AkblogAk SEO
Firmalarınıza kurumsal çözümler. Web Tasarım - SEO - Grafik Reklam Tasarım
Son Konulara
Blogger tarafından desteklenmektedir.

Basit Cümle Yapısı

Posted On 14 Ağustos 2010 Cumartesi


Basit Cümle Yapısı
İngilizce’de cümle kurma şimdiki zaman cümle kalıbına dayalıdır. Bu kalıp
iyi öğrenildiği takdirde kolayca cümleler kurmak mümkündür.
Bu kalıp şu şekildedir :
“ Özne + am/is/are + Fiil-ing + Tümleç “
Öznenin ardından gelen am, is ve are kavramları “yardımcı fiil” olarak
adlandırılır ve özneye göre değişirler. Yani ;
I (ben) – am
You (sen) – are
He (erkekler için O) – is
She (kızlar için O) – is
İt (cansızlar ve hayvanlar için O) – is
We (biz) – are
You (siz) – are
They (onlar) – are
dikkat edilirse tekil öznelerde (I hariç) is, çoğul öznelerde are yardımcı fiili
kullanılmaktadır.
Fiilin ardından gelen ve daima bitişik yazılan “-ing” eki ise tüm fiillere gelir
ve ister soru ister olumsuz cümle olsun ayrılmaz.
Tümleç kısmında ise genellikle yer veya eşya belirtilir.
Şimdi birkaç örnek cümle ile bu yapıyı pekiştirelim ;
“ I am goingtoa
“ You are comingfromdan
“ He is writingabir
“ She is readingabir
“ it is eating meat.”, ( O et yiyor.)
“ We are drinking milk.”, ( Biz süt içiyoruz.)
“ You are sleeping.”, ( Siz uyuyorsunuz.)
“ They are looking to a boat.” ( Onlar bir gemi’ye
school”, ( Ben okul’ gidiyorum.) cinema.”, (Sen sinema’ geliyorsun) letter.”, ( O novel.”, ( O roman okuyor.) bakıyorlar)
mektup yazıyor.)
Umarım yukarıdaki örneklerden cümle kalıbını kavramışsınızdır.
Anlayamadıysanız lütfen başa dönüp tekrar okuyunuz. Verilen örnek cümleler
içerisindeki “to, a, from” kavramları, tümleçlerle birlikte kullanılan eklerdir. Bunların
anlamları Türkçe karşılıkları içerisinde verilmiştir, inceleyiniz.
Şimdi sıra bu cümleleri nasıl soru ve olumsuz cümle yaptığımıza geldi.
Yukarıdaki cümle yapısı, olumlu cümle yapısıdır. Bu cümlenin yardımcı fiili cümlenin
başına getirilirse cümle soru cümlesi olacak, yardımcı fiil’e “ not “ olumsuzluk eki
eklenirse olumsuz bir cümle olacaktır. Örneğin şu cümleyi alalım;
“ Heis writing a letter. “ ( + )
is he writing a letter ? “ ( ? )
“ He is not writing a letter.” ( - )

yukarıdaki cümleleri anladıysanız siz de örnek cümleler yapmaya çalışınız.
Olumsuz ( - ) cümledeki not eki yukarıda açıkça ayrı olarak yazılmış ise de çoğunlukla
“ am not, isn’t , aren’t “ biçimlerinde kısaltılmış şekliyle kullanılır.
Adı geçen yardımcı fiilleri daha iyi anlamanız için şunu söyleyebiliriz,
İngilizce’deki yardımcı fiiller, Türkçe’deki :
Yani “ Bu bir:
Yardımcı fiiller den sonra da mutlaka bir açıklama bölümü vardır. “ it is sleeping.” O :
uyuyor.” gibi. Bir de şunu iyi anlamanız gerekiyor, her dilde olduğu gibi İngilizce’de
de iyi konuşmak için çok kelime bilmeniz, öğrenmeniz gerekiyor.
işaretinin taşıdığı anlamı taşırlar. At.” cümlesinde iki nokta işareti, bir açıklama yapılacağını belirtir.
Buradan başlayalım,to –e, -afrom
kavramının –den, -danabir
yukarıdaki örneklerde öğrendiniz. Şimdi şu kavramları da öğrenelim;
kavramının ekleri yerine kullanıldığını, ekleri yerine kullanıldığını, kavramının anlamına geldiğini
B. İşaret ve Soru Sıfatları
This………… Bu
What………. Ne
That………… Şu
Who………. Kim
These………. Bunlar
Where…….. Nerede
Those………. Şunlar
Which…….. Hangi
İngilizce’de olumlu cümleyi soru cümlesi yapmayı öğrendik, ama direkt soru sormak için üst sağdaki soru sıfatlarını bilmemiz gerekiyor. Bu kavramlar soracakları kavram tekilse önüne is ; çoğulsa are yardımcı fiili , ardından üst soldaki işaret sıfatlarından birini alarak kullanılırlar. Örnekleri inceleyelim;
“ What is this ? “ (Bu nedir ? )
“ What is that ? “ (Şu nedir ? )
“ What are these ? “ (Bunlar nelerdir ? )
“ What are those ? “ (Şunlar nelerdir ? )
bu sorulara verilecek cevaplar da işaret sıfatlarıyla başlarlar. İlk iki sorunun cevabı da tekil olacağından “ this / that is a tree.” ( Bu / Şu bir ağaç.) “ a “ eki kullanılır. Sondaki iki sorunun cevabı ise çoğul olacağından “ these / those are trees.” ( Bunlar / Şunlar ağaçlar.) “ –s, -es, -ies “ çoğul eklerinden birini alırlar. Ayrıca şu da burada belirtilme- lidir; ilk iki sorunun cevabı “ it isa ….” ve son iki sorunun cevabı “ They are ….-s şeklinde de başlayabilir. Siz de örnekler yazınız.

Temel Ingilizce öğrenim Kitabi

Temel Ingilizce Ogrenim Kitabi

 


ZAMAN SAYILAR TIME NUMBERS

ZAMAN SAYI (TIME NUMBERS)

SAYI – ZAMAN

Pazartesi
Monday
Mandey
Salı
Tuesday
Tıyuzdey
Çarşamba
Wednesday
Vendzdey
Perşembe
Thursday
Törzdey
Cuma
Friday
Fraydey
Cumartesi
Saturday
Satırdey
Pazar
Sunday
Sandey
Ocak
January
Canuari
Şubat
February
Februari
Mart
March
Març
Nisan
April
Eyprıl
Mayıs
May
Mey
Haziran
June
Cun
Temmuz
July
Culay
Ağustos
August
Ogust
Eylül
September
Septembır
Ekim
October
Oktobır
Kasım
November
Novembır
Aralık
December
Disembır
İlkbahar
Spring
Spring
Yaz
Summer
Sammır
Sonbahar
Fall, autumn
Fol, oğtım
Kış
Winter
Wintır
1
One
Van
2
Two
Tu
3
Three
Tri
4
Four
For
5
Five
Fayv
6
Six
Siks
7
Seven
Sevın
8
Eight
Eyt
9
Nine
Nayn
10
Ten
Ten
11
Eleven
İlevın
12
Twelve
Tvelv
13
Thirteen
Törtiyn
14
Fourteen
Fortiyn
15
Fifteen
Fiftiyn
16
Sixteen
Sikstiyn
17
Seventeen
Sevıntiyn
18
Eighteen
Eytiyn
19
Nineteen
Nayntiyn
20
Twenty
Tventi
21
Twenty-one
Tventivan
30
Thirty
Törti
40
Forty
Forti
50
Fifty
Fifti
60
Sixty
Siksti
70
Seventy
Sevınti
80
Eighty
Eyti
90
Ninety
Naynti
100
Hundred
Handret
200
Twohundred
Tuhandret
300
Threehundred
Trihandret
400
Fourhundred
Forhandret
500
Fivehundred
Fayfhandret
600
Sixhundred
Sikshandret
1000
Thousand
Tauzent
1200
Onethousand twohundred
Vantauzent tuhandret
2000
Twothousand
Tutauzent
3000
Threethousand
Tritauzent
10.000
Tenthousand
Tentauzent
100.000
Onehundred thousand
Vanhandret tauzent
1.000.000
One million
Van milyın
1.000.000.000
One billion
Van bilyın
Birinci
First
Först
İkinci
Second
Sekınd
Üçüncü
Third
Törd
Dördüncü
Fourth
Fort
Beşinci
Fifth
Fift
Altıncı
Sixth
Sikst
Yedinci
Seventh
Sevent
Sekizinci
Eighth
Eyt
Dokuzuncu
Ninth
Nayt
Onuncu
Tenth
Tent
Saat kaç?
What time is it?
Vat taym iz it.
Saat dokuz
It’s nine o’clock.
İts nayn eklok
Dokuz buçuk
It’s half past nine.
İts half past nayn
Dokuzu çeyrek geçiyor.
It’s quarter past nine.
İts kuartır past nayn
Sekize yirmi var.
It’s twenty to eight.
İts tventi tu eyt.
Otobüs ne za-man kalkıyor?
When does the bus leave?
Vhen das dı bas liyv.
Saat onbir.
It’s eleven o’clock.
İts ileven eklok
Yarım saat sonra.
Half an hour later
Half ın auer leytır
İki saat önce.
Two hours ago
Tu auers leytır
Dörtten beşe kadar.
From four until five.
From for until fayv.
Öğleden sonra saat üçte.
Three o’clock in the afternoon.
Tri eklok in di aftırnuğn
İki saat içinde.
In two hours
İn tu auers
Sabah saat üçte.
Three o’clock in the morning
Tri eklok in dı morning
Öğleyin saat onikide.
Twelve o’clock at noon.
Tuvelv eklok et nuğn.
Akşam saat onsekiz otuzda.
Eighteen thirty in the evening
Eytiyn törti in dı ivening
Gece saat on bir otuz da.
Eleven thirty in the night
İleven törti in dı nayt
Dün
Yesterday
Yestırdey
Bugün
Today
Tudey
Yarın
Tomorrow
Tumarrov
Evvelki gün
The day before
Dı dey bifor
Ertesi gün
The day after
Dı dey aftır
Bu sabah
This morning
Dis morning
Yarın akşam
Tomorrow evening
Tımorov ivıning
Her gün
Every day
Evıri dey
Her hafta
Every week
Evıri viyk
Her ay
Every month
Evıri mants
Her yıl
Every year
Evıri yiyr
Her zaman
Every time
Evıri taym
Geçen gün
The day before
Dı dey befor
Geçen hafta
Last week
Last viyk
Geçen ay
Last month
Last mants
Geçen yıl
Last year
Last yiyr
Gelecek hafta
Next week
Nekst viyk
Gelecek ay
Next month
Nekst mants
Gelecek yıl
Next year
Nekst yiyr
İki günden beri
For two days
For tu deyz
İki gün önce
Two days before
Tu deyz bifor
İki gün sonra
Two days later
Tu deyz leyter
İki güne kadar
In two days
İn tu deyz
Tam zamanında
At the right time
Et dı rayt taym
Şimdi
Now
Nauv
Bazen
Sometimes
Somtayms
Yakında
Soon
Suğn
Eskiden
In the past
İn dı past
Bugün ayın kaçı?
What date is it?
Vhat deyt iz it?
Bugün ayın ondördü.
Today is the four-teen.
Tudey iz dı fortiynts
Yarın ayın kaçı?
What date is tomorrow?
Vhat deyt iz tımorov?
Yarın Nisan’ın onbeşi.
Tomorrow is April the fifteen
Tımorov iz the fiftiyns
Kaç yaşındasınız ?
How old are you?
Hav old ar yu?
Yirmi üç yaşındayım.
I’m 23 years old.
Aym tventitri yiyrs old.
Doğum tarihini nedir?
When’s your birthday?
Vhenz yur börsdey?
Yirmibir Eylül 1962.
It’s September 1962
İts septembır nantiyn sikstitu.
Ne zaman?
When?
Ven?
Ne kadar süre?
How long?
Hav long?
Hangi asırda?
When?
Ven?
Ne zaman?
At what moment?
Et vat momınt?
Onbeş gün
A fortnight
E fırtnayt.
Bir haftasonu
A weekend
E vikend.
Bir gün
One day
Van dey.
Birkaç gün
A few days
E fev deys.
Bir çok gün
Several days
Sevırılş deys.
Tatil boyunca
During the holidays
Duyring dı halideys.
Noel’de
At Christmas.
Et kıristmıs.
Yılbaşı
On new years day
On niuv yers dey.
Tatil günü
The day off
Dı dey ov.
Bayram günü
Public holiday
Pablik halidey.
Çalışma günü
Working day
Vörküng dey.
Yıldönümü / doğum günü
Anniversary / birthday
Univörsiri dey /  börtdey.
Bazen
Sometimes
Sam tayms.
Sık sık
Often
Ofın.
Bazen
Seldom / rarely
Seldım / rerıli
Her gün
Everyday
Evridey.
... de bir kez
Once a
Vanz e..
...de iki kez
Twice
Tıvays.
Asla
Never
Nevır.
Bir hafta
One week
Van vik.
Hangi gün?
What day?
Vat dey?
Bugün
Today
Tudey.
Yarın
Tomorrow
Tumarrov.
Dün
Yesterday
Yestırdey.
Ertesi gün
The day after tomorrow
Dı dey eftır.
Bir önceki gün
The day before
Dı dey bifor.
İki gün önce
Two days ago
Tu yirs ıgo.
Üç gün içinde
In three days
İn tri deys.
Geçen hafta
Last week
Lest vik
Gelecek hafta
Next weeknext / week for
Nekst viknekst/ vik for.
Onbeş gün boyunca
For a footlight
For e fut nayt.
Sabah
In the morning
İn dı morning.
Öğleden sonra
In the afternoon
İn dı eftırnun.
Akşam
In the evening
İn dı ivning.
Gece
At night
Et nayt.
Ay
A month
E mont.
Hangi ay?
What month?
Vat mont?
Bir yıl
One year
Van yiır.
Hangi sene
What is day ?
Vat iz dey?
Gelecek sene
Next year
Nekst yiır.
Geçen sene
Last year
Lest yiır.
Bin dokuz yüz doksan dokuz
Nineteen ninety nine
Naytin nayti nayn.
Kaç yaşındasınız?
How old are you?
Hav old ar yu?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli / yaşındayım
I am thirty  (years old) seventeen / twenty five / forty three / fifty years old
Aym törti, sevıntin / tüventifayf / fortitri / fifti yiırs old.
Ya siz
What about you
Vat ıbavyt yu?
O bin dokuz yüz atmış yılında doğdu
He / she was born in nineteen sixty
Hi vaz born in naytin siksti.
O kaç yaşında
How old is he/she
Hav old iz hi / şi
On altı yaşın-dan küçüklere yasak
Under sixteen not allowed
Andır sikstin nat ıllovd.
Saat
Time / hour
Taym / havur
Saat kaçta?
(at) What time?
Vat taym?
Oniki/öğlen
Twelve/noon
Tüvelf / nun.
Gece yarısı
Midnight
Midnayt.
Bir
One o’clock / a.m.
Van oklok / ey em.
On üç
One p.m.
Van piy em.
Sekiz buçuk
Eight thirty
Eyti törti.
Sekiz kırkbeş
Eight forty-five
Eyti forti fayf.
Dokuz
Nine a.m.
Nayn ey em.
Yirmi bir
Nine p.m.
Nayn piy em.
....e çeyrek var
Quarter to
Kuvartır tu..
....yi çeyrek geçiyor
Quarter past / fifteen
Kuvartır pest / fiftin
Bu sabah
This morning
Dis morning.
Bu öğleden sonra
This afternoon
Dis eftırnun.
Bu akşam
This evening
Dis ivning.
Bu gece
Tonight
Tu nayt.
Şafakta
At dawn
Et davn.
Akşam geç vakit
Late this evening
Leyt dis ivning.

/

İletişim Bilgilerimiz

Yakuplu Mah. Beylikdüzü / İstanbul | Türkiye
+90 505 025 1428
Pazartesi - Cuma (09:00 - 18:00)

İletişim Formu

Ad Soyad

E-posta

Mesaj

© SEO Bilişim İnternet Hizmetleri - Akblog.NET 2007-2019