MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Muhasebenin Önemi nedir

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Muhasebenin Önemi nedir

24 Temmuz 2014 Perşembe
Muhasebenin tanımından da
hatırlayabileceğimiz gibi muhasebe, her
türlü kuruluşların tüm işlemlerini takip
eden, işlemleri kaydeden ve
sonuçlandıran bir bilim olduğundan,
muhasebe tüm kuruluşlar için son derece
önemlidir. Muhasebe sadece ticari
kuruluşların değil, devlet kuruluşlarının,
derneklerin, vakıfların vb. gibi yerlerin
de işlemlerini takip ettiğinden dolayı her
bir kuruluş için en önemli bölümdür.
Aklınıza her nasıl bir kuruluş gelirse
gelsin bu kuruluşların mutlaka basit
veya sistemli bir muhasebe sistemi
olmak zorundadır. Bazen kişiler kendi
kendilerinin bile muhasebesini
tutmaktadırlar. Örneğin bir aile reisi
bile evinin gelir ve giderlerini bir
deftere yazarak ev bütçesinin
muhasebesini tutmaktadır.
Tek bir kişinin veya bir ailenin
muhasebesini tutmanın bile önemini
düşünürsek, ticari kuruluşların
muhasebesinin ne kadar önemli
olduğunu burdan çıkarabiliriz.
Muhasebe her kuruluşun mutlak bir
sistemi olduğundan muhasebe son derece
önemlidir. Çok fazla sayıda değişik
sektör olduğunu ve buralardaki küçük
büyük kuruluşların hepsinin muhasebe
bölümünün olduğunu düşünürsek
muhasebe mesleğinin ne kadar yaygın
olduğunu çıkartabiliriz.
Türkiye de şu an en çok aranan nitelikli
elemanların başlarında muhasebe
elemanları gelmektedir. Böyle ilgi gören
bir alanın da önemi büyük olmaktadır.
Muhasebe günümüz Türkiye'sinde en çok
önem verilen ve en çok iş alanına sahip
olan bir meslek durumundadır.
Muhasebeyi, kişiler ve işletmeler
açısından düşündüğümüzde durum böyle
iken bir de muhasebe öneminin devlet
ve üçüncü kişiler tarafından da önemi
büyüktür. Muhasebe devlet açısından da,
vergi yükünün hesaplanmasında son
derece önemli bir sistemdir. Kişiler ve
işletmeler devlete ne kadar vergi
vereceğini muhasebe sayesinde
hesaplarlar. Her kuruluş bir dönemdeki
faaliyetlerine ve bu faaliyetlerden ne
kadar kar/zarar yaptığına göre devlete
vergi vermektedir. Gerçek kişiler ve
tüzel kişilerin ne kadar kar veya zarar
yaptıklarını hesaplamak ta tabiki
muhasebe sisteminin görevidir. Çıkan
sonuçlara göre devlete verilecek vergiler
de muhasebe sayesinde hesaplanarak ve
bildirilerek vergi borcu yerine getirilmiş
olur.
Üçüncü kişiler de muhasebe sistemi
sayesinde, özellikle şirketlerin durumları
hakkında bilgi sahibi olurlar ve ona göre
şirketlerle iş ortaklığında bulunup
bulunmayacaklarına karar verirler.
Kişiler de şirketlerin durumlarını
inceleyerek şirket ile alışveriş yapmak,
şirketin hisse senedini almak gibi
işlemleri tercih edebilirler.
Bu sonuçlara ulaşmak için en önemli
unsur iyi bir muhasebe sistemidir.
Muhasebe sistemi olmayan bir kuruluş
hakkında ne işletme sahipleri, ne işletme
ortakları, ne işletme çalışanları, ne
devlet ne de üçüncü kişiler bilgi sahibi
olabilirler ve kuruluşun geleceği
hakkında yön verebilirler. Kısaca
Ülkemizde 26.12.1992 tarihli Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren
Muhasebe Sistemi en önemli bilimlerden
biridir ve gün geçtikçe önemini
artırmaktadır.
Muhasebe Mesleğinin konusu:
A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik
mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve
işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe
prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri
gereğince, defterlerini tutmak, bilanço
kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile
diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri
işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak,
geliştirmek, işletmecilik, muhasebe,
finans, malî mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini
düzenlemek veya bu konularda
müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda,
belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil,
denetim yapmak, malî tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazılı
görüş vermek, rapor ve benzerlerini
düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve
benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı
olmaksızın yapanlara serbest
muhasebeci mali müşavir denir.
B) Yeminli malî müşavirlik mesleğinin
konusu:
(a) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı
işleri yapmanın yanında Kanunun 12.
maddesine göre çıkartılacak yönetmelik
çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile
ilgili defter tutamazlar, muhasebe
bürosu açamazlar ve muhasebe
bürolarına ortak olamazlar.
www.muhasebedersleri.com/muhasebenin-onemi.html

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç