3 Ağustos 2014 Pazar

Muhasebede İşçilik Kavramı ve Özellikleri

İşçilik Kavramı ve Özellikleri
Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür.İşçilik maliyetleri,işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür.Emek,insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalismalardir ücret ise insan emeğinin karşilığıdır.
(Hacırüstemoğlu,1995:120)
İşçilik Kavramı,bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir. Daha sonra bu harcanan süre, parayla ifade edilir.
Başka bir yerde de İşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşimaktadır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.
(Üstün,1996:139)
1- İşçilik gideri saklanması, stoklanması,
biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir.
İşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir.
2- İşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım, çocuk zammı ücretli izin, giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir.
3- İşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir. Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelligini korumaktadır.
4- Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşirken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çesitli sorumluluklar yükler.
(Yükçü,1999:105)
2. İşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması
İşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir.
2.1. Direkt İşçilik Maliyetleri
Direkt işçilik, üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan, hammaddenin biçimini, yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir. Örnegin; bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb. (Üstün,1996:140)
Bu giderler,angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan ,işçi başina düşen çalisma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur.(Ders Notları)
Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt İşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-İşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir. (Yükçü,1999:106)
2.2. Endirekt İşçilik Maliyetleri
Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere, Endirekt İşçilik adı verilir . Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi, yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. Yardımcı işçilik, üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup, bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çirak vb. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur. Yönetici işçilik de; üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşi gözlemci, atölye şefi vb. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. (Üstün,1996:141)
Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir.
Endirekt İşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730- Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 - İşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir.
3. İşçilik Giderlerinin İzlenmesi
İster üretim işletmesi özelliginde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. İşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir.
İşveren için bir maliyet unsuru, çalisan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da
önemlidir. (Üstün,1999:106)


Posted via Blogaway

MALİYET MUHASEBESİ Temel Bilgiler

MALİYET MUHASEBESİ DERS NOTLARI
Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan
(veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşiyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları
kapsamaktadır.
Biz bu çalismamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalısacagiz. İşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım.
Maliyet Kavramı
En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı, bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek içinvkatlanılan fedakarlıkların tümüdür. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir. 2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Maliyet bedeli 262. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır.
Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder.
Maliyet Gideri
Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. Tanımdan da anlaşilacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelligi üretim için mal ve hizmet tüketimidir. Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine, şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. Maliyet giderleri, üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri
dönmektedir. . (Yükçü,1999:39)

Posted via Blogaway

SPK BAŞVURU işlemleri Nelerdir

SPK BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınavlara ilk kez başvuruda bulunacak
adaylardan aşağıda belirtilen
belgeler aranır.
– Eksiksiz olarak doldurulmuş, fotoğraflı ve
imzalı Kayıt Formu,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont
(dekont adayın ad ve soyadı ile TC kimlik
numarasını içerecek şekilde düzenlenmelidir).
Yeni kayıt işlemleri başvuru süresi içerisinde
http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. İnternet adresinde bulunan Kayıt Formu’nun ilgili
sayfalarındaki açıklamaların dikkatle okunarak işlem adımlarının yürütülmesine özen gösterilmelidir. Bu formda TC kimlik numarası sorulmaktadır.
TC kimlik numarası http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. TC vatandaşı olmayan adaylar TC kimlik numarası yerine pasaport numaralarını 11 hane oluncaya kadar sonuna sıfır (0) ekleyerek yazacaklardır.
Formda bulunan bilgi alanlarının doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.
Form hatasız doldurulduktan sonra ilgili buton tıklanarak kaydın onaylanması gerekmektedir. Aday onay aşamasından önce girdiği bilgilerde değişiklik yapabilir. Ancak bir kez onaylama yapıldıktan sonra kaydı değiştirmek mümkün değildir. Adaylar Kayıt Formu’nda belirttikleri adreste başvurudan sonra değişiklik
yapamazlar.
Adres değişiklikleri ancak bir sonraki sınavın kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılabilir. Adayın adresinin değişmiş olması halinde, gerektiğinde adayla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin adayın sorumluluğundadır. Yapılacak sınavlara ilk kez başvurmuş olması nedeniyle henüz şifre almamış adayların; Kayıt Formuna, T.C.kimlik numaralarını ve kendi belirleyecekleri 5 haneli şifreyi yazarak kayıt yapmaları mümkündür. Aday tarafından belirlenen bu şifreler geçici olup başvuru süresince kullanılacaktır. Adaylar sınavdan bir ay önce sınav giriş yerlerinin açıklanması aşamasında http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde bulunan “Şifrenizi unuttunuzsa
burasını tıklayınız” bölümüne girerek daimi şifrelerini internet üzerinden alabileceklerdir. Bu bölümde istenilen bilgilerin Kayıt Formunda yazılı olan bilgilerle aynı olması gerekmektedir.
Aksi takdirde farklı bilgilerle doğru şifreye
ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Kayıt Formunun imzalı örneğinin fotokopisinin aday tarafından saklanmasında yarar
bulunmaktadır.
Kayıt onaylandıktan sonra bilgisayardan alınan dökümün fotoğraf bölümüne, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümünün imzalanması gerekmektedir. Aday sınav başvurusu sırasında dolduracağı Kayıt
Formunda; lisans sınavı başvuru koşullarına uygun olduğunu, sınavlara katılma koşulları ile lisans belgesi alma koşullarını okuduğunu ve Kayıt Formunda verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan eder. Aday beyanının gerçek dışı olduğunun, sınava girme ve lisans belgesi alma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını ve 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacağını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeler ile tecrübe koşulu aranan sınavlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranılan tecrübe koşulunu lisans belgesi alma aşamasında kanıtlayan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını, kabul ederek beyanını imzalayacaktır.
Sınavlara Daha Önce Katılmış Adaylar
Daha önce yapılmış olan lisanslama
sınavlarında başarısız oldukları konulardan geçer not almak ve/veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden sınava başvuracak adaylar, istedikleri konu veya konulardan tercih yaparak sınavlara katılabileceklerdir.
!! Lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olan adayların
http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde yer alan Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.
Bu adayların başvurularında sadece aşağıda belirtilen belgeler
aranır;
– Kayıt Formunun onay sayfasının fotoğraflı ve imzalı dökümü (formun üzerinde fotoğraf
yapıştırmak için yer ayrılmamış ise fotoğraf yapıştırılmayacaktır),
– Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasının belirtildiği banka dekontu. Bu adayların gerek daha önce katıldıkları sınav türüne devam etmeleri, gerek başka bir sınav türüne başvurmaları halinde, http://spk.anadolu.edu.tr internet adresindeki Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurarak kayıt
yenilemeleri gerekmektedir.
Kayıt yenileme yapılırken T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra açılan ilk sayfada,
sadece ilgili sınavın girilecek modüllerinin
işaretli olması, diğer
modüllerdeki tüm işaretlerin kaldırılması
gereklidir; varsa adres bilgilerindeki değişiklikler
de bu aşamada yapılmalıdır. Yanlış girilen T.C.
kimlik numaraları sistem tarafından yeni bir
kayıt olarak algılanmaktadır. Bu nedenle T.C.
kimlik numaralarının doğru ve eksiksiz olarak yazılması önem arz etmektedir.
Adaylar ilk kayıtta verdikleri adres bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri Kayıt Formunda yapabilirler. Ancak kayıt
yenileme işlemleri sırasında adayın kimlik bilgilerinde değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır. Başvuru dönemi sona erdikten sonra aday tarafından belirlenen sınav merkezlerinde değişiklik yapılamaz.
Kayıt yenileme yapılırken,”Kaydet” butonu tıklandıktan sonra “Seçtiğiniz Bölüm(ler) ve Dersler” başlığı altında adayın girmek istediği sınav türü veya türleri ile girilecek modüllerin listesi görülecektir. Buraya kadar olan bölümde herhangi bir hata yoksa “Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz” butonu tıklanacaktır. Hata olması halinde “Vazgeçtim Kayıt Yenileme Penceresine Geri Dön” butonu tıklanarak işlemlerin baştan yapılması gerekmektedir. Formda yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olan adayın “Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz” butonunu tıklaması halinde formun yazıcıdan dökümü alınacaktır.
!! Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerli sayılacaktır.
!! Adayların, kimlik bilgilerinde meydana
gelebilecek değişiklik ve düzeltmelerin
yapılabilmesi için adayların değişiklik
gerekçesini içeren ve belgeleyen evrakla birlikte Kılavuzun 5.3 Bölümünde yer alan adrese ancak kayıt başvuru dönemi içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
Yazıcıdan alınan bu forma, eğer formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer
ayrılmış ise, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak
nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.
İmzalanan Kayıt Formunun, TC kimlik numarası ve adı-soyadının yazılı olduğu banka dekontu ile birlikte “Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (Sınav
Hizmetleri) Yunusemre Kampüsü 26470
Eskişehir” adresine iadeli taahhütlü posta ilegönderilmesi gerekmektedir. http://spk.anadolu.edu.tr 

Posted via Blogaway

SPK SINAVI NEDiR

SPK SINAVI NEDİR? Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) sınavlarının genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır. SPK LİSANSLAMA SINAVI 11.08.2001 tarih ve 24490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: VIII, No: 34 “sermaye piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca Sermaye piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavları yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli ve değerleme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Sınav, sermaye piyasasında çalışmak isteyen (Bankalar, Aracı Kurumlar gibi) fakülte mezunlarının girmesi gerekli olan bir sınavdır. Lisan almayanların sermaye piyasasında çalışmaları mümkün değildir. Sınava girmek için mutlaka bir kurumda çalışmak gerekmemektedir. Fakülte mezunları sınava girebilirler. Lisans alanların ilgili kurumlarda iş bulma şansları oldukça artmaktadır. Kurumlar, lisanslama belgesine sahip kişileri aşağıdaki alanlarda istihdam etmektedirler; a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi, b) Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi, c) Yatırım fonları müşteri temsilcisi, d) Aracı kurum acentası olarak faaliyet gösteren banka şubeleri tarafından, Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ’in 24′üncü maddesi uyarınca Kurulumuza bildirilmesi zorunlu olan acentalık işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi ile seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi, e) Aracı kuruluş şube müdürü, f) Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu, g) Aracı kurum müfettişi, h) Aracı kuruluş takas ve operasyon sorumlusu.
Posted via Blogaway

Stopaj Vergisinin Mantığı

STOPAJ VERGİSİNDE MANTIK NEDİR?
Vergi borcunun doğması sonucu, doğan verginin ilgili mükellef tarafindan ödenmesi genel kuraldır.
Ancak, bazen kanun koyucu tarafindan asıl mükellef yerine üçüncü şahısların da vergiden sorumlu tutulması öngörülebilir. Zaten çeşitli vergi kanunlarında da, asıl mükellef olmadıkları halde, üçüncü şahısların, ilgili vergiyi ödemekten sorumlu tutuldukları görülmektedir. Esas olarak gelir vergisinde ve özellikle maaş ve ücretlerin vergi borcunu ödemesi açısından başvurulan bu usule stopaj veya kavnakta tevkif usulü denilir. Burada
vergi borcu, vergi mükeliefi olan işçi ve memur tarafindan bizzat değil, fakat vergi sorumlusu denilen üçüncü şahıs tarafindan ödenir. Yine; mükellefin yerine getirmekle yükümlü olduğu şekle
ve usule ilişkin şartların vergi sorumlusu
tarafindan yerine getirilmesi sözkonusudur. Yani,
vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından,alacaklı vergi dairesine karşı muhatap ve sorumlu olan kişi durumundadır. Bu vergi sorumlusuna
bazı yazarlar mutavassıt ödeyici de demektedirler. Stopaj usulünde vergi, asıl borçludan değil, vergi
sorumlusundan talep edilir. Bu yolla, gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır. Yani, işçiye veya memura ücret veya maaş ödeyen işveren, daha bu ödemeyi yapmadan önce, işçi veya memurun aldığı ücret veya maaştan kanunen ödemesi gerekli olan gelir vergisini kesecek ve yasal süre içinde bu kestiği vergileri bir muhtasar beyanname düzenleyerek vergi dairesine ödeyecektir. Anlaşılacağı üzere burada işçi veya memur kanuni mükelleftir, fakat
onların adına ve hesabına vergilerini ödeyen ve muhtasar beyanname veren işveren vergi sorumlusu (veya mutavassıt ödeyici)dur. Uygulamanın Amacı Vergilerin tahsilini daha kolay ve
garantili şekilde gerçekleştirmek, küçük
matrahların vergiden kaçırılmasını
önlemek, maliye idaresinin ve vergi
mükellefinin işlem yükünü azaltmak,
verginin, gelirin doğuşundan çok kısa
bir süre içinde maliye dairesine
geçmesini sağlamak ve nihayet verginin
mükellef üzerindeki psikolojik etkisini
gidermektir.
Türkiye'de stopaj usulüne göre, maaş ve
ücretlerden kesilen vergi tutarının,
ertesi ayın 23. günü akşamına kadar
ilgili vergi dairesine muhtasar
beyanname ile birlikte verilmesi genel
kuraldır. Aynı şekilde Kurumlar Vergisi
Kanunu'na göre, dar mükellefiyete tabi
olan kurumlarda ücretler, serbest meslek
kazançları, gayrimenkul sermaye
iratları, menkul sermaye iratları, gayri
maddi hakların satışı, devri ve
temlikinden alınan değerler kurumlar
vergisi tevkifatına tabidir. İşte bu
kanunlardaki hükümlere göre vergi
sorumlularının ödediği vergi borcu,
kendilerinin borcu değildir, ama gerçek
vergi mükelleflerinin vergi borcunu
kesip vergi dairesine yatırmaları söz
konusudur.
Gelir Vergisi Kanununa göre; vergi
sorumlusu olup stopaj usulü gereğince
vergi mükelleflerinin vergi borcunu ilgili
vergi dairesine yatırması gereken kurum
ve kişiler şunlardır : Kamu idare ve
müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri,
sair kurumlar, ticaret şirketleri,
dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların
iktisadi işletmeleri, gerçek gelirlerini
beyana mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço
veya zirai işletme hesabına göre tespit
eden çiftçiler.

Posted via Blogaway

Gelir Vergisi nedir

Gelir Vergisi nedir?
Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir
vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir
vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve
iratların safi tutarıdır. Yani şahıs firmalarının
bir dönemde elde ettikleri kâr üzerinden
devlete ödediği vergiye Gelir Vergisi denir.
Yıllık Gelir Vergisi Kodu: 0001′dir.
Gelir Vergisi Nasıl ödenir?
Gelir vergisi Gelir Vergisi Beyannamesi ile
ödenir. Beyanat mükellefin imzası ile bir
muhasebeci tarafından yapılır. Muhasebeci
beyannameyi, hesap döneminin kapanmasını
takip eden 3. aya kadar ilgili vergi dairesine
verebilir. Bu süre içinde vermek zorunludur.
Aksi halde şahıs cezaya düşer. Gelir vergisi
üç eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart
ayı içersinde, ikinci taksit Haziran ayı
içerisinde ve üçüncü taksit ise Eylül ayı
içerisinde

Posted via Blogaway

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS)nedir

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS)
nedir?
Fatura kesme mecburiyeti olan kurum ve
kuruluşların düzenledikleri faturalarda
bulunan bazı bilgilerin Gelir İdaresi
Başkanlığı sistemine elektronik ortamda
aktarılmasıdır. Sistem sayesinde saklanması
zorunlu olan faturalara ait ikinci nüshaların
kağıt olarak saklanması zorunluluğu ortadan
kalkmıştır. Ayrıca müşterilere verilmek üzere
hazırlanan birinci nüsha faturalar da
elektronik imzalı dijital belge şeklinde
oluşturulmasına imkan sağlar.

Posted via Blogaway

Stopaj Vergisi nedir?

Stopaj Vergisi nedir?
Satopaj (Vergi tevkifatı), Gelir ve Kurumlar
Vergisine tabi kazançlara ilişkin hasılatın
ilgililere ödenmesi aşamasında kaynakta
kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine
yatırılan bir vergidir. Stopaj ticari
kazançlarda kanunda belirtilen miktarda
ödenir. Herhangi bir kişiye serbest meslek
hizmeti yaptırdığınızda, yaptığınız ödemenin
içerisinden Stopaj Vergisi kesilir ve kesilen
kısımdan kalan kısmı siz karşı tarafa
ödersiniz. Stopaj Vergisi olarak yaptığınız
kesintiyi de muhtasar beyannamede devlete
ödersiniz.
Stopaj vergisi nerede ortaya çıkar?
Stopajı doğuran işlem, stopaja tabi
istihkakın nakden veya hesaben
ödenmesidir.
Kimler Stopaj Vergisi verir?
Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir
kazanca ilişkin hasılatın (gelir, kazanç)
ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi
yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar
üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup,
hasılatı elde eden adına ve onun peşin
vergisi olarak vergi dairesine yatırılması
şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve
vergi güvenlik tedbiridir. Bu verginin
ödenmesinden, kaynakta kesintiyi yapan
sorumludur.
Stopaj Vergisi nasıl ödenir?
Tam ve Dar gelirli kurumların hangi
durumlarda stopaj vergisi ödemesi gerektiği
Kurumlar Vergisi kanunu ve Gelir Vergisi
kanununda belirtilmiştir. Stopaj vergisinin
en yaygın olan uygulama usülü ücretlerin
kaynağında kesilen gelir vergisi teşkil eder.
Bütün çalışanların gelir vergileri ücretleri
ödenmeden kaynakta vergisi kesilir ve daha
sonraki ayda muhtasar beyanname ile
beyan edilir ve ödenir.
Stopaj Vergisinin amacı nedir?
Bu uygulamanın amacı vergilerin tahsilini
daha kolay ve garantili şekilde
gerçekleştirmek, küçük matrahların vergiden
kaçırılmasını önlemek, maliye idaresinin ve
vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak,
verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir
süre içinde maliye dairesine geçmesini
sağlamak ve nihayet verginin mükellef
üzerindeki psikolojik etkisini gidermektir.

Posted via Blogaway