MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Stopaj Vergisi nedir?

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Stopaj Vergisi nedir?

3 Ağustos 2014 Pazar
Stopaj Vergisi nedir?
Satopaj (Vergi tevkifatı), Gelir ve Kurumlar
Vergisine tabi kazançlara ilişkin hasılatın
ilgililere ödenmesi aşamasında kaynakta
kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine
yatırılan bir vergidir. Stopaj ticari
kazançlarda kanunda belirtilen miktarda
ödenir. Herhangi bir kişiye serbest meslek
hizmeti yaptırdığınızda, yaptığınız ödemenin
içerisinden Stopaj Vergisi kesilir ve kesilen
kısımdan kalan kısmı siz karşı tarafa
ödersiniz. Stopaj Vergisi olarak yaptığınız
kesintiyi de muhtasar beyannamede devlete
ödersiniz.
Stopaj vergisi nerede ortaya çıkar?
Stopajı doğuran işlem, stopaja tabi
istihkakın nakden veya hesaben
ödenmesidir.
Kimler Stopaj Vergisi verir?
Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir
kazanca ilişkin hasılatın (gelir, kazanç)
ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi
yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar
üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup,
hasılatı elde eden adına ve onun peşin
vergisi olarak vergi dairesine yatırılması
şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve
vergi güvenlik tedbiridir. Bu verginin
ödenmesinden, kaynakta kesintiyi yapan
sorumludur.
Stopaj Vergisi nasıl ödenir?
Tam ve Dar gelirli kurumların hangi
durumlarda stopaj vergisi ödemesi gerektiği
Kurumlar Vergisi kanunu ve Gelir Vergisi
kanununda belirtilmiştir. Stopaj vergisinin
en yaygın olan uygulama usülü ücretlerin
kaynağında kesilen gelir vergisi teşkil eder.
Bütün çalışanların gelir vergileri ücretleri
ödenmeden kaynakta vergisi kesilir ve daha
sonraki ayda muhtasar beyanname ile
beyan edilir ve ödenir.
Stopaj Vergisinin amacı nedir?
Bu uygulamanın amacı vergilerin tahsilini
daha kolay ve garantili şekilde
gerçekleştirmek, küçük matrahların vergiden
kaçırılmasını önlemek, maliye idaresinin ve
vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak,
verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir
süre içinde maliye dairesine geçmesini
sağlamak ve nihayet verginin mükellef
üzerindeki psikolojik etkisini gidermektir.


Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç