MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Temel Muhasebe Eğitimi hakkında bilgiler

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Temel Muhasebe Eğitimi hakkında bilgiler

24 Temmuz 2014 Perşembe
Muhasebenin ne anlama geldiğini
öğrenmek için muhasebenin tanımını
kısaca anlamamız gerekiyor. Muhasebe
nedir denildiği zaman aklımıza kısa ve
öz bir tanım gelmeli. Böylece tanımı
ezberlemek yerine, muhasebenin ne
anlama geldiğini anlayabiliriz.
Muhasebenin tanımından yola çıkarak
"muhasebe nedir" sorusuna cevap
bulabiliriz, ve böylece yavaş yavaş
muhasebeyi öğrenmeye başlayabiliriz.
Kısaca Muhasebenin Tanımı : İşletmelerin
mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran,
özetleyen ve raporlayan bir bilimdir.
Muhasebe nedir denildiğinde bu tanımı
bilmemiz ve anlamamız bize yeterli
olacaktır. Tabiki tanımda geçen
kelimelerin de ne anlama geldiğini
bilmek ve anlamak gereklidir. Bu
tanımdaki terimlerin ne anlama
geldiklerini bilmek muhasebeyi daha iyi
anlamamızı sağlayacaktır.
Muhasebenin ayrıntılı tanımı ise,
muhasebeyi tam anlamıyla bize
açıklamaktadır. Muhasebenin ayrıntılı
tanımını, bizim yaptığımız kısa tanımla
aynıdır. Sadece biri kısa ve öz, biri de
uzun ve ayrıntılıdır.
Muhasebenin Tanımı : Ekonomik
faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların
mali nitelikteki işlemleri ve olayları para
ile ifade edilmiş şekilde kaydeden,
sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve
sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden
bir bilim dalıdır.
Muhasebenin tanımını aynı zamanda
"muhasebe nedir" sorusuna cevap
vermektedir. Yani muhasebenin ne
anlama geldiğini, ne olduğunu, ne
yapması gerektiğini tanımdan
çıkarabiliriz. Muhasebeyi tam anlamıyla
bilmek için tanımını anlamamız yeterli
olmamaktadır. Tanım da yer alan her
terimin de ne anlama geldiğini bilmemiz
gereklidir.
Muhasebenin ne olduğunu öğrenmek
için tanımdan yola çıkarak konuyu
anlamaya çalışalım.
Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve
kaynaklarının oluşumunu, bunların
kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı
işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve
kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin
mali durumlarını açıklayacak bilgileri
sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve
kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile
oluşmaktadır. Muhasebe sadece kar
amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil,
kar amacı gütmeyen yani topluma fayda
için hizmet veren tüm kuruluşlar için de
geçerlidir. Bu yüzden işletmeler
denilirken tüm kuruluşları
kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe
sistemi kar amacı güden işletmeler için
daha da önemlidir.
İşletme: Belirli bir ticari amaç için, bir
veya daha fazla kişinin bir araya
gelerek, belirli bir sermaye ile
kurdukları kuruluşlardır. İşletmeler
amaçlarına göre ve kuruluş şekillerine
göre çeşitli şekillere ayrılırlar. Bunlar
genel olarak şahıs şirketleri ve sermaye
şirketleri şeklindedir.
Muhasebenin işlevini yerine
getirebilmesi için belirli görevleri
bulunmaktadır. Bu görevlere
muhasebenin fonksiyonları denir.
Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme,
sınıflandırma, özetleme ve raporlama
olarak dört ana grupta toplayabiliriz.
"Muhasebe nedir" sorusunun cevabını
umarım yavaş yavaş anlamaya başladık.
Muhasebenin fonksiyonlarını ayrıntılı
olarak incelemek muhasebeyi daha da
iyi anlamamızı sağlayacaktır.
Kaydetme Fonksiyonu: Mali işlemleri
belgelere dayanarak muhasebe sistemine
göre muhasebe defterlerine kayıt
yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en
önemli ve ilk fonksiyonudur. Muhasebe
de kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan
diğer fonksiyonların da bir anlamı
kalmaz. Yapılan her işlem muhasebe
sistemi içinde ilk olarak kayıt yapılmak
zorundadır. Bu kayıtlarda belgelere
dayandırılarak yapılır. Muhasebe
sisteminde iki tür kayıt yöntemi varddır.
Tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt.
Sınıflandırma Fonksiyonu: Kaydedilen
bilgiler belirli zaman aralıklarında
derlenip niteliklerine göre gruplara
ayrılır. Böylece farklı nitelikteki ve
gruplardaki işlemleri birbirleri ile
karıştırmadan farklı sınıflarda
incelenebilir. Sınıflandırma işlemleri
muhasebe sistemi dahilinde muhasebe
defterlerinden büyük defterlere (defteri
kebir) yapılmaktadır.
Özetleme Fonksiyonu: Sınıflandırılan
işlemler dönem sonlarında toplanarak
daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve
yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak
için özetlenir. Dönem sonlarında
işletmeler yüzlerce belki binlerce işlem
yapmış olurlar. Bu işlemeleri teker teker
incelemek çok uzun zaman alacağından,
aynı nitelikteki işlemleri özetleyerek
görmek kişilere daha fazla yarar
sağlamaktadır. Muhasebe sisteminde
özetleme fonksiyonu muhasebe
tablolarından mizan kullanılarak yapılır.
Raporlama Fonksiyonu: En son olarak
raporlama fonksiyonunda kaydedilen,
sınıflandırılan ve özetlenen işlemler
mali tablolar aracılığı ile sonuç
aşamasına gelir. Bu sonuç aşaması da
raporlamadır. Raporlama muhasebe
sisteminin en son aşaması ve yorum
yapma aşamasıdır. Muhasebenin en
önemli fonksiyonlarındandır.
Raporlarda işletmelerin her türlü
sonuçları ortaya çıkarılarak işletme
hakkında bilgiler ve yorumlar
yapılmaktadır. İşletme bu raporlar
sayesinde geleceğine karar vermekte ve
yeni kararlar almaktadır. Raporlama
aşamasında muhasebe tabloları
kullanılır ve bu tabloların en önemlileri
bilanço ve gelir tablosudur .
Muhasebe bu fonksiyonları sırasıyla
yerine getirerek işletmelerin mali
işlemleri hakkında sonuçlar çıkararak;
hem işletmeyi, hem devleti hem de
üçünçü kişileri bilgilendirmektedir.
Kısaca muhasebe böyle bir sistemdir ve
Ülkemizde 26.12.1992 tarihli Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren
Muhasebe Sistemi gün geçtikçe önemini
artırmaktadır.

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç