MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

İş kanunu İşyerinin veya bir bölümünün devri

Ak Blog SEO
4349759590016280108

İş kanunu İşyerinin veya bir bölümünün devri

8 Ağustos 2014 Cuma
İşyerinin veya bir bölümünün devri
MADDE 6
İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî
bir işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde, devir tarihinde
işyerinde veya bir bölümünde mevcut
olan iş sözleşmeleri bütün hak ve
borçları ile birlikte devralana geçer.
Devralan işveren, işçinin hizmet
süresinin esas alındığı haklarda,
işçinin devreden işveren yanında işe
başladığı tarihe göre işlem yapmakla
yükümlüdür.
Yukarıdaki hükümlere göre devir
halinde, devirden önce doğmuş olan
ve devir tarihinde ödenmesi gereken
borçlardan devreden ve devralan
işveren birlikte sorumludurlar. Ancak
bu yükümlülüklerden devreden
işverenin sorumluluğu devir tarihinden
itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma
ya da türünün değişmesiyle sona
erme halinde birlikte sorumluluk
hükümleri uygulanmaz.
Devreden veya devralan işveren iş
sözleşmesini sırf işyerinin veya
işyerinin bir bölümünün devrinden
dolayı feshedemez ve devir işçi
yönünden fesih için haklı sebep
oluşturmaz. Devreden veya devralan
işverenin ekonomik ve teknolojik
sebeplerin yahut iş organizasyonu
değişikliğinin gerekli kıldığı fesih
hakları veya işçi ve işverenlerin haklı
sebeplerden derhal fesih hakları
saklıdır.
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla
malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin
veya bir bölümünün başkasına devri
halinde uygulanmaz.

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç