MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Tekdüzen Muhasebe Sistemi

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Tekdüzen Muhasebe Sistemi

14 Ağustos 2014 Perşembe
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
     Tekdüzen Muhasebe Sistemi, muhasebe uygulamalarında aynı hesap planının kullanılmasını, aynı muhasebe ilkelerinin benimsenmesini ve de aynı muhasebe kavramlarından yararlanılmasını ve muhasebe bilgilerinin aynı tip mali tablo ve raporlarda sunulmasını öngören bir sistemdir. Ülkemizde 1,1,1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaktadır.
    Tekdüzen Muhasebe Sistenin Esları 4 kısımda incelenir.
    1. Muhasebenin Anayasası(Muhasebenin Temel Kavramları)
    2. Mali Tabloların Biçimi
    3. Muhasebe İlkeleri
    4. Tekdüzen hesap planı

                1. Muhasebenin Anayasası(Muhasebenin Temel Kavramları):
         Muhasebenin temel kavramlarına muhasebenin anayasası da denilmektedir. Nasıl ki hukukta kanunlar anayasaya ayrıkı olamazlar, muhasebede de hiç bir işlem ve olay muhasebenin anayasası olan temel kavramlarına aykırı olamazlar.
         Muhasebenin Temel Kavramları 12 tanedir.

           1. Sosyal Sorumluluk Kavramı          2. Kişilik Kavramı          3. İşletmenin Sürekliliği K.
           4. Dönemsellik Kavramı                  5. Parayla Ölçülme         6. Maliyet Esası Kavramı
           7. Tarafsızlık ve Belgelendirme       8. Tutarlılık Kavramı     9. Tam Açıklama Kavramı
           10. İhtiyatlılık Kavramı                 11. Önemlilik Kavramı     12.Özün Önceliği Kavramı
             
            2. Mali Tabloların Biçimi: Mali tablolar temel mali tablolar ve ek mali tablolar olarak iki kısımda incelenir. Bunlardan en temel mali tablolar bilanço ve gelir tablosudur.
         3. Muhasebe İlkeleri: 

            Temel mali tablolardan bilanço ve gelir tablosuna ilişkin ilkeler geliştirilmiştir. Bilanço varlık ve kaynaklardan oluştuğu için varlıklara ve kaynaklara ilişkin ilkeler bulunur.
             4. Tekdüzen Hesap Planı:
            Tek Düzen Hesap Planı kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir. Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;
            a) Banka ve Sigorta Şirketleri,
            b) Özel Finans Kurumları,
            c) Finansal Kiralama Şirketleri (faktoring vb. alanlarda faaliyet gösterenler dahil)
            d) Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları,
           belirlenen “Muhasebenin Temel Kavramları”na, “Muhasebe Politikalarının Açıklanması”na ve “Mali Tablolar İlkeleri”ne uymaları kaydıyla 1 Nolu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğinin diğer mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü değildirler.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece belirlenen “Muhasebenin Temel Kavramları”na uymakla yükümlüdürler.
               Tek Düzen Hesap Planında hesaplar 9 ana grupta toplanmıştır.
A
K
T
İ
F
1. Dönen VarlıklarBilanço Hesapları

    

2. Duran Varlıklar

P
A
S
İ
F
3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5. Özsermaye Hesapları
6. Gelir Tablosu HesaplarıGelir Tablosu Hesapları
7. Maliyet HesaplarıMaliyet Hesapları

    7/A Seçeneği7/A

    7/B Seçeneği7/B
8. Serbest HesaplarYönetim Muhasebesi
9. Nazım HesaplarNazım Hesaplar


Kaynak: http://www.dersmuhasebe.com/genel-muhasebe-2/tekduzen-muhasebe-sistemi.html
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç