MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Limited şirketler Nedir

Limited şirketler Nedir, Limited şirketler tanımı bilgi, Limited Şirketi nedir …

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Limited şirketler Nedir

20 Ekim 2014 Pazartesi
Limited şirketler Nedir
Limited Şirketi nedir nasıl kurulur, Limited şirketler Nedir, Limited şirketler tanımı bilgi, Muhasebe, Muhasebe kursu, Şirketler
http://www.akblog.net/2014/10/limited-sirketler-nedir.html
Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketidir. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur (TK m. 573/1). TK m. 573/3'e göre limited şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Altıncı Kısım Birinci Bölüm hükümleri uyarınca tek ortaklı limited şirket kurmak mümkün hale gelmiştir. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır.

Konu başlıkları
 - Şirket Organları
 - Genel Kurul
 - Müdürler

Şirket Organları

Limited şirketin kanunen zorunlu olan iki organı vardır. Bunlar tüm limited şirket ortaklarından oluşan genel kurul ile esas sözleşmeyle belirlenen veya genel kurul kararıyla atanan müdür veya müdürlerden oluşan müdürler kuruludur.

Genel Kurul

Tüm şirket ortaklarından oluşan genel kurulda, limited şirket ortakları şirket işlerine ilişkin haklarını kullanırlar. Olağan genel kurulun her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması gerekir. Genel kurulu, müdürler toplantıya çağırır. Gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Müdürler

Limited şirketin yönetim ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tek kişi ortaklık kurulması mümkün olduğundan, bu tek kişi ortağın aynı zamanda müdür de olması şarttır. Tek kişi ortak dışında üçüncü şahısların da müdür olarak atanmaları mümkündür. Amme Alacaklarının Tahsili Usülü Hakkında Kanununun mükerrer 35 inci maddesi uyarınca amme alacaklarından dolayı limited şirketin müdürleri müteselsilen ve şahsi malvarlıklarıyla sorumludurlar.
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç