibi
işlemleri tercih edebilirler.
Bu sonuçlara ulaşmak için en önemli
unsur iyi bir muhasebe sistemidir.
Muhasebe sistemi olmayan bir kuruluş
hakkında ne işletme sahipleri, ne işletme
ortakları, ne işletme çalışanları, ne
devlet ne de üçüncü kişiler bilgi sahibi
olabilirler ve kuruluşun geleceği
hakkında yön verebilirler. Kısaca
Ülkemizde 26.12.1992 tarihli Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren
Muhasebe Sistemi en önemli bilimlerden
biridir ve gün geçtikçe önemini
artırmaktadır.
Muhasebe Mesleğinin konusu:
A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik
mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve
işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe
prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri
gereğince, defterlerini tutmak, bilanço
kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile
diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri
işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak,
geliştirmek, işletmecilik, muhasebe,
finans, malî mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini
düzenlemek veya bu konularda
müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda,
belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil,
denetim yapmak, malî tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazılı
görüş vermek, rapor ve benzerlerini
düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve
benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı
olmaksızın yapanlara serbest
muhasebeci mali müşavir denir.
B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin
konusu:
(a) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı
işleri yapmanın yanında Kanunun 12.
maddesine göre çıkartılacak yönetmelik
çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile
ilgili defter tutamazlar, muhasebe
bürosu açamazlar ve muhasebe
bürolarına ortak olamazlar.
www.muhasebedersleri.com/muhasebenin-onemi.html

Posted via Blogaway

Muhasebe Nedir

Muhasebenin ne anlama geldiğini
öğrenmek için muhasebenin tanımını
kısaca anlamamız gerekiyor. Muhasebe
nedir denildiği zaman aklımıza kısa ve
öz bir tanım gelmeli. Böylece tanımı
ezberlemek yerine, muhasebenin ne
anlama geldiğini anlayabiliriz.
Muhasebenin tanımından yola çıkarak
"muhasebe nedir" sorusuna cevap
bulabiliriz, ve böylece yavaş yavaş
muhasebeyi öğrenmeye başlayabiliriz.
Kısaca Muhasebenin Tanımı : İşletmelerin
mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran,
özetleyen ve raporlayan bir bilimdir.
Muhasebe nedir denildiğinde bu tanımı
bilmemiz ve anlamamız bize yeterli
olacaktır. Tabiki tanımda geçen
kelimelerin de ne anlama geldiğini
bilmek ve anlamak gereklidir. Bu
tanımdaki terimlerin ne anlama
geldiklerini bilmek muhasebeyi daha iyi
anlamamızı sağlayacaktır.
Muhasebenin ayrıntılı tanımı ise,
muhasebeyi tam anlamıyla bize
açıklamaktadır. Muhasebenin ayrıntılı
tanımını, bizim yaptığımız kısa tanımla
aynıdır. Sadece biri kısa ve öz, biri de
uzun ve ayrıntılıdır.
Muhasebenin Tanımı : Ekonomik
faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların
mali nitelikteki işlemleri ve olayları para
ile ifade edilmiş şekilde kaydeden,
sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve
sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden
bir bilim dalıdır.
Muhasebenin tanımını aynı zamanda
"muhasebe nedir" sorusuna cevap
vermektedir. Yani muhasebenin ne
anlama geldiğini, ne olduğunu, ne
yapması gerektiğini tanımdan
çıkarabiliriz. Muhasebeyi tam anlamıyla
bilmek için tanımını anlamamız yeterli
olmamaktadır. Tanım da yer alan her
terimin de ne anlama geldiğini bilmemiz
gereklidir.
Muhasebenin ne olduğunu öğrenmek
için tanımdan yola çıkarak konuyu
anlamaya çalışalım.
Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve
kaynaklarının oluşumunu, bunların
kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı
işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve
kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin
mali durumlarını açıklayacak bilgileri
sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve
kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile
oluşmaktadır. Muhasebe sadece kar
amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil,
kar amacı gütmeyen yani topluma fayda
için hizmet veren tüm kuruluşlar için de
geçerlidir. Bu yüzden işletmeler
denilirken tüm kuruluşları
kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe
sistemi kar amacı güden işletmeler için
daha da önemlidir.
İşletme: Belirli bir ticari amaç için, bir
veya daha fazla kişinin bir araya
gelerek, belirli bir sermaye ile
kurdukları kuruluşlardır. İşletmeler
amaçlarına göre ve kuruluş şekillerine
göre çeşitli şekillere ayrılırlar. Bunlar
genel olarak şahıs şirketleri ve sermaye
şirketleri şeklindedir.
Muhasebenin işlevini yerine
getirebilmesi için belirli görevleri
bulunmaktadır. Bu görevlere
muhasebenin fonksiyonları denir.
Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme,
sınıflandırma, özetleme ve raporlama
olarak dört ana grupta toplayabiliriz.
"Muhasebe nedir" sorusunun cevabını
umarım yavaş yavaş anlamaya başladık.
Muhasebenin fonksiyonlarını ayrıntılı
olarak incelemek muhasebeyi daha da
iyi anlamamızı sağlayacaktır.
Kaydetme Fonksiyonu: Mali işlemleri
belgelere dayanarak muhasebe sistemine
göre muhasebe defterlerine kayıt
yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en
önemli ve ilk fonksiyonudur. Muhasebe
de kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan
diğer fonksiyonların da bir anlamı
kalmaz. Yapılan her işlem muhasebe
sistemi içinde ilk olarak kayıt yapılmak
zorundadır. Bu kayıtlarda belgelere
dayandırılarak yapılır. Muhasebe
sisteminde iki tür kayıt yöntemi varddır.
Tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt.
Sınıflandırma Fonksiyonu: Kaydedilen
bilgiler belirli zaman aralıklarında
derlenip niteliklerine göre gruplara
ayrılır. Böylece farklı nitelikteki ve
gruplardaki işlemleri birbirleri ile
karıştırmadan farklı sınıflarda
incelenebilir. Sınıflandırma işlemleri
muhasebe sistemi dahilinde muhasebe
defterlerinden büyük defterlere (defteri
kebir) yapılmaktadır.
Özetleme Fonksiyonu: Sınıflandırılan
işlemler dönem sonlarında toplanarak
daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve
yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak
için özetlenir. Dönem sonlarında
işletmeler yüzlerce belki binlerce işlem
yapmış olurlar. Bu işlemeleri teker teker
incelemek çok uzun zaman alacağından,
aynı nitelikteki işlemleri özetleyerek
görmek kişilere daha fazla yarar
sağlamaktadır. Muhasebe sisteminde
özetleme fonksiyonu muhasebe
tablolarından mizan kullanılarak yapılır.
Raporlama Fonksiyonu: En son olarak
raporlama fonksiyonunda kaydedilen,
sınıflandırılan ve özetlenen işlemler
mali tablolar aracılığı ile sonuç
aşamasına gelir. Bu sonuç aşaması da
raporlamadır. Raporlama muhasebe
sisteminin en son aşaması ve yorum
yapma aşamasıdır. Muhasebenin en
önemli fonksiyonlarındandır.
Raporlarda işletmelerin her türlü
sonuçları ortaya çıkarılarak işletme
hakkında bilgiler ve yorumlar
yapılmaktadır. İşletme bu raporlar
sayesinde geleceğine karar vermekte ve
yeni kararlar almaktadır. Raporlama
aşamasında muhasebe tabloları
kullanılır ve bu tabloların en önemlileri
bilanço ve gelir tablosudur .
Muhasebe bu fonksiyonları sırasıyla
yerine getirerek işletmelerin mali
işlemleri hakkında sonuçlar çıkararak;
hem işletmeyi, hem devleti hem de
üçünçü kişileri bilgilendirmektedir.
Kısaca muhasebe böyle bir sistemdir ve
Ülkemizde 26.12.1992 tarihli Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren
Muhasebe Sistemi gün geçtikçe önemini
artırmaktadır.
www.muhasebedersleri.com/muhasebe-nedir.html

Posted via Blogaway

Ön Muhasebe işlemleri Nelerdir Nasıl Yapılır

Ön Muhasebe: İşletmelerin temel
muhasebe işlemlerini takip etmektir. Ön
muhasebe işletmenin parayla ifade
edilen işlemlerini yani, işletmenin nakit
parası, stokları, müşterileri, çekleri,
senetleri, banka hesapları gibi temel
unsurlarının kayıtlarını ve bunların
hareketlerini takip etmek için kullanılır.
Ön muhasebe de aşağıdaki temel işlemler yapılır.
Kasa Hesap Takibi
Müşteri (Cari) Hesabı Takibi
Fatura/İrsaliye İşlemleri
Stok Giriş ve Çıkış Takibi
Müşteri Çek/Senetleri Takibi
İşletme Çek/Senetleri Takibi
Banka Hesap Takibi
Ön muhasebe tutmak işletmelerin
muhasebesinin tutulduğu anlamına
gelmez. İşletmelerin belgelerini
muhasebe defterlerine işlemek, bu
bilgiler ile mali tablolar ve raporlar
düzenlemek, devletle olan ilişkileri
düzenlemek (beyanname, ssk) serbest
muhasebeci mali müşavirlerin görevidir.
Örneğin bir beyannamenin mutlaka
smmm tarafından düzenlenip
onaylanması gerekir. Bu nedenle
işletmenin muhasebe kayıtları mutlaka
smmm tarafından ve ilgili kayıt
sistemine göre tutulması gerekir.
Muhasebe kayıt sistemleri 2 tanedir.
Bunlar tek taraflı kayıt sistemi (basit
kayıt) ve çift taraflı kayıt sistemi
(Bilanço usülü kayıt) dir. Tek taraflı
kayıtta işletme defteri ve serbest meslek
kazanç defteri tutulur. Tek taraflı kayıdı
ikinci sınıf tacirler tutar. Çift taraflı
kayıtta ise yevmiye defteri, büyük defter,
bilanço, gelir tablosu gibi mali defterler
tutulur. Çift taraflı kayıdı birinci sınıf
tacirler tutmaktadır.
Ön muhasebe tutmak demek ise bu kayıt
sistemlerine hazırlık aşaması demektir.
Muhasebe kayıt sistemleri belgelere
dayanılarak yapılır. Bu belgeler ise
işletmeler tarafından toplanır. İşte bu
belgeleri düzenleyerek takip edecek
kişilere ihtiyaç vardır. Bu kişilerde
işletmelerin ön muhasebesini tutmuş
olurlar. Yine işletmeler tarafından çok
kullanılan işlemlerde ön muhasebe
tarafından takip edilebilir. Örneğin, stok
durumları, çek ve senet durumları,
banka hesaplarındaki durumlar gibi.
Ön muhasebe elemanları genellikle
işyerlerinde çalışır. Ön muhasebe için
yazılmış muhasebe paket programlarıda
bulunmakta olup, bu programlarda da
ön muhasebe tutulmaktadır.
Kısacası işletmede bir fatura
düzenlenmesi gerektiği zaman bunu
işletme sahipleri, işletmede çalışan biri
veya ön muhasebe elemanı
düzenleyebilir. Ama bu faturanın
muhasebe defterine kaydedilerek
resmiyet kazanması muhasebecilerin
görevidir. Muhasebecilerin her işletme
için gidipte her zaman fatura
düzenlemesi imkansızdır. Bunun için
işletmeler basit ve temel işleri
yapabilecek eleman görevlendirirler.
Bunlar da ön muhasebe elemanı olarak
adlandırılmaktadır.
Ön Muhasebe Nasıl Öğrenilir: Ön muhasebe öğrenmek için yukarıda belirtilen temel işlemleri yapabilmek yeterli olabilmektedir. Bu temel işlemleri takip ederek işletmeye ve işletmenin
muhasebesine yardımcı olunacaktır. Bu
işlemleri takip etmek son derece
kolaydır. Bunlardan bazıları şöyledir:
Kasa Hesabı Takibi: İşletmenin nakit
işlemlerini takip etmektir. Bunu için bir
kasa defteri tutulabilir. İşletmenin
nakitleri bu defter ile tekip edilebilir.
Kasa hesabında işletmeye nakit girişi ve
nakit çıkışı olduğu zaman hareket
meydana gelir. Bu nedenle her nakit
hareketinde kasa defterine kayıt yapılır.
Yapılan tahsilatlar ve ödemeler kasa
bölümünde izlenir. Böylece işletmenin
nakit parası takip ederek günlük gelir ve
gider takibi yapılır.
Müşteri (Cari) Hesabı Takibi: İşletmenin
birlikte çalıştığı müşterileri takip
etmektir. İşletme alıcılarına mal ve
hizmet satar. Böylece işletmeye
borçlanırlar. İşletme satıcılarından mal
ve hizmet alırlar. Böylece işletme
satıcılara karşı borçlanır. Cari hesap
takibinde buradaki alıcılar ve satıcılar
takip edilir. Alıcıların ve satıcıların borç
ve alacakları izlenir.
Fatura/İrsaliye İşlemleri: İşletme mal veya hizmet sattığı zaman fatura kesilir. Mal veya hizmet aldığında ise fatura alınır.
Buradaki fatura kesme işlemini, gelen,
giden fatura ve belgeleri takip eder.
Stok Giriş/Çıkış Takibi: İşletme mal aldığı
zaman bunları giriş yapar, mal atıldığı
zaman da stoklardan düşer. Böylece
malların yani stokların takibini yaparak
azalan malları veya biten malları
belirleyebilir. Alış faturası ile
stoklarımızda artış, satış faturası ile de
stoklarımızda azalış meydana gelir.
Çek/Senetleri Takibi: İşletmenin veya
müşterilerin çek-senetlerini takip eder.
Çek-senetlerin giriş çıkışlarını
kaydederek, ne kadar tahsil edilecek ve
ne kadar ödenecek çek senet olduğu
bilinir. Bunların vadeleri de takip
edilerek, ödeme günlerinde ödemeler
yapılır, tahsil günlerinde tahsilatlar
yapılır.
Banka Hesap Takibi: İşletmenin
bankalardaki hesaplarını durumu takip
edilir. Bazen işletmenin kasasında nakit
olmadığı durumlarda banka hesapları
kullanılır. İşletmenin çek ve senetlerinin
vadeleri takip edilerek bankada çek veya
senedin tahsili için para olup olmadığı
takip edilir. Dışarıdan gelen ödemelerde
banka hesabı kontrol edilir.

Posted via Blogaway