14 Ağustos 2014 Perşembe

Muhasebenin Bölümleri

Muhasebenin Bölümleri:
Muhasebe üç bölümde ayrılmıştır:
3.1. Genel Muhasebe: İşletmenin parasal işlemlerinin ve sonuçlarının belgelere dayanarak tarih sırasına göre izlendiği muhasebe türüdür. Diğer adı finansal muhasebedir. İşletmenin varlık, kaynak, borç, alacak, gelir, gider, kâr ve zararı genel muhasebe sayesinde öğrenilir.
Genel muhasebe muhasebe öğreniminin temelidir. Genel muhasebe öğrenimini inşaat muhasebesi, banka muhasebesi,
konaklama muhasebesi, şirketler muhasebesi gibi uzmanlık alanları izler. Genel muhasebenin faydaları şunlardır: İşletmenin yapması gereken işlemlerin unutulmamasını sağlar. Daha önce yapılan bir işlem hakkında bilgi verir. İşletmenin elinde belli bir tarihte ne kadar varlık olduğu, işletmenin ne kadar borcu olduğu yani işletmenin genel durumu görülebilir.
3.2. Maliyet Muhasebesi: İşletmede üretilen mamül ya da hizmetin maliyet fiyatının saptanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesinin oluşturduğu muhasebe dalı. Maliyet muhasebesi işletmelerde değişik amaçlar doğrultusunda kullanılan muhasebenin ana bölümlerinden bir tanesidir. Malın maliyeti belirlendikten sonra bu rakam üzerine belli bir kâr eklenir ve satış fiyatına ulaşılır. Maliyet muhasebesinin beklenen görevleri kısaca şunlardır:
- Üretilen malın maliyetini ve piyasa şartlarına göre satış fiyatını tespit eder.
- Giderlerin kontrolüne yardımcı olur. Hedefler ile yapılan gerçek giderleri karşılaştırır ve varsa sapmaları belirler.
- Sunduğu bilgiler ile palanlamaya ve yöneticilerin vereceği kararlara yardımcı olur.

3.3. Yönetim Muhasebesi: Yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.


Akblog.Net

Muhasebenin Fonksiyonları

2.  Muhasebenin Fonksiyonları:Muhasebenin işlevini yerine getirebilmesi için belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlere muhasebenin fonksiyonları denir.
Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama olarak dört ana grupta toplayabiliriz.
2.1. Kaydetme Fonksiyonu: Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en önemli ve ilk fonksiyonudur. Muhasebede kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan diğer fonksiyonların da bir anlamı kalmaz. Yapılan her işlem muhasebe sistemi içinde ilk olarak kayıt yapılmak zorundadır. Bu kayıtlarda belgelere dayandırılarak yapılır. Muhasebe sisteminde iki tür kayıt yöntemi vardır.
Tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt . Çift taraflı kayıt sisteminde muhasebe kayıtları yevmiye defterine kayıt yapılır.
2.2. Sınıflandırma Fonksiyonu: Kaydedilen bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip niteliklerine göre gruplara ayrılır. Böylece farklı nitelikteki ve gruplardaki işlemleri birbirleri ile karıştırmadan farklı sınıflarda incelenebilir. Sınıflandırma işlemleri muhasebe sistemi dahilinde muhasebe defterlerinden büyük defterlere (defteri kebir) yapılmaktadır.
2.3. Özetleme Fonksiyonu: Sınıflandırılan işlemler dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için özetlenir. Dönem sonlarında işletmeler yüzlerce belki binlerce işlem yapmış olurlar. Bu işlemeleri teker teker incelemek çok uzun zaman alacağından, aynı nitelikteki işlemleri özetleyerek görmek kişilere daha fazla yarar sağlamaktadır. Muhasebe sisteminde özetleme fonksiyonu muhasebe tablolarından mizan kullanılarak yapılır.
2.4. Raporlama Fonksiyonu: En son olarak raporlama fonksiyonunda kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler mali tablolar aracılığı ile sonuç aşamasına gelir. Bu sonuç aşaması da raporlamadır. Raporlama muhasebe sisteminin en son aşaması ve yorum yapma aşamasıdır. Muhasebenin en önemli fonksiyonlarındandır. Raporlarda işletmelerin her türlü sonuçları ortaya çıkarılarak işletme hakkında bilgiler ve yorumlar yapılmaktadır. İşletme bu raporlar sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar almaktadır. Raporlama aşamasında muhasebe tabloları kullanılır ve bu tabloların en önemlileri bilanço ve gelir tablosudur .
Kaydedilen, sınıflandırılan, özetlenen analiz edilen ve yorumlanan işlem ve olaylar ile ilgili veriler, işletme ile ilgisi bulunan kişi ve kuruluşlara bilgilendirme amacı ile sunulur. Bilgilerin herkesin anlayacağı evrensel bir dil ile sunulması gerekir. İşletmenin bilgileri ile ilgilenen kişi ve kuruluşların ilgi nedenleri birbirinden farklıdır.

Akblog.Net


Akblog.Net

Muhasebenin Tanımı Hakkında

Muhasebenin Tanımı : Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.
Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin  mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile oluşmaktadır.
Muhasebe sadece kar amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil, kar amacı gütmeyen yani topluma fayda için hizmet veren tüm kuruluşlar için de geçerlidir. 
Bu yüzden işletmeler denilirken tüm kuruluşları kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir.
Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere
kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda  muhasebe hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin belli bir geliri ve yapılması gereken giderleri vardır.
Gelirin en verimli şekilde harcanması ve mümkünse tasarruf yapılması her ailenin amacıdır. Bu denkliği sağlamak için yapılan hesaplamalar bile küçük çapta bir muhasebe işlemi gerektirir. Kaldı ki büyük işletmelerin gelir, gider, alım, satım işlemleri bir aileninki ile kıyaslanamayacak kadar geniş çaplıdır.
Bir aile kendi muhasebesine yön verebilir ancak işletmeler profesyonel yardıma ihtiyaç duyar. İşte bu aşamada muhasebe elemanları devreye girer ve insanlara hizmet sunarlar. Varlık işletmenin sahip olduğu tüm değerleri, kaynak ise işletmenin bu varlıkları elde edebilmek için katlandığı borçları ifade etmektedir.
Bir bilgi ve kontrol sistemi olan muhasebe işletme yapısına göre değişik görevler üstlenmektedir. Küçük işletmelerde vergi takibi, gelir-gider, borç-alacak kontrolü yeterli bulunurken, büyük işletmeler bunların yanısıra kurum ve kuruluşlara bilgi vermek üzere analiz ve rapor hizmetlerini de bekler.
İşletme: Belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin biraraya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlardır. İşletmeler amaçlarına
göre ve kuruluş şekillerine göre çeşitli şekillere ayrılırlar. Bunlar genel olarak şahıs sirketleri ve sermaye şirketleri şeklindedir.

Akblog.Net

GENEL MUHASEBE KONULARI

GENEL MUHASEBE KONULARI

 1. Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
 2. Muhasebenin temel kavramları
 3. Muhasebe kayıt yöntemleri
 4. Hesap kavramı
 5. Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları
 6. Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları
 7. Muhasebe süreci
 8. Tek düzen hesap planı
 9. Nazım hesaplar
 10. Yevmiye defteri
 11. Açılış kaydı
 12. Yevmiye defterine kayıt mantığı
 13. Muhasebe fişleri
 14. Büyük defter
 15. Mizan
 16. Envanter işlemleri
 17. Muhasebe dışı envanter
 18. Muhasebe içi envanter
 19. Sürekli envanter yöntemi
 20. Aralıklı envanter yöntemi
 21. Değerleme işlemleri
 22. Ay sonu KDV tahakkuk kaydı
 23. Gelir tablosunun hazırlanması
 24. Kesin mizanın hazırlanması
 25. Amortisman, normal amortisman yöntemi
 26. Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi
 27. Bilanço, yevmiye defteri ve büyük defter ilişkisi
 28. Düzenleyici hesaplar
 29. Genel kabul görmüş muhasebe standartları
 30. Basit usule tabi olmanın şartları
 31. Basit usulden yararlanamayacak olanlar
 32. Basit usulden gerçek usule geçiş
 33. Basit usulde ticari kazancın tespiti
 34. KDV Hesaplama

Tekdüzen Muhasebe Sistemi

Tekdüzen Muhasebe Sistemi
     Tekdüzen Muhasebe Sistemi, muhasebe uygulamalarında aynı hesap planının kullanılmasını, aynı muhasebe ilkelerinin benimsenmesini ve de aynı muhasebe kavramlarından yararlanılmasını ve muhasebe bilgilerinin aynı tip mali tablo ve raporlarda sunulmasını öngören bir sistemdir. Ülkemizde 1,1,1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaktadır.
    Tekdüzen Muhasebe Sistenin Esları 4 kısımda incelenir.
    1. Muhasebenin Anayasası(Muhasebenin Temel Kavramları)
    2. Mali Tabloların Biçimi
    3. Muhasebe İlkeleri
    4. Tekdüzen hesap planı

                1. Muhasebenin Anayasası(Muhasebenin Temel Kavramları):
         Muhasebenin temel kavramlarına muhasebenin anayasası da denilmektedir. Nasıl ki hukukta kanunlar anayasaya ayrıkı olamazlar, muhasebede de hiç bir işlem ve olay muhasebenin anayasası olan temel kavramlarına aykırı olamazlar.
         Muhasebenin Temel Kavramları 12 tanedir.

           1. Sosyal Sorumluluk Kavramı          2. Kişilik Kavramı          3. İşletmenin Sürekliliği K.
           4. Dönemsellik Kavramı                  5. Parayla Ölçülme         6. Maliyet Esası Kavramı
           7. Tarafsızlık ve Belgelendirme       8. Tutarlılık Kavramı     9. Tam Açıklama Kavramı
           10. İhtiyatlılık Kavramı                 11. Önemlilik Kavramı     12.Özün Önceliği Kavramı
             
            2. Mali Tabloların Biçimi: Mali tablolar temel mali tablolar ve ek mali tablolar olarak iki kısımda incelenir. Bunlardan en temel mali tablolar bilanço ve gelir tablosudur.
         3. Muhasebe İlkeleri: 

            Temel mali tablolardan bilanço ve gelir tablosuna ilişkin ilkeler geliştirilmiştir. Bilanço varlık ve kaynaklardan oluştuğu için varlıklara ve kaynaklara ilişkin ilkeler bulunur.
             4. Tekdüzen Hesap Planı:

Muhasebe Personeli Eğitimi

Hüseyin AKTAŞ
Muhasebe Personeli Eğitimi
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNİN KAPSAMI NEDİR?
Muhasebe alanında uzmanlaşmak ve profesyonel yetiştirmek gayesiyle başlatılan program, muhasebe departmanların da çalışan personeller ile muhasebe alanına kariyer geçişi yapmak isteyenleri yetiştirmeyi kapsar.
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?
-Muhasebeye ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler,
-Muhasebe alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,
-Muhasebe alanına geçiş yapmak isteyenler,
-Şirketlerin muhasebe bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik tabanlı muhasebe konusunda gelişim göstermek isteyen personeller,
-Firma sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNDE ARANAN BİLGİ DÜZEYİ NE OLMALIDIR?
-En az lise ve dengi veya lisans mezunu ve muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler,
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİM PLANI