MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

HİBE VE TEŞVİK KURUMLARI

Kosgeb destekleri, Kosgeb destekleri nelerdir, Kosgeb Hangi Setörlere Hibe Kred…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

HİBE VE TEŞVİK KURUMLARI

12 Nisan 2016 Salı

HİBE VE TEŞVİK KURUMLARI

KOSGEB DESTEKLERİ
Girişimcilik Destek Programı
Programın Amacı
 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması
Programdan Kimler Yararlanabilir
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
 • Girişimciler 
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)
Programın Kapsamı
Bu program,
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülünden oluşur.
A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, 
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.
Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. 
B) Yeni Girişimci Desteği
Destekten Kimler Yararlanabilir 
Bu destekten;
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kurangirişimciler,
 • İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.
 • Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru
İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.
D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ
Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. 
İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.
İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;
 • Birinciye 15.000 TL,
 • İkinciye  10.000 TL,
 • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.
Kredi Faiz Destekleri
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,
-        üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
-        finansman sorunlarının çözümü,
-        istihdam yaratmaları,
-        uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır. 
 KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ
 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI     


MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ
GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI
Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olanrehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.
Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürün/hizmete dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır:
a) Aşama 1; girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir iş planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak girişimcilik eğitimi ve TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanan aşamadır. Aşama 1, girişimcinin iş planını hazırlaması ile sona erer.
b) Aşama 2; iş planı başvurusunun değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunanlar için girişimcinin sermaye şirketine teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanarak iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır. Aşama 2 boyunca kuruluşun isteğine bağlı olarak TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanabilir. Aşama 2’de gerçekleştirdikleri çalışmaların çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan firmalara, hazırlayacakları “ticarileşme iş planı”, izleyici ve varsa rehber raporları değerlendirilerek doğrudan Aşama 4’e geçiş onayı verilebilir.
c) Aşama 3; bu aşamanın amacı kuruluşun bir önceki aşamada gerçekleştirdiği çalışmaların ve elde ettiği çıktıların, Ar–Ge çalışmalarıyla daha da geliştirilerek ticarileşmeye konu olabilecek veya uygulamaya aktarılabilecek bir ürün/sürecin ortaya konmasıdır. Firmanın proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması sonucu teknolojik doğrulaması kabul edilmiş projenin bu programa özel kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Aşama 3’te desteklenerek bu aşamayı başarı ile tamamlamış ve çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan projeler için Aşama 4’e geçiş onayı, kuruluşun hazırlayacağı “ticarileştirme iş planı” ve izleyici raporları değerlendirilerek verilir.
d) Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadı

AR-GE İNDİRİMİ
Ülkemizde “Ar-Ge İndirimi”ne ilişkin;
1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda,
2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda,
3. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda
ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. 193 sayılı Kanun’daki “Ar-Ge İndirimi” ile ilgili düzenlemeler 31.07.2004 tarihinden, 5520 sayılı Kanun’da yer alan “Ar-Ge İndirimi” düzenlemeleri ise 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunlarda yer alan Ar-Ge İndirimi oranı 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun ile 0’ e yükseltilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların 0’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir.
5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indiriminden ayrıca yararlanamazlar. Bir başka ifadeyle mükellefler, aynı anda hem 5746 sayılı kanundaki Ar-Ge indiriminden hem de 193 sayılı Gelir Vergisi veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanunundaki Ar-Ge indiriminden faydalanamazlar.
Gelir Vergisi mükellefleri, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanacaklar, ya da Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 9 numaralı bendindeki Ar-Ge indiriminden yararlanacaklardır.
Kurumlar Vergisi mükellefleri ise, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanacaklar, ya da Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının a) bendindeki Ar-Ge indiriminden yararlanacaklardır.
EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ
Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir. Bu kapsamda yatırımcı direk nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvik araçlarıyla    desteklenir.

Bölge illerimiz olan Balıkesir ve Çanakkale illeri, Düzey 2 Bölgeler sınıflandırmasına göre, 2. Bölge sınıfına dâhil edilmekte ve TR 22 bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber Çanakkale'ye bağlı Bozcaada ve Gökçeada ilçelerimiz TR 22 bölgesi olarak adlandırılmakla beraber 4. Bölge sınıfına dahildirler. 

Teşvik Belgesi’ne Müracaat Edebilecekler
1.   Gerçek kişiler
2.   Adi ortaklıklar
3.   Sermaye Şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları
4.   Dernekler ve vakıflar
5.   Kamu kurum ve kuruluşları
6.   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
7.   Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
8.   Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş yabancı sermayeli şirketler

Teşvik Belgesi’ne Müracaat Dokümanları

1.   Müracaat Dilekçesi
2.   Noter Tasdikli imza Sirküleri
3.   Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu
4.   400TL müracaat bedelinin ödendiğine dair makbuzun ikinci nüshası ( bu bedel hiçbir şekilde iade edilmez)
5.   Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
6.   SSK’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair “temiz kağıdı”
7.   ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”
8.   Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak istenebilecek diğer belgeler (EPDK Lisans tarihi ve numarası, Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletme Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi gibi)
9.   Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi

Müracaat Mercii
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne
Sabit yatırım tutarı bir milyon ile sekiz milyon Türk Lirası arasında olan ve tebliğle belirlenecek imalat sanayi yatırımları için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı yetkilendirilmiş olan sanayi odalarına da müracaat edilebilir. Bu kapsamda Balıkesir Sanayi Odası yetkilendirilmiş olup söz konusu müracaatları değerlendirmektedir. Ancak Çanakkale Ticaret Odası yetkilendirilmemiştir.
2015 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

EXİMBANK KREDİLERİ

EXIMBANK KREDİ İMKANLARI
 Türk Eximbank, ihracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi, garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.
 Turizm Kredisi ve Yararlanabilecek Olanlar
Türk Eximbank, çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla “Turizm Kredisi” programını uygulamaya koymuştur. Kredi TL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır.
Söz konusu kredi uygulaması ile;
- TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat
acentaları ile tur operatörleri (Yurtdışından getirilen turistlere
yurt içi ve dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin
hizmet karşılığında)
- Özel havayolu şirketleri (Yurt dışından taşınan yolculara verilen
her türlü ulaşım faaliyetlerine ilişkin hizmetleri karşılığında),
- Turizm işletmeleri, yurtdışından getirilen turistlere yurtiçinde
verilen her türlü konaklama, yeme - içme ulaşım, yurtdışı tanıtım
ve pazarlama vb. hizmetleri karşılığında kredi imkanından yararlanabilmektedirler.
 Firma Limiti Ne Kadardır?
Turizm TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı 15 Milyon ABD Dolarını aşamaz..
 Kredinin Vadesi Nedir?
Kredi vadesi azami 540 gündür. Ayrıca, 360 gün (iki taksit), 120ve 180 gün vade seçenekleri de mevcuttur.
 Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir?
Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının % 100'ü oranında aşağıda dökümü verilen asli teminatlar tesis edilir.
Teminatlar:
· Banka teminat mektubu,
· Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri,
· Kredi vadesiyle uyumlu ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden
düzenlenen Kredi Geri Ödeme Kefalet Sözleşmesi ile tesis edilen KGF kefaleti.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
Ar-Ge Proje Destekleri
Ardışık ve tümleşik mekanizmaları içeren bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır.
TTGV Ar-Ge Destekleri altında Program Uygulayıcı Kuruluş olarak yürütülen programlar:
Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
TTGV’nin kurulmasıyla 1992 yılında başlatılan Türkiye’nin ilk Ar-Ge Projesi Desteği özelliğinde olan bu Program, 1992-2006 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Dünya Bankası’ndan sağlanan fonlar ve Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ’i kapsamında 1995 yılından beri de DFİF kaynağından sağlanan fonlar aracılığıyla yürütülerek sanayi ve yazılım kuruluşlarına finansman desteği sağlanmıştır.
2010 yılı Ağustos ayından itibaren  T.C. Ekonomi Bakanlığı DFİF kaynağından fon aktarımı yapılmadığından, şu anda ‘Teknoloji Geliştirme Projeleri’ kapsamında proje başvurusu alınamamaktadır.
Ticarileştirme Projeleri Desteği
2006 yılında Vakfımız özkaynaklarıyla uygulamaya alınan Program kapsamında, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların, proje çıktılarının, Ar-Ge çalışmalarını takip eden pazara hazırlık ve ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Pilot ölçekte yürütülen ve firmaların yoğun talebi ile de Ar-Ge ve Seri Üretim arasındaki teşvik ihtiyacını ortaya koymuş olan bu Programın bir destek modeli olarak ulusal ölçekte bir programa dönüştürülmesi beklenmektedir. Bu aşamada, Ticarileştirme Desteğimize ilişkin bir başvuru alınmamaktadır.
İleri Teknoloji Projeleri Desteği
2010 yılı sonunda uygulamaya alınan ve Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği ve Ticarileştirme Desteği’mizin hibrit bir modeli olarak tasarlanan Program kapsamında, Vakfımızın belirlediği öncelikli teknoloji alanlarında, ülkemizin ihtiyaçları ile paralel olarak yüksek katma değer ve ileri seviyede yenilik içeren projelerin, Vakfımızın özkaynakları aracılığıyla desteklenmesi öngörülmektedir.                                                                   


Kaynak: http://www.tuyad.org/tr/haber/turkiye-hibe-ve-tesvik-destegi-veren-kurum-ve-kuruluslar
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç