MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Tek düzen Muhasebe hesap Planındaki Amaç

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Tek düzen Muhasebe hesap Planındaki Amaç

8 Ağustos 2014 Cuma
Tekdüzen Muhasebe Sistenin Esları 4
kısımda incelenir.
1. Muhasebenin Anayasası
(Muhasebenin Temel Kavramları)
2. Mali Tabloların Biçimi
3. Muhasebe İlkeleri
4. Tekdüzen hesap planı
1. Muhasebenin Anayasası
(Muhasebenin Temel Kavramları):
Muhasebenin temel kavramlarına
muhasebenin anayasası da denilmektedir.
Nasıl ki hukukta kanunlar anayasaya
ayrıkı olamazlar, muhasebede de hiç bir
işlem ve olay muhasebenin anayasası
olan temel kavramlarına aykırı
olamazlar.
Muhasebenin Temel Kavramları 12
tanedir.
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
2. Kişilik Kavramı
3. İşletmeninSürekliliği K.
4. Dönemsellik Kavramı
5. Parayla Ölçülme
6. Maliyet Esası Kavramı
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme
8. Tutarlılık Kavramı
9. Tam AçıklamaKavramı
10. İhtiyatlılık Kavramı
11. Önemlilik Kavramı
12.Özün Önceliği Kavramı
2. Mali Tabloların Biçimi: Mali
tablolar temel mali tablolar ve ek mali
tablolar olarak iki kısımda incelenir.
Bunlardan en temel mali tablolar bilanço
ve gelir tablosudur.
3. Muhasebe İlkeleri:
Temel mali tablolardan bilanço ve
gelir tablosuna ilişkin ilkeler
geliştirilmiştir. Bilanço varlık ve
kaynaklardan oluştuğu için varlıklara ve
kaynaklara ilişkin ilkeler bulunur.
4. Tekdüzen Hesap Planı:
Tek Düzen Hesap Planı
kapsamına bilanço esasına göre defter
tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.
Ancak bilanço esasına göre defter
tutmakla beraber faaliyet konuları
itibariyle farklı muhasebe tekniğini
kullanmak durumunda bulunan;
a) Banka ve Sigorta Şirketleri,
b) Özel Finans Kurumları,
c) Finansal Kiralama Şirketleri
(faktoring vb. alanlarda faaliyet
gösterenler dahil)
d) Menkul Kıymet Yatırım Fonları,
Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları,
belirlenen “Muhasebenin Temel
Kavramları”na, “Muhasebe
Politikalarının Açıklanması”na ve “Mali
Tablolar İlkeleri”ne uymaları kaydıyla 1
Nolu Muhasebe Uygulama Genel
Tebliğinin diğer mecburiyetlerini yerine
getirmekle yükümlü değildirler.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan
işletmeler ise sadece belirlenen
“Muhasebenin Temel Kavramları”na
uymakla yükümlüdürler.

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç