MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Muhasebe Hakkında Geniş Döküman

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Muhasebe Hakkında Geniş Döküman

11 Ağustos 2014 Pazartesi

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları

Birliğinden:

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK

İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE

GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA

MECBURİ MESLEK KARARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kavramlar

Amaç

MADDE 1 - Bu mecburi meslek kararının amacı,

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri

tarafından verilecek olan hizmetlerin, değişen

toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar

doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasını

temin etmek üzere meslek mensuplarının işyeri,

hizmet ve kalite güvence ilke ve esaslarını

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu mecburi meslek kararı, ortakları

meslek mensupları olan ve Odalara kayıtlı bulunan

şirketleri, adi ortaklıkları ve gerçek kişi işletmeleri

kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - Bu mecburi meslek kararı, 3568 sayılı

Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)

bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kavramlar

MADDE 4 - Bu mecburi meslek kararında geçen;

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları

Birliği’ni (TÜRMOB),

Kanun : 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Meslek mensubu : Serbest Muhasebeciler, Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

Müşavirleri,

Mesleki faaliyet : Kanun hükümleri uyarınca

meslek icrasını, Muhasebe, Denetim

ve Danışmanlık

İşletmeleri : Ortakları meslek mensupları olan ve

Odalara kayıtlı bulunan şirketleri, adi ortaklıkları

ve gerçek kişi işletmeleri

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

Ruhsat : Kanuna göre verilen meslek ruhsatlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşyeri İlke ve Esasları

Mekan

MADDE 5 - Mesleki konularda faaliyette

bulunacak, Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık

İşletmeleri için kurumsal ofis düzeni ve hizmet

kalitesi kapsamında; kurumsal kimlik ve imaj,

iletişim güvenliği, çalışanların motivasyonu ve

verimliliği, etkili yönetim ve koordinasyon, fiziksel

güvenlik ve ergonomik çalışma ortamını

sağlayacak ofis düzeni oluşturulmalıdır.

Mekan, müşteri ve çalışan sayısı ile birlikte hizmet

çeşitliliğine uygun olarak; hizmet üretim, yönetim,

eğitim, ortak kullanım ve destek hizmetleri

ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Güvenlik

MADDE 6 - Meslek mensupları tarafından,

faaliyette bulundukları alanlarda, müşteri bilgileri,

hizmet ve çalışan güvenliği ile varlıkların

korunmasını sağlayacak Varlık, Bilgi ve İş

Güvenliğine ilişkin prosedürler oluşturulmalı ve

gerekli önlemler alınmalıdır.

Yazılım, Donanım ve Ekipman

MADDE 7 - Meslek mensupları ve çalışanlarının

kullanacakları mobilya, mefruşat,

teknik ekipman ve yazılım konularına ilişkin

esaslar, yapılan işin niteliğine uygun olarak

hazırlanmalı ve hizmetin kalitesini arttıracak

prosedürler belirlenmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Yönetimi ile Hizmet İlke ve Esasları

A- İŞYERİ YÖNETİMİ

Kurumsal yönetim

MADDE 8 - Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık

İşletmeleri, büyüklük, işlerin çeşitliliği, her bir

faaliyetin iş hacmi, müşteriye sunulacak işlerin

karmaşıklığı ve faaliyet gösterdikleri çevrenin

değişim hızı gibi faktörleri dikkate alarak

yapılanmalıdır.

Üst yönetimden en alt basamaklara kadar

faaliyetlerin sistematik, eşgüdümlü, katılımcı ve

etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli koşullar

sağlanmalıdır.

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri

yönetimi vizyon, misyon ve stratejisi

doğrultusunda ilkelerini belirlemek ve

yöneticilerine karar ve eylemlerinde yol göstermek

amacıyla yönetim politikalarını yazılı olarak

belirlemelidir.

İşyeri yönetimi

MADDE 9 - Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık

İşletmeleri, müşteri hizmet politikaları ile birlikte

insan kaynakları, mali ve idari işler ve bilgi

teknolojileri politikalarını oluşturmalı ve bu

politikalar

doğrultusunda prosedürlerini belirlemelidir.

Meslek mensupları, kendi olanakları ölçüsünde

yönetsel faaliyetleri açıklığa kavuşturacak

düzeyde; plan ve bütçe yönetimi, kalite yönetimi

ve çalışma usul ve esaslarına

ilişkin prosedürler oluşturmalıdır.

İnsan kaynakları yönetimi

MADDE 10 - Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık

İşletmeleri insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel

politikaları ile bunların işleyişine

ilişkin prosedürlerini yazılı doküman olarak

hazırlamalıdır. Prosedürler, insan kaynakları

planlaması, işe alım,oryantasyon, eğitim ve

geliştirme, performans değerlendirme sistemi,

kariyer yönetimi ve personel özlük işlerini

kapsamalıdır.

B- HİZMET YÖNETİM VE UYGULAMA İLKE VE

ESASLARI

Hizmet uygulama

MADDE 11 - Sunulacak hizmete uygun

kaynakların, etkin ve verimli kullanılması ve

kaynakların hizmetin etkili bir şekilde yerine

getirilmesi için gerekli önceliklere göre tahsis

edilmesi amacıyla planlama yapılmalı; bu plan ile

öncelikler, olası riskli alanları ve ilgili kontroller

önceden belirlenerek yazılı hale getirilmelidir.

Hizmetin uygulama sürecinde; bilgi toplama,

analiz, değerlendirme ve kayıtlı hale getirme

esasları yazılı olarak belirlenmelidir. Elde edilen

bilgi ve belgenin kayıt altına alınması, saklanması

ve gerektiğinde ibraz edilmesi amacıyla her bir

hizmet için ayrı ayrı çalışma kağıtlarından oluşan

çalışma dosyaları düzenlenmelidir.

Çalışma sonuçları raporlanmalıdır. Raporlar;

varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen

eylem planlarının yanında hizmetin hedeflerini ve

kapsamını da içermelidir.

Müşteri ilişkileri yönetimi

MADDE 12 - Müşteri ilişkileri yönetimi

kapsamında; teklif hazırlanması, sözleşme

düzenlenmesi, risk yönetimi ve müşteri

memnuniyetinin değerlendirilmesine ilişkin politika

ve prosedürler oluşturulmalıdır.

Hizmet tanıtım ve pazarlama yönetimi

MADDE 13 - Bu mecburi meslek kararı, mesleki

faaliyeti yürütürken; meslek kararı ve diğer

mesleki mevzuatla sınırlı ve tutarlı olmak kaydıyla,

etkili bir pazarlama ve tanıtım yürütülmesini,

kurumsal kimlik ve marka oluşturulmasını teşvik

eder.

Haksız rekabet ve reklam yasağı

MADDE 14-Meslek mensupları, Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve

Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne uygun davranmakla

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları

Kalite güvence programı

MADDE 15 - Muhasebe, denetim ve danışmanlık

hizmetlerini yerine getiren meslek mensupları, ilgili

hizmet faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir

kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamalı

ve bu programı sürdürmelidir.

Kalite Güvence ve Geliştirme Programı,

gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin dönemsel olarak

ve devamlı suretle değerlendirilmesini

sağlamalıdır.

Kalite Güvence değerlendirmeleri; hesap verebilirlik

ve şeffaflığın sağlanması amacıyla, en az yılda bir

kez olmak üzere kalite programı çalışmalarını ve

sonuçlarını rapor etmelidir.

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri

tarafından, kalite kontrol sisteminin etkin bir

şekilde işlediğine dair makul bir güvencenin

sağlanması amacıyla, tamamlanmış hizmetlerle

ilgili periyodik olarak yapılan kalite kontrolleri de

dâhil devamlı olarak uygulanan kalite kontrol

yöntemlerinin işleyişi izlenmelidir.

Gözetim

MADDE 16-

a) İşyerinin Beyan ve Raporlama Yükümlülükleri

Meslek mensupları iş bu meslek kararı

düzenlemelerine göre oluşturacakları işyeri, hizmet

ve kalite güvencesine ait politika ve süreçleri ile

bunlara yönelik uygulamalarını dokümante ederek

raporlar, politika ve iş süreçlerini meslek faaliyete

başlamalarından itibaren 6 ay içinde bağlı

oldukları odalara beyan ederler. Elektronik,

manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlardahil,

raporlanan politika, süreç ve uygulamalar 5 yıl

süreyle saklanır.

b) Meslek Örgütü Tarafından Yapılacak İnceleme

ve Denetimler

1. Odalar, seçilmiş yeterli sayıda çalışma

dosyaları ve diğer bilgi, bildirim ve belgeler

çerçevesinde, meslek mensuplarının oluşturdukları

işyeri, hizmet ve kalite güvence standartları

kapsamında faaliyette bulunup bulunmadıklarını,

inceler ve denetler. İnceleme ve denetim

faaliyetleri Odalar tarafından her yıl hazırlanan

yıllık inceleme ve denetim planı kapsamında

yürütülür. İnceleme sonuçları her yıl bir raporla

açıklanır.

2. Yapılan inceleme ve denetimler, meslek

mensuplarınca bu meslek kararı kapsamında

uygulanan ilke ve esasların gözden geçirilmesi ve

yürütülen faaliyetlerinin bu meslek kararına

uygunluğunun denetimini kapsar.

3. Odalar, bir takvim dâhilinde yürüteceği inceleme

ve denetimlerin yanı sıra ihbar, şikâyet, bildirim

gibi durumlarda ve gerekli gördüğü diğer hallerde

de inceleme ve denetim yapar.

4. Odalar, inceleme ve denetimleri kendi meslek

personeli eliyle yürütebileceği gibi, illerde odalar

bünyesinde oluşturulacak kurul veya komiteler

yoluyla da gerçekleştirebilir.

5. İnceleme ve denetimler Birlik tarafından

belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.

c) Meslek Örgütü Tarafından Uygulanacak

Yaptırımlar

Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda,

1. Raporlamaya ilişkin temel ilkelere uyulmayanlar,

2. Belirtilen hususlarla ilgili olarak bildirim

yükümlülüğünü yerine getirilmeyenler,

3. Birlikçe veya Birlik tarafından

görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgeleri

vermeyenler,

4. Hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor

düzenleyenler veya bilgi verenler,

5. Bu meslek kararının ilgili diğer hükümlerine

aykırılıkları tespit edilenler,

hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Meslek mensupları inceleme ve denetimler

sonucunda tespit edilen hususlar ile ilgili olarak

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Meslek Örgütünün Yetkileri

MADDE 17 - Bu meslek kararında belirtilen

konularla ilgili olarak, meslek mensupları arasında

uygulama birliğini sağlamak amacıyla Birlik

tarafından genel düzenlemeler yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Geçiş Hükümleri

MADDE 18 - Bu mecburi meslek kararının

yayınlandığı tarih itibariyle faaliyette bulunan

muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri bu

meslek kararından belirlenen hususlara

31.12.2015 tarihine kadar uyum sağlamak

zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 19 - Bu meslek kararının

16 ncı maddesinin (a) fıkrası

hükmü 01/01/2016 tarihinde, diğer hükümleri ise

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 - Bu Meslek Kararı hükümlerini Türkiye

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli

Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.


Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç