MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

SPK LİSANSI OLAN NE İŞ YAPAR

Ak Blog SEO
4349759590016280108

SPK LİSANSI OLAN NE İŞ YAPAR

31 Ağustos 2014 Pazar
SPK LİSANSI OLAN NE İŞ YAPAR
SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar?
A- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz. SPK Temel Düzey
Lisanslama sınavına girip. Bu sınavda Takas ve Operasyon işlemleri
Modülünden ( Dersinden ) 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan aldığınızda
Takas ve Operasyon Sorumlusu olarak görev yapabilirsiniz.

B- En az 2 yıllık ön lisans mezunu iseniz Temel Düzey lisansını aldığınızda 9
Modülden sınava girip geçme notu 100 puan üzerinden 60 puan alırsanız
Ortalamanız 70 ise Aracı kurum şube müdürü olabilirsiniz.


C- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisansını
aldığınızda 9 modülden sınava girip geçme notu100 puan üzerinden 60,
ortalamanız 70 ise Aracı kurum irtibat sorumlusu olabilirsiniz.

D- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisanslama
sınavına girip lisans için gereken modüllerin tamamından başarılı olmamasına
rağmen
Genel Ekonomi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili Mevzuat ve Etik Kurallar,
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,
Hisse Senetleri Piyasaları,
Tahvil ve Bono Piyasaları,
İlgili Vergi Mevzuatı
modüllerinden ( derslerinden) her birinden en az 100 puan üzerinden 60 ve yine bu
modüllerin tamamının ortalaması en az 70 puan olması halinde Temel Düzey
Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanırlar. Müşteri Temsilciliği
yapabilirler.
Müşteri Temsilciliği Lisansı alanlar ek olarak Türev Araçlar Sınavının
Türev Araçlar,
Vadeli işlem Opsiyon Piyasalarının işleyişi
Modüllerinden (derslerinden ) başarılı olurlarsa Türev Araçları Müşteri
Temsilcisi olarak çalışabilirler.

E- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir
lisans belgesi gerekmeksizin “Takas ve Operasyon Sorumlusu” ve Temel Düzey
Müşteri Temsilcisi olarak çalışabilirler.

SPK İLERİ DÜZEY


Lisanslam aya İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Ve Yanıtları

Soru 1 : SPK tarafından düzenlenen lisanslam a sınavlarına katılmak istiyorum . Başvuruda istenecek belgelere, başvuru prosedürüne, adaylarda aranacak nitelikle re ve sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Yanıt 1: Kurulca yapılmakta olan lisanslam a sınavlarına ilişkin sorularınızın yanıtlarına SPKnın internet sayfasının "Lisanslam a Sınavları" bölümünde yer alan Sınav Kılavuzundan ve duyurulda n ulaşabilirsiniz.

Soru 2: Lisanslam a sınavları yılda kaç kez yapılmaktadır? Sınav tarihleri ni nereden öğrenebilirim?

Yanıt 2: Aksi kararlaştırılmadıkça lisanslam a sınavları her yılın Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez yapılmaktadır. Sınav ilanları günlük gazeteler de ve internet sayfasında yer almaktadır.

Soru 3: Lisanslam a sınavlarına başvurular ne zaman ve nereden yapılmaktadır?

Yanıt 3: Lisanslam a sınavları başvuruları sınav tarihleri nden yaklaşık olarak 2,5  3 ay önce Kurulun internet adresinde n de ulaşabileceğiniz http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb internet adresi üzerinden yapılmaktadır.


Soru 4: Lisanslam a sınavları hangi illerde yapılmaktadır?

Yanıt 4: Lisanslam a sınavları Sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde düzenlenecektir.

Soru 5: Sermaye Piyasası Faaliyetl eri İleri Düzey Sınavına girebilme k için Sermaye Piyasası Faaliyetl eri Temel Düzey Sınavına girme zorunluluğu var mıdır?

Yanıt 5: Böyle bir zorunlulu k bulunmama ktadır. İleri Düzey Lisansına sahip olanlar, Temel Düzey Lisansı kapsamına giren görev alanlarında faaliyet gösterebilirler ve Takas ve Operasyon Sorumlusu olarak çalışabilirler.

Soru 6: Lisanslam a sınavlarında başarılı olanlar lisans belgeleri ni nereden ve hangi belgelerl e alacaklar dır?

Yanıt 6: Sınavlarda başarılı olanlar lisans belgeleri ni Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliğinden alabilece klerdir. Lisans belgesi alınması aşamasında aranılan belgelere http://www.tspakb.org.tr internet adresinde n ulaşılabilir.

Soru 7: Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansına sahip olabilmem için hangi sınava girmem gerekmekt edir ve başarılı sayılmam için kaç puan almalıyım?

Yanıt 7: Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansına sahip olabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetl eri Temel Düzey Sınavının sadece "Takas ve Operasyon İşlemleri" başlıklı modülünden sınava girmeniz gerekmekt edir. Başarılı sayılmanız için bu modülden en az 70 almanız zorunludu r. Aynı modülden 60 ve üzerinde not alan adayların Sermaye Piyasası Faaliyetl eri Temel Düzey Sınavının tamamına devam etmek istemeler i halinde bu modülden aldıkları notlar Sermaye Piyasası Faaliyetl eri Temel Düzey Sınavı için geçerli kabul edilerek, diğer 8 modülden sınava girmeleri mümkündür.

Soru 8: Lisanslam a Sınavlarına katılabilmek için herhangi bir kurumda çalışma koşulu var mıdır?

Yanıt 8: Herhangi Bir Kurumda Çalışma Zorunluluğu Yoktur. Kurulca düzenlenmekte olan lisanslam a sınavlarına sermaye piyasası kurumlarında çalışmayanların da bireysel olarak başvurmaları mümkündür.

Soru 9: Modül sistemind en yararlanm ak için süre kısıtlaması var mıdır?

Yanıt 9: Lisanslam a sınavlarında uygulanma kta olan modül geçme sistemind e, adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazanacağı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması gerekmekt edir. Aksi halde adayın başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerde n yeniden sınava girmesi gerekecek tir.

Soru 10: Not yükseltmek için girdiğim sınavda notumu düşürürsem hangi not geçerli olur?

Yanıt 10: Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.

Soru 11: Sınavlar arasında ortak modüller bulunmakt a mıdır?

Yanıt 11: Evet. Sermaye Piyasası Faaliyetl eri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavının 4 modülü ortak olarak yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Faaliyetl eri İleri Düzey Sınavı ile Kredi Derecelen dirme Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelen dirme Sınavının 1 modülü ortak olarak yapılmaktadır.

Kredi Derecelen dirme Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelen dirme Sınavının 2 modülü de ortaktır.

Bunlar dışında Sermaye Piyasası Faaliyetl eri Temel Düzey Sınavı ve Değerleme Uzmanlığı Sınavının diğer sınavlarla ortak modülü bulunmama ktadır.

Sermaye Piyasası Faaliyetl eri Temel Düzey Sınavı ile Sermaye Piyasası Faaliyetl eri İleri Düzey Sınavı arasında ortak modül bulunmama ktadır.

Ortak modüller Kurulun internet sayfasının "Lisanslam a Sınavları" başlığı altında yer alan Sınav Kılavuzunda ve oturum tablosund a da net olarak belirtilm ektedir.

Soru 12: Lisanslam a sınavlarında hesap makinesi kullanılabilir mi?

Yanıt 12: Sınav sırasında hesap makinesi kullanılır. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineler i, Data Bank, el bilgisaya rı vb. özel elektroni k donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesin in sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanla rın sınavları geçersiz sayılır.

Soru 13: Yurt dışından sertifika m var. Lisanslam a sınavlarından muaf olmak istiyorum. Ne yapabilir im?

Yanıt 13: Uluslarar ası sertifika lardan hangileri ne, hangi koşullarda muafiyet tanındığına ilişkin ayrıntılı bilgiye Kurulun internet sayfasının "Lisanslam a Sınavları" başlığı altında yer alan Sınav Kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Kılavuzda belirtile nler dışında başka bir sertifika nız varsa ayrıca Kurula müracaat etmeniz gerekmekt edir.

Soru 14: Not yükseltmek amacıyla tekrar sınava başvurdum. Ancak sınava giremedim . Hangi notum geçerli olur?

Yanıt 14: Sınava hiç girmediys eniz önceki notunuz geçerlidir. Ancak sınava girmiş olsaydınız son notunuz geçerli olacaktı.

Soru 15: Sınav başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl ve ne zaman öğrenebilirim?

Yanıt 15: Sınav başvuruları kabul edilenler in listesi sınav tarihinde n bir ay önce internet sayfamızda ilan edilmekte dir.

Soru 16: Sınav sonuçları ne zaman açıklanmaktadır?

Yanıt 16: Sınav sonuçları yaklaşık olarak sınav tarihinde n iki hafta sonra açıklanmaktadır. Sonuçların açıklanacağı tarih sınav giriş belgesind e belirtilm ektedir.

Soru 17: Sınav sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

Yanıt 17: Sınav sonuçlarına

http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb

internet adresinde n TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmek suretiyle ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları ayrıca adreslere postalanm ayacaktır.

Soru 18: Sınav giriş belgem gelmedi, sınav giriş belgemi kaybettim . Ne yapabilir im? İnternetten aldığım sınav giriş belgesini n çıktısıyla sınava girebilir miyim?

Yanıt 18: Sınav giriş belgeniz adresiniz e postalanm ayacaktır. Sınava girerken giriş belgenizi

http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb

adresinde n temin ederek yanınıza almanız gerekmekt edir.

Soru 19: Adresim değişti. Ne yapmam gerekmekt edir?

Yanıt 19: Adres değişikliklerini kayıt yenileme sırasında yapabilir siniz.

Soru 20: Kayıt yenileme aşamasında kişisel bilgileri mde yanlışlık olduğunu farkettim . Kişisel bilgileri mde değişiklik oldu. Bu bilgileri düzeltmek veya değiştirmek için ne yapmam gerekiyor?

Yanıt 20: Anadolu Üniversitesinin Sınav Kılavuzunda belirtile n adresine kayıt dönemi içinde bir dilekçe ile başvurmanız gerekmekt edir.

Soru 21: Kayıt işlemlerim sırasında hata yapmışım. Düzeltme imkanı var mı?

Yanıt 21: Başvuru süresi sona erdikten sonra hiç bir şekilde değişiklik ve düzeltme yapma imkanı bulunmama ktadır. Bu nedenle kayıt işlemleri yapılırken Sınav Kılavuzunun ve kayıt sırasındaki talimatla rın dikkatle okunması, girilen bilgileri n doğruluğundan emin olduktan sonra �Yukarıdaki şartlar altında kaydımın yenilenmesini kabul ediyorum� veya �Kaydımın yapılmasını kabul ediyorum� tuşlarına basılması gerekmekt edir.

Soru 22: Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?

Yanıt 22: Sınav ücreti Sınav Kılavuzunda açıklanmaktadır. 2010 yılı için sınav ücreti 125,00 TL olarak belirlenm iştir.

Soru 23: Sınav konuları nelerdir?

Yanıt 23: Sınav konu ve alt konu başlıkları Kurulun internet sayfasının "Lisanslam a Sınavları" başlığı altında açıklanmaktadır.

Soru 24: Sınav süresi ne kadardır?

Yanıt 24: Sınav süreleri Kurulun internet sayfasında yer alan "Lisanslam a Sınavları" başlığı altında bulunan "Oturum Tablosu"nda açıklanmaktadır.

Soru 25: Sınavlarda kaç soru sorulmakt adır?

Yanıt 25: Alt konu başlıkları bazında sorulacak soru sayıları Kurulun internet sayfasında yer alan "Lisanslam a Sınavları" başlığı altında bulunan soru dağılım tablosund a açıklanmaktadır.

Soru 26: Sınav yerimi değiştirmek istiyorum . Ne yapmam gerekir?

Yanıt 26: Sınavlara başvururken doldurula n "Kayıt Formu"nda belirtile n sınav merkezler inde daha sonra o sınav için değişiklik yapmak mümkün değildir.

Soru 27: Lisanslam a sınavlarına kimler katılabilir? Üniversite son sınıf öğrencisiyim, katılabilir miyim? Katılabilirsem hangi alanlarda lisans alabiliri m?

Yanıt 27: Sınavlara katılabilmek için ilgili alanda çalışıyor olmak veya mezun olmak şartı aranmamak tadır. Ancak lisanslam a sınavlarında başarılı olunduğu takdirde lisans belgesi alma aşamasında ilgili görevin gerektird iği eğitim şartını taşıyor olmanız gerekmekt edir. Çalışılmak istenen alana göre sınav seçimi yapılarak bu alanın gerektird iği lisans belgesini n alınması mümkündür.

Soru 28: Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazandım. Ancak üç yıllık tecrübe şartını henüz sağlamıyorum. Ne yapmalıyım?

Yanıt 28: Daha önce sınav başvuru şartı olarak aranmakta olan gayrimenk ul değerleme alanındaki 3 yıllık deneyim koşulunun sınav sonrasında lisans belgesi alınması aşamasında belgelenm esi gerekmekt edir. Aranmakta olan tecrübe gayrimenk ul değerleme tecrübesidir ve değerleme raporları da bu faaliyet sonucunda düzenlenmiş, farklı üç yıla ait olmalı ve bu kapsamda tecrübenin belgelenm esi için Sınav Kılavuzunda belirtile n diğer belgelerl e birlikte ibraz edilmelid ir. Ancak bu alanda çalışılmamış ise tecrübe belgelene meyeceğinden sınavda başarılı olunsa bile lisans belgesi alınması mümkün olmayacak tır.

Soru 29: Lisans belgesi almak üzere Kurulunuz a gönderdiğim başvuru belgeleri m ile ilgili tarafıma geri dönüş olmamıştır. Ne yapmam gerekmekt edir?

Yanıt 29: Sınav Kılavuzunda da belirtild iği üzere, lisans belgesi alma başvuruları Kurula değil Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine yapılmaktadır.

Soru 30: Sınav sonuç belgemi kaybettim . Notlarımı nasıl görebilirim?

Yanıt 30: Geriye dönük olarak son beş dönemin sınav sonuç belgeleri internet sayfasında verilen "Adayın Geçmiş Sınav Sonuçları" linkinde aktif olarak erişime açıktır.1 Daha eski dönemlere ait sınav sonuçlarına kayıt yenileme esnasında ulaşılabilmektedir.

Soru 31: Kredi ve Kurumsal Yönetim Derecelen dirme Uzmanlığı Sınavlarında 1 yıllık tecrübeyi hangi alanlarda sağlayabilirim?

Yanıt 31: Derecelen dirme alanındaki tecrübe şartı; mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık ve finans alanında, bu alanlarla ilgili hukuk dallarında, şirket yöneticiliğinde veya söz konusu alanlarda öğretim üyeliğinde; derecelen dirme uzmanları için en az 1 yıl, derecelen dirme raporlarını imzalamay a yetkili yöneticiler için ise en az 3 yıl deneyim sahibi olunması şeklinde uygulanac aktır.

Soru 32: İnşaat mühendisiyim. Değerleme Uzmanlığı Sınavına katılabilir miyim?

Yanıt 32: Değerleme Uzmanlığı sınavı için 4 yılık üniversite mezuniyet i yeterli olup, bölüm aranmamak tadır ve eğitim şartının sınav başvuru aşamasında değil lisans belgesi alma aşamasında belgelenm esi gerekmekt edir.

Soru 33: Tüm konularda n (modüllerden) 60 ve üzerinde not aldım. Ancak sınav ortalamam 69,50. Belge alabilir miyim?

Yanıt 33: Evet, belge almaya hak kazanılabilmesi için sınavın 69,50  ve üzeri ortalama ile tamamlanm ası gerekmekt edir.

Soru 34: Kayıt yapmaya çalışıyorum ancak linkin üstüne tıklıyorum fakat açılmıyor. Ne yapmalıyım?

Yanıt 34: Kayıt linki ancak her sınav dönemi için ilan edilen başvuru süresi içerisinde kayıt yapılmasına imkan vermekte, süre dışında erişim mümkün olmamakta dır.

Soru 35: Başvuru yaparken bir dönem önce kaldığım dersi işaretlemek yerine başka bir dersin adını yanlışlıkla işaretledim. Bu durumda sınava girebilec ek miyim? Girsem dahi sınavım geçerli sayılacak mı?

Yanıt 35: Hangi ders için kayıt yaptıysanız o ders için sınava girmeniz gerekmekt edir. Girdiğiniz sınavın sonucu geçerli olacaktır.

Soru 36: Sınav soruları açıklanmakta mıdır? Sınavlarda sorulan örnek sorulara ulaşabilir miyim?

Yanıt 36: Hayır, sınav soruları açıklanmamaktadır. Kurulun internet sayfasında "Lisanslam a Sınavları" bölümünde örnek soru seti yer almaktadır.

Soru 37: Lisans belgesi alma aşamasında aranan eğitim koşullarını nasıl öğrenebilirim?

Yanıt 37: Eğitim koşulları Kurulun internet sitesinin "Lisanslam a Sınavları" bölümünde yer alan Sınav Kılavuzunda belirtilm ektedir.

Soru 38: Başvuru aşamasında Kayıt Formunu imzalamayı unutmuşum, ne yapmalıyım?

Yanıt 38: Bu durumda sınav giriş belgenize internet üzerinden ulaşmanız mümkün olmayacak tır. Belgenizi almak üzere bilgileri nizi girdiğinizde size verilen uyarı mesajında belirtile n adrese giderek belgenizi imzalamanız ve elden almanız gerekecektir.

Soru 39: Birden fazla sınava girebilir miyim?

Yanıt 39: Gün olarak çakışmadığı takdirde bir sınav döneminde en fazla iki sınava girme imkanı bulunmakt adır.

Soru 40: Yenileme eğitimleri hakkında bilgi almak istiyorum .

Yanıt 40: Lisanslam a sınavlarında modül geçme sistemi uygulanma kta, sınava ilk defa girildiği tarihten itibaren 4 yıl içinde tüm modüllerden başarılı olunması ve 70 ortalama sağlanması gerekmekt edir. İlk iki yıl sonunda başarılı olunamadığı takdirde sınav notları dördüncü yıla kadar geçerli olup sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte lisans belgesi alınabilmesi için yenileme eğitimi alınması gerekmekt edir. Ayrıca lisans belgeleri 4 yılda bir yenileme eğitimi ile güncellenmektedir. Yenileme eğitimleri Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenmektedir. Eğitim konusunda ayrıntılı bilgiye www.tspakb.org.tr adresinde n ulaşılabilir.

Soru 41: Geçiş dönemi ne zaman sona ermektedi r?

Yanıt 41: Geçiş dönemi 2011 OCAK tarihinde sona ermektedi
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç