MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

KDV Tevkifatı Nedir

KDV Tevkifatı Nedir, Tevkifat Nedir, Muhasebe Tevkifatı nedir ne demek, Muhaseb…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

KDV Tevkifatı Nedir

11 Ekim 2014 Cumartesi

KDV Tevkifatı Nedir

http://www.akblog.net/2014/10/kdv-tevkifat-nedir.html
KDV Tevkifatı Nedir?
KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

KDV Tevkifatı Uygulamasında Amaç Nedir?
KDV tevkifatı uygulamasında amaç devletin KDV alacağını teminat altına almasıdır. Bir başka deyişle devlet alacağı KDV’yi bir şekilde garanti altına almak istemektedir.  Dikkat edilirse KDV tevkifatı daha çok KDV tahsilatının düşük olduğu sektörlerde uygulanmaktadır. Örneğin Özel Güvenlik Sektöründe devlet Özel Güvenlik firmalarından yeteri derecede KDV tahsilatı yapamadığını belirlemiş ve özel güvenlik hizmetlerine KDV tevkifatı getirmiştir. Böylece özel güvenlik firmalarının ödeyeceği KDV’nin bir kısmını bir hizmeti alan firma sorumlu sıfatıyla özel güvenlik firması adına ödemektedir.

Hangi Hizmetler Tevkifata Tabidirve Hangi Kuruluşlar Tevkifat Yapacaktır?
Bazı tevkifatlar tüm KDV mükellefleri için getirilmiştir. Örneğin şirketlerin birbirlerine yaptıkları işgücü temin hizmeti tüm KDV mükellefleri tarafından tevkifatlı bir şekilde yapılmaktadır.
Ancak aşağıda belirtilen konularda verilen hizmetler KDV tevkifatlı olmak zorundadır.
1- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
2- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
3- Özel güvenlik hizmetleri,
4- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
5- Her türlü yemek servisi,
6- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,
7- Yapı denetim hizmetleri,
8- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler.

Ancak yukarıda verilen hizmetler sadece aşağıdaki kurum ve kuruluşlara verildiğinde tevkifatlı olmak zorundadır.
1- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
2- Döner sermayeli kuruluşlar,
3- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
4- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
5- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
6- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
7- Bankalar ve özel finans kurumları,
8- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
9- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
10- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
11- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
12- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler.

Tevkifat Yapılmamasının Cezası Var Mıdır?
Faturayı düzenleyen tarafın KDV’yi tevkifatlı yapmamasının belli bir cezai müeyyidesi yoktur. Burada asıl risk faturayı alan taraftadır. Öyle ki, faturayı düzenleyen taraf KDV tevkifatı yapmayı unutmuşsa bile faturayı alan tarafın söz konusu KDV sanki tevkifatlıymış gibi karşı taraf adına yine de sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV beyannamesi ile KDV’yi beyan etmek zorundadır. Aksi halde beyan etmesi gerekirken beyan etmediği KDV için re’sen tarhiyat yapılacağı ve vergi ziyaı cezası salınacağı unutulmamalıdır.

KDV Tevkifatında Tevkifat Oranları Nedir?
KDV Tevkifatı uygulamasında tevkifat oranları tevkifata konu olan hizmetler itibariyle farklı farklı belirlenmiştir. Tevkifat oranlarının tamamı aşağıdaki linkten öğrenilebilir.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç