MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Kpss Hukuk Soru Dağılımı

Eğitim, Kpss, kpss a grubu konu dağılımı, Kpss Alan, Kpss Döküman, kpss Hukuk k…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Kpss Hukuk Soru Dağılımı

8 Mart 2014 Cumartesi
Kpss Hukuk Soru Dağılımı
Eğitim, Kpss, kpss a grubu konu dağılımı, Kpss Alan, Kpss Döküman, kpss Hukuk konu dağılımı, Kpss Hukuk, kpss Hukuk grubu, Hukuk, Sınav, ceza hukuku, Ekonomi Hukuku, Kpss Doküman, 


ANAYASA HUKUKU
Hakimlik ve kaymakamlık gibi kurum sınavlarında olduğu gibi KPSS-A sınavında da Anayasa Hukuku alanında genel olarak ;
- Hukuk devleti ve insan hakları,- Yasama fonksiyonu ve TBMM,- Milletvekili seçilme yeterliliği,- Milletvekili dokunulmazlığı,- Seçim İlkeleri ve Yüksek Seçim Kurulu- Kanun Hükmünde Kararnameler,- Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi
konularından sorular gelmektedir.


İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGILAMA HUKUKU İdare Hukuku
İdare Hukuku alanında KPSS-A sınavında toplam 4 soru sorulmaktadır.İdare Hukuku alanında mevzuatın dağınık ve kapsamlı olması sınavlara hazırlanmada sorunlar oluşturmaktadır.Bu nedenle gerek KPSS-A sınavına,gerekse kaymakamlık tarzı sınavlara hazırlanan öğrencilerin yoğunlaşmaları gereken bualandan KPSS sınavında 4 soru gelmektedir.

Belli başlı konu başlıkları şöyledir :
- İdare hukuku kavramı
- İdari işlemler
- İdarenin yetkileri
- Kamu hizmetleri
- Türkiye’nin merkezi idari teşkilatı
- Yerinden yönetim kuruluşları
- Kamu görevlileri
İdari Yargılama Hukuku
İdari Yargılama Hukuku idare ile kişiler arasında oluşan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin usul kurallarını inceleyen bir hukuk dalıdır.Ülkemizde oldukça yeni bir alan olan İdari Yargılama Hukuku alanından KPSS-A sınavında 2 soru gelmektedir.KPSS-A sınavında soruların geldiği belli başlı konular şunlardır :
- İdari yargının görev alanı- İdari yargıda dava türleri
- Yürütmenin durdurulması
İdari Yargılama Usulü Hukuku
KPSS-A Sınavında bu alan ile ilgili soruların geldiği konu başlıkları şunlardır;
- İdari yargının görev alanı- İdari yargıda dava türleri- Yürütmenin durdurulması
- Dilekçe üzerinde inceleme

CEZA HUKUKU
Ceza Hukukualanında öğrenciler KPSS-A sınavında 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi kanunu çerçevesinde 3 soru ile sorumludur.Ceza Hukuku genel hükümleri ile ilgili konu başlıkları şunlardır:
- Kanunilik ilkesi- Ceza Kanunlarının uygulanması- Ceza sorumluluğu esasları- Suçun hukuka aykırılık unsuru- Suçun maddi ve manevi unsurları- Teşebbüs ,iştirak,yaptırım
- Dava ve cezanın düşmesi

Ceza Hukuku özel hükümleri ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile ilgili konu başlıkları ise şunlardır:
- Kişilere .millete ve topluma karşı işlenen suçlar
- Soruşturma ve kovuşturma şartları işlemleri
- Görev ve yetki
- Süreler, deliller, tedbirler
- Hakimin davayı reddi
- Kamu davasına katılma
- Kanun yolları

MEDENİ HUKUK
Medeni Hukuk ,hukuk alanında kapsamı en geniş olan hukuk dallarından biridir.KPSS-A sınavında 6 sorunun sorulduğu Medeni Hukuk alanında,soruların yoğunlaştığı konu başlıkları şunlardır:
- Başlangıç hükümleri- Gerçek ve Tüzel kişiler- Zilyetlik - Tapu sicili - Sınırlı ayni haklar
- Taşınmaz ve taşınır rehni

BORÇLAR HUKUKU
Borçlar Hukuku;Genel Hükümler ve Özel Hükümler olarak ayrılır.Günlük hayata ilişkin örneklerle takip edilmesi gereken bu hukuk alanından KPSS-A sınavında 6 soru gelmektedir.Sınavda soruların yoğun olarak çıktığı konu başlıkları şunlardır:
- Sözleşme- Haksız fiil- Sebepsiz zenginleşme- Ortak hükümler- Borç ilişkisinde özel durumlar- Borca aykırılık- Borcu sona erdiren sebepler
- Alacağın temliki,borcun nakli

TİCARET HUKUKU
Ticaret Hukuku,KPSS-A sınavında 6 sorunun sorulduğu bir hukuk dalıdır.
Sınavlarda soruların yoğun olarak çıktığı konu başlıkları şunlardır:

- Ticari işletme
- Tacir,ticari mümessil,ticari vekil,acenta
- Ticaret ünvanı,merkez-şube
- Haksız rekabet
- Ticari defterler
- Adi ,kolektif,komandit,anonim ve limited şirketler
- Kıymetli evrak,poliçe,bono,çek

İCRA VE İFLAS HUKUKU
İcra ve İflas Hukuku,şekli bir hukuk dalı olup,bir çok süre ve takip çeşidini içermektedir.Bu nedenle ortalama 3 sorunun sorulduğu bu alanın fazlaca tekrarlanması gerekmektedir.Ancak KPSS-A sınavında soruların çok fazla ayrıntılı olmaması nedeniyle 6 sorunun da cevaplandırılması mümkündür.İcra Hukukundan soruların yoğun geldiği konu başlıkları şunlardır:
- İcra Mahkemesinin görevleri- Borçtan kurtulma davası- Hacizde istihkak davası- İtiraz ,gecikmiş itiraz- Tamamlama Haczi- Haczi caiz olmayan mallar- Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davası- İlamlı icra- Rehnin paraya çevrilmesi- Tasarrufun iptali davası- Şikayet
İflas Hukuku alanında soruların yoğun olarak geldiği soru başlıkları şunlardır:
- İflasın kaldırılması- İflas idaresinin görevleri- İflasta itibarın iadesi- İflasa tabi kişiler- İflasın resmi organları- İflas masasına girmeyen mal ve haklar- İflasın ertelenmesi- Taksiratlı iflas halleri- İflasın takiplere etkisi- İflas davasında yetkili mahkeme
- Konkordato teklifi ve işlemler

Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç