MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Tez - Bitirme ÇALIŞMASI - Tez Örnek

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Tez - Bitirme ÇALIŞMASI - Tez Örnek

10 Mart 2010 Çarşamba
Sitemizde yeni konu açılmıştır. Daha iyi ve daha açıklayıcı olarak yazdığımız son konuya bakmanız sizler için daha yararlı olacaktır.  
Bu linke Tıklayarak bitirme çalışması hakkında daha sade ve anlaşılır konuya ulaşabilirsiniz.

Bir tez örneği. Tez -1 için Çalışma yapılmıştır. Hazırlayan: ÇAlışma Ekonomisi Öğrencilerinden bir arkadaşımız
BİTİRME ÇALIŞMASI PROJE ÖNERİSİ


GİRİŞ
Amaç ve Yöntem:
Günümüz küresel dünyasında uluslararası sendikacılığın yapısal değişiminden bahseden Seyhan Erdoğdu’nun 2006 yılında yayımladığı “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikacılık” adlı kitabı ayrıntılı bir şekilde ele alınarak incelenecektir.
Kapsam:
Çalışmanın kapsamı boyunca; küreselleşmenin sendikacılığı uluslararası boyuta getirmesi, küresel sermayenin emek üzerinde yarattığı yıkımlar, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ICFTU) bu yıkımlar karşısında gösterdiği tavır üzerinde durulacaktır. Ulus devletlerin kapitalizmin yeniden yapılandırılması karşısında işçi sorunlarına kayıtsız kalması sonucu sendikacılığın, var olan emek sorunlarını ulusal çerçeve dışına taşırıp, uluslararası boyutta çözmeye çalışması kapsam dâhilindedir.
İÇİNDEKİLER
Giriş………………………………………………………………………
 BİRİNCİ BÖLÜM
KİTABIN ÖZETİ

1.      KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI SENDİKACILIK.
   1.1.Küreselleşme…………………………………….
                      1.1.1.Küreselleşmeye ilişkin farklı tezlerin özeti……………………
                    1.2.Uluslararası sendikacılık...............................................
   1.3.Uluslararası emek ve uluslar arası sendikacılık konusundaki   yaklaşımlar……………………………………………
   1.4.Uluslararası sendikacılığın tarihsel gelişimi……………………
           1.4.1.Uluslararası sendikacılığın birinci dönemi……………………..
          1.5.7.Mali sermaye denetimi ve uluslararası sendikacılık…………….
İKİNCİ BÖLÜM
KİTABIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEŞTİRİLER

2.      SERMAYENİN KÜRESELLEŞMESİ……………………………
2.1. Küreselleşmeye dair farklı tanımlar………………………………
3.      ULUSLARARASI SENDİKACILIK KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLAR…..
3.1.İşçi aristokrasisi yaklaşımı……………………………………
4.      KÜRESELLEŞME VE SENDİKAL HAREKET……………………
4.1.Fordizmden Post-fordizme geçiş……………………………….
4.2.Çokuluslu şirketlerde sendikal örgütlenmeler…………………..
      4.3.Küresel bir emekten bahsedilebilir mi?………………………….
 5.   KİTABA YÖNELİK ELEŞTİRİLER……………………………
           5.1.         Temel eleştiriler…………………………………………
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SONUÇ
1.      SONUÇ…………………………………

KAYNAKÇA
Castells, Manuel(2008a) ”Ağ Toplumunun Yükselişi”, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, cilt 1.
Castells, Manuel(2008b) “Kimliğin Gücü”, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, cilt 2.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKULTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRIYEL İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
BİTİRME ÇALIŞMASI ÖNERİSİ

Hazırlayan: Ad Soyad.
numaranız
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜNGÖR
Ocak-2010
Not: Sadece bir örnektir. Tez olarak kullanamazsınız. Tez hakkında bilgi almak yada yardıma ihtiyacınız varsa iletişim bölümünden iritbata geçin
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç