MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

İş kanunu Eşit davranma ilkesi

Ak Blog SEO
4349759590016280108

İş kanunu Eşit davranma ilkesi

8 Ağustos 2014 Cuma
Eşit davranma ilkesi
MADDE 5
İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım
yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam
süreli çalışan işçi karşısında kısmî
süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli
çalışan işçi karşısında belirli süreli
çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine
ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında,
şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde,
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde
yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı
davranıldığında işçi, dört aya kadar
ücreti tutarındaki uygun bir
tazminattan başka yoksun bırakıldığı
haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı
Sendikalar Kanununun 31 inci
maddesi hükümleri saklıdır.
20 nci madde hükümleri saklı kalmak
üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi
ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi
bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir
biçimde gösteren bir durumu ortaya
koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin
mevcut olmadığını ispat etmekle
yükümlü olur.

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç