MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Ceza Hukukunda Vatandaş İadesi

Ceza Hukukunda Vatandaş İadesi, ceza hukuku, hukuk, kpss, Kpss Hukuk, hukukta v…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Ceza Hukukunda Vatandaş İadesi

9 Ekim 2013 Çarşamba

Ceza Hukukunda Vatandaş İadesi
ceza hukuku, Ceza Hukukunda Vatandaş İadesi, Hukuk, hukukta vatandaş iadesi, Kpss, Kpss Hukuk,

GERİ VERME
Geri verme devletler arasında imzalananikili anlaşmalarla düzenlenmiştir. Geriverme ancak Türkiye nin egemenlik sahası dışında işlenen suçlar için söz konusuolabilir. Çünkü Türkiye nin egemenlik alanında işlenen suçlara mutlaksurette TÜRK KANUNLARI UYGULANACAK ve fail Yabancı olsa da Hiçbir surette GERİVERİLMEYECEKTİR.

Geriverme sadece yabancı failler için söz konusudur. Anayasaya göre VATANDAŞ ULUSALARARASI CEZADİVANININ GEREKTİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜK DIŞINDA HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN GERİ VERİLMEZ.

Yabancı birülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında cezakovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talepüzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıylageri verilebilir. Ancak, geri vermetalebine esas teşkil eden fiil;



a) Türkkanunlarına göre suç değilse,

b) Düşüncesuçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğinde ise,

c) TürkiyeDevletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının yada Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse,

d)Türkiye'nin yargılama yetkisine giren bir suç ise,

e)Zamanaşımına veya affa uğramış ise, Geriverme talebi kabul edilmez.

Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlindeırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasîgörüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence vekötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talepkabul edilmez.

Kişininbulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi hakkında bu madde veTürkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre kararverir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

Mahkeme geriverme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verirse, bu kararın yerinegetirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır.

Geri verilmesi istenen kişi hakkında korumatedbirlerine başvurulmasına, Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararasısözleşme hükümlerine göre karar verilebilir.

Geri vermetalebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, ayrıca CezaMuhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veyadiğer koruma tedbirlerine başvurulabilir.

Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararınadayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkûm olduğu cezainfaz edilebilir. (Geri Vermede Özellik Kuralı)

Geri vermede, failin işlemiş olduğusuçun KASITLI bir suç olmasına gerek yoktur. Taksirli suçlar sebebiyle de geriverme talep edilebilir.

YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDEBULUNDURULMASI

Türkiye'ninegemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye'de yargılamayapılırken, Türk kanununa göre verilecekolan ceza, suçun işlendiği ülke kanununda öngörülen cezanın üst sınırındanfazla olamaz.

Ancak suçun;

- Türkiye'ningüvenliğine karşı veya zararına olarak,

- Türkvatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisizararına olarak, işlenmesi durumunda, buhüküm uygulanmaz
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç