3 Eylül 2016 Cumartesi

2016 PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Belezza
2016 PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakanlığımızın 2010 yılında başlattığı "Dernekler ve Üst Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı için, 2016 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

2016 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
b) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
c) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

d) Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
f) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
g) Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
h) Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,
i) Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
j) Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
k) Terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.

Proje başvuruları 16 Mart - 29 Nisan 2016 (Saat:17.00) tarihleri arasında www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi(PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Projeler Hakkında

Proje Yardımlarının Amacı ve Dayanağı

Dernekler Dairesi Başkanlığı; toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmayı, mevzuatın etkin ve doğru kullanımını sağlamayı amaç edinen Başkanlığımız, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm muhataplarına güler yüzle ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir.
Bu kapsamda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çerçevesinde, derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır.
Yukarıda sayılan mevzuata istinaden, her yıl yapılan proje yardımlarından yararlanmak için:
“Bir Fikrim Var!” diyorsanız, Başvuru Rehberini incelemenizi ve hayallerinizin gerçekleşmesi için bir adım atarak, proje başvurusunda bulunmanızı tavsiye ederiz. 
Hayalleriniz projelerle gerçek olsun…
Kanun

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

Kanun Numarası             ;    : 5018
Kabul Tarihi                        : 10/12/2003
Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih :24/12/2003   Sayı :25326


          Bütçelerden yardım yapılması
         Madde 29- Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.
         Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yönetmelik

Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri
Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu
İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi           &nb sp;              : 17/07/2006 Sayısı: 26231
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi            : 03/07/2006
Karar Sayısı                                         : 2006/10656

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden, kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılması ve bu yardımın kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.
(2) Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinden özel kanunları gereğince gerçek ya da tüzel kişilere yapılan yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İdare: 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile mahallî idareleri,
b) Teşekkül: Yardım yapılacak dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri tüzel kişileri,
c) Yardım: İdare bütçelerinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,
ifade eder.
Yardım yapılabilme şartları
MADDE 5 – (1) İdarelerce teşekküllere yardım yapılabilmesi için;
a) İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,
b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,
c) Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi,
ç) Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması,
d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması,
e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,
f) Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması,
gerekir.
Yardım taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Yardım talepleri, ilgili idarece değerlendirilir. Yardımın miktarının belirlenmesi ve dağıtımı, bakanlıklarda bakanın, diğer idarelerde kurumun en üst yöneticisinin onayı ile yapılır.
Yardımların kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Teşekküller, yardımları kamu yararı gözeterek veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.
(2) Yardım alan teşekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını, faaliyetin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın ilk ayı içerisinde yardım yapan idareye göndermek zorundadır.
(3) Yardım yapan idareler, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.
Yardımların kamuoyuna açıklanması
MADDE 8 – (1) İdareler, yardım yapılan teşekküllerin isim listesini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar.
Yardımın geri alınması
MADDE 9 – (1) Teşekküller; yardım konusu faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmamış olmasının tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun teşekküle tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili idareye yardım tutarını aynen iade etmek zorundadır.
(2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanunî faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgili teşekkülden tahsil edilir.
(3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekküller, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.
İdarelerin düzenleme yapma yetkisi
MADDE 10 – (1) İdareler, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla;
a) Yardım yapılacak teşekküllerde aranacak şartlara,
b) Yardım talebine ilişkin başvurunun ne şekilde yapılacağına,
c) Yardım talebinin hangi kriterlere göre değerlendirileceğine,
ç) Ne tür faaliyetlere yardım yapılacağına,
d) Yapılacak protokolde yer alacak hususlara,
e) İhtiyaç duyulan diğer hususlara,
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye; ilgili idarelerin talebi üzerine, yapılması zorunlu ve özelliği olan yardımları bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden istisna tutmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yönerge

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İçişleri Bakanlığı bütçesinden, kamu yararı gözetilerek derneklere yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması, bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Başkan: Dernekler Dairesi Başkanını,
ç) Başkanlık: Dernekler Dairesi Başkanlığını,
d) Dernek: 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren tüzel kişiliğe sahip kuruluşları,
e) Gelişme raporu: Proje ile ilgili protokolün imzalanmasından itibaren yürütücü dernek tarafından proje kapsamında yapılan faaliyet ve harcamaların bildirildiği raporu,
f) (Değişik: 14/01/2013-215) Başvuru rehberi: Başvuru yapacak dernekler için Başkanlıkça yayımlanan; yapılacak proje yardımına ilişkin başvuru şekil ve şartlarını, uygun maliyetlerini, seçim ve değerlendirme kriterlerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri içeren belgeyi,
g) Kurul: Değerlendirme Kurulunu,
ğ) (Değişik: 14/01/2013-215) Sonuç raporu: Proje süresinin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde dernek tarafından hazırlanan raporu
h) Yardım: Bakanlık bütçesinden derneklere yapılacak nakdi yardımı,
ı) Yönetmelik: 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Yapılma Esasları
Yardım konuları ve şartları
MADDE 5- (1) Yardım yapılabilecek konuların;
a) Kamu yararına ilişkin olması,
b) Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları ile örtüşmesi,
c) (Ek bent: 14/01/2013-215) Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması,
d) Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,
e) Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,
şartıyla, hangi konulardaki projelerin destekleneceği her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Yönerge kapsamında yardım yapılabilmesi için;
a) Bakanlık bütçesinden bu amaçla ödenek ayrılmış olması,
b) Bakanlıkça belirlenen konularda proje hazırlanmış olması,
c) Değerlendirme sonucunda yardım yapılması uygun görülen projenin Bakanlıkça onaylanmış olması,
ç) Dernek ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması,
gerekir.
Yardım yapılabilecek derneklerde aranacak şartlar
MADDE 6- (1) Yardım yapılabilecek derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Tüzüklerinde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,
b) Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden dolayı son üç yıl içinde herhangi bir hapis veya adli para cezası almamış olması,
c) Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması,
ç) Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması,
d) 02/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,
e) (Ek bent: 14/01/2013-215) Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,
f) (Ek bent: 14/01/2013-215) Yönetmelik kapsamında alınan yardımların, amacına ve mevzuata uygun olarak kullanılmış olması,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme Ölçütleri ve Protokol
Başvuru
MADDE 7- (Değişik madde: 14/01/2013-215) (1) Başvuru, dernek tarafından Başvuru Rehberinde belirtilen şekilde yapılır.
(2) Valilik, yapılan başvuruyu valilik görüşü ile birilikte en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderir. Valilik görüşünde; derneğin yürüttüğü faaliyetlerin topluma faydalı nitelikte olup olmadığına, derneğin projeyi gerçekleştirme kapasitesinin yeterliliğine ve gerektiğinde ilgili birimlerin görüşlerine de yer verilir.
(3) Dernek tarafından yapılan başvuru, Başvuru Rehberinde belirtilen sürede yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(4) Başvuru ile ilgili diğer hususlara Başvuru Rehberinde yer verilir.
Değerlendirme kurulu
MADDE 8- (1) Kurul; Başkanın başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı seviyesinde birer temsilci, Başkan tarafından belirlenecek bir şube müdürü ve bir dernekler denetçisinden oluşur.
(2) Kurul, Mayıs ve Eylül aylarında olağan, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.
(3) Kurul, serbest bırakılan bütçe ödenek oranları ölçüsünde o yıl için belirlenecek proje konularından hangilerine öncelik verileceğine karar verir.
Değerlendirilme ölçütleri ve onaylanması
MADDE 9- (1) Kurulca, dernekler tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesinde;
a) Bu Yönergenin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki şartları taşıması,
b) Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması,
c) Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer verilmemiş olması,
ç) Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami ölçüde yararlanılmış olması,
d) Proje hakkında valiliğin ve varsa ilgili kurumların uygun görüşünün olması,
e) Avans verilmesini gerektiren bir proje olmaması,
f) (Ek bent: 14/01/2013-215) Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması,
ölçütleri dikkate alınır.
(2) Bütçesinin bir kısmı dernek tarafından karşılanan projelere, amacına uygun olarak proje sonuçlandırmış olan derneklerin projelerine veya birden fazla derneğin işbirliği ile yürütülecek olan projelere öncelik verilir.
(3) Devam eden proje sonuçlandırılmadan, aynı derneğin ikinci yardım başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
(4) Kurul, projelerin değerlendirilmesi konusunda uzman kişi ve kurumlardan yararlanabilir.
(5) (Değişik fıkra: 14/01/2013-215) Başkanlık, proje ile ilgili olarak gerek duyulan konularda revize işlemleri ve ayrıntılı açıklamaları ilgili dernekten isteyebilir.
(6) Değerlendirmeler sonucunda yardım yapılması uygun bulunan projeler, Başkanlık tarafından Bakanlık onayına sunulur.
Protokol
MADDE 10- (1) (Değişik ibare: 14/01/2013-215) Projesi onaylanan derneğin başkanı veya yönetim kurulunun yetkilendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile Başkanlık arasında imzalanan protokol;
a) Projenin konusu, çalışma programı ve bütçe planını,
b) Proje süresini,
c) Gelişme raporunu verme süresini,
ç) İdari ve mali hükümlerini,
d) Gerekli ise avans miktarını,
e) Yardım ödeneğini aktarma planını,
f) Yardım için açılacak banka hesap numarasını,
g) Bu Yönergenin 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde belirtilen erteleme, durdurma ve yardımın geri alınmasına ilişkin hususları,
h) Bakanlığın denetim yetkisini ve bu yetkinin kullanılmasına ilişkin hususları,
ı) Taraflara ilişkin bilgileri,
i) Gerekli görülen diğer hususları
kapsar.
(2) Bu Yönergeye göre yapılacak tüm protokollerde, protokolde hüküm bulunmayan hallerde bu Yönerge, Yönetmelik ve ilgili Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıkça yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımların Kullanılması, İzlenmesi ve Denetlenmesi Gelişme, izleme ve denetleme
MADDE 11- (1) Dernek, yardımın amaca uygun kullanıldığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların bir örneği ile proje kapsamındaki gelişme raporlarını projenin niteliğine göre, protokolde belirlenecek süreler dâhilinde valilik aracılığı ile Bakanlığa iletir.
(2) Başkanlık gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi veya denetleyicisi olarak görevlendirir.
(3) Bakanlık tarafından yardım yapılan projelerin, bu Yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yürütülüp yürütülmediği, gelişme (Mülga ibare:14/01/2013-215)(…) raporları ile takip edilir.
(4) (Mülga fıkra: 14/01/2013-215)
(5) Başkanlık, yapılan yardımla ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.
Yardımların kamuoyuna açıklanması
MADDE 12- (1) Bakanlık, yardım yapılan derneklerin isim listesini, derneklere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde yayınlayarak kamuoyuna açıklar.
Erteleme ve durdurma
MADDE 13- (1) Mücbir sebepler nedeniyle yürütülemeyen projeler, derneğin talebi ve ilgili valiliğin görüşü alınarak Başkanlıkça ertelenebilir. Erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, derneğin başvurusu üzerine Başkanlıkça proje yeniden başlatılır.
(2) İzleme ve denetim sonucu yönergede belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülmediği anlaşılan projeler, kurulun kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu proje yeniden başlatılır.
(3) Erteleme ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir. Durdurma veya erteleme süresinin altı ayı geçmesi durumunda 14 üncü madde hükümleri uygulanabilir.
Yardımın geri alınması
MADDE 14- (1) Yardım, başvuruda belirtilen amaç ve imzalanan protokol kapsamı dışında kullanılamaz. Amacın gerçekleşmesinin mücbir sebeplere bağlı olarak imkânsız hale gelmesi durumunda, kurul kararı ile amaç değiştirilebilir.
(2) Amacın gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amaca uygun olarak harcanamayacağının anlaşılması halinde, kurul projenin her aşamasında projeyi iptal edebilir. Kurul tarafından, proje kapsamında o güne kadar yapılan harcamalar değerlendirilir. Uygun bulunan harcamalar dışındaki yardım miktarı, durumun derneğe tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlığa iade edilir. Bu fıkra hükmüne göre alınan kurul kararları Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.
(3) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.
(4) Yardımı süresi içinde iade etmeyen dernekler bu Yönerge kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.
Sonuçlandırma
MADDE 15- (1) Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç bir ay içinde, projenin amacı doğrultusunda yürütüldüğüne ilişkin idari, teknik ve mali tüm sonuçları kapsayan sonuç raporu, dernek tarafından ilgili valilik aracılığı ile Bakanlığa iletilir.
(2) Sonuç raporu, görevlendirilen izleyici veya denetçi tarafından incelenerek, Başkanlığa sunulur. (Mülga ibare: 14/01/2013- 215) (…) Gerekli görüldüğü hallerde sonuç raporu ilgili derneğe geri verilerek raporun içerik veya şekil yönünden revize edilmesi varsa eksik bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenir.
(3) (Ek fıkra: 14/01/2013-215) Başkanlıkça yapılan incelemeler sonucunda, projeye uygun olarak yapılmayan harcamaların Başkanlıkça iadesi istenir. İadesi istenilen tutar; durumun derneğe tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlıkça bildirilen hesaba yatırılır, bu süre içinde iade edilmemesi durumunda kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar, Yürürlük ve Yürütme
Sekreterya hizmetleri
MADDE 16- (1) Bu yönerge kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin sekreterya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
Diğer hususlar
MADDE 17- (1) Projeye ilişkin valilikçe yapılacak değerlendirmelerde, ilgili kaymakamlığın görüşü alınır.
(2) Bu Yönergenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye; ilgililerin talebi üzerine, yapılması zorunlu ve özelliği olan yardımları bu Yönergenin bazı hükümlerinden istisna tutmaya Bakanlık yetkilidir.
(3) (Ek Fıkra: 14/01/2013-215) Başkanlık bu Yönergenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla gerekli gördüğü hususları başvuru rehberinde düzenlemeye yetkilidir.
(4) (Ek Fıkra: 14/01/2013-215) Zorunlu hallerde Başkanlığın uygun görüşü ile projelerde revize yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
2016 Yılı Proje Başvuru Rehberi
2016 Yılı Proje Hazırlama Kılavuzu
Dikkat Edilecek Hususlar

Devam Eden Projeler İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Bir projenin sonuçlanmış sayılabilmesi için; yürütmekte olduğu projenin sonuç raporunu PRODES’e yüklemiş ve ilgili Valilikçe onaylanmış olması gerekir. Aksi halde derneğin projesi devam ediyor demektir.

2. Devam eden projesi olan dernekler yeni proje başvurusunda bulunamazlar.

3. Projesi devam eden derneklerin, projelerinin ilk dönemine ilişkin faaliyet ve harcamalarını içeren Gelişme Raporunu projenin yarısından itibaren 15 gün içerisinde PRODES’e yüklemeleri gerekmektedir.

4. Proje desteği alan derneklerin, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç bir ay içinde, projenin amacı doğrultusunda yürütüldüğüne ilişkin idari, teknik ve mali tüm sonuçları kapsayan Sonuç Raporunu, PRODES’e yüklemeleri gerekmektedir.

5. Raporlarda, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Başkanlığın ve proje yürütücüsü derneğin logolarının da yer aldığı görsellere yer verilmesi zorunludur. Aksi takdirde yapılan faaliyetler yapılmamış sayılacak olup, ilgili faaliyete ilişkin harcamalar geri talep edilecektir.

6. Proje bütçesinde yer alan tutarlar brüt ücret olup, ilgili harcamaya göre vergi(gelir vergisi, damga vergisi vb.) ve sigorta kesintileri yapılarak ödenmelidir. Kesintilerin ilgili kurumlara yatırılması derneğin sorumluluğundadır. Mal ve hizmet alımlarında da KDV dahil olarak hesaplanmalı ve faturalandırılmalıdır.

7. Devlet memuru statüsünde çalışanlara proje kapsamında yarı veya tam zamanlı çalışma ücreti ödenemez.(koordinatör vb. olarak) Konuşmacı vb. olarak görev alınması halinde bir defaya mahsus ödeme yapılabilmektedir.

8. Proje ile ilgili hususlara www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan proje “Başvuru Rehberi” ve “Proje Hazırlama Kılavuzu” ndan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Başkanlığımız Proje ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü telefonları aracılığı ile de bilgi edinebilirsiniz.


Proje ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü telefonları;
  • 0 312 422 48 14
  • 0 312 422 48 16

PRODES ile ilgili teknik yardım masası telefonları;
  • 0 312 422 48 42
  • 0 312 422 48 46

Kaynak: https://www.dernekler.gov.tr/prodes.aspx

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.

Ziyaretçi Sayısı