MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Girişimcilik Destek Programı

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Girişimcilik Destek Programı

3 Eylül 2016 Cumartesi
Girişimcilik Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı  Programın Amacı
   
  Girişimciliğin desteklenmesi
  Girişimciliğin yaygınlaştırılması
  Başarılı işletmelerin kurulması 

  Programdan Kimler Yararlanabilir? 
  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
  Girişimciler 
  İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

  Programın Kapsamı 
  Bu program,
  A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
  B.Yeni Girişimci Desteği,
  C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
  D.İş Planı Ödülünden oluşur.
  1. A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
  akblog net kosgeb ile ilgili görsel sonucuUygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.
  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
  KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
  Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
  KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
  Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.
  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.


  B) Yeni Girişimci Desteği
  Destekten Kimler Yararlanabilir?

  Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir.

  Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.
  Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.
  Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz. 

  Destek Unsurları Nelerdir?

  DESTEK UNSURU

  ÜST LİMİTİ (TL)
  DESTEK ORANI (%)
     (1. ve 2.Bölge)
  DESTEK ORANI (%)
  (3., 4., 5. ve 6. Bölge)
  İşletme Kuruluş Desteği
  Geri Ödemesiz
  2.000
  -
  Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği
  18.000
  60
  Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
  Girişimciye 
  %80 uygulanır.
  70
  Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
  Girişimciye 
  %90 uygulanır.
  İşletme Giderleri Desteği
  30.000
  Geri Ödemesiz Destekler Toplamı
  50.000
  Sabit Yatırım Desteği
  Geri Ödemeli
  100.000


  (1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. 
  (2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.
  (3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.
  (4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.  
  (5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

  C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

  KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

  Desteğe Kimler Başvurabilir?

  • Belediyeler,
  • Yüksek Öğretim Kurumları,
  • Özel İdareler,
  • Meslek Kuruluşları,
  • İnkübatörler. 

  Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

  İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
  İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

  DESTEK UNSURU

  ÜST LİMİTİ (TL)
  DESTEK ORANI (%)
  (1. ve 2. Bölge)
  DESTEK ORANI (%)
  (3., 4., 5. ve 6. Bölge)
  İŞGEM Kuruluş Desteği
  Geri Ödemesiz
  650.000
  60
  70
  - Bina Tadilatı
  500.000
  - Mobilya Donanım
  100.000
  - Personel Gideri
  50.000
  İŞGEM İşletme Desteği
  200.000
  60
  70
  - Personel
  100.000
  - Eğitim, Danışmanlık
  50.000
  -Küçük Tadilat
  20.000
  İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için
  30.000

  İŞGEM Kuruluş Desteği 
  1. Bina tadilatı için 500.000 (beş yüz bin) TL,
  2. Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 (yüz bin) TL,
  3. c) Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000(beş bin)TL’yi geçmemek üzere en fazla 3(üç) personel için, toplam 50.000 (elli bin) TL
  olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.

  İŞGEM İşletme Desteği
       a)Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000 (üç bin) TL’yi geçmemek üzere en fazla 5 (beş) personel için, toplam 100.000 (yüz bin) TL
       b)İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (elli bin) TL,
       c)İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmi bin) TL,
       ç)İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için 30.000 (otuz bin) TL, olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL’dir.
   Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru 
  İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.
  Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur
   D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ 
  Yüksek Öğretim Kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. 
  İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.
  İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile; 
  • Birinciye 15.000 TL,
  • İkinciye  10.000 TL,
  • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.  

  Başvuru Formları
  Girişimcilik Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  UGE Eğitmen Bilgi Formu
  UGE Eğitmen Değerlendirme Formu
  UGE Eğitim Planı
  UGE Katılımcı Başvuru Formu
  UGE Eğitime Katılmaya Hak Kazananların Listesi
  UGE Katılımcı Devam Çizelgesi
  UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi
  UGE Sonuç RaporuUGE İzleme FormuUGE Başvuru FormuUGE Değerlendirme FormuUGE ProtokolüUGE Katılım BelgesiUGE Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru FormuUGE Yüksek Öğretim Kurumu Değerlendirme FormuUGE Uygunsuzluk TutanağıYeni Girişimci Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Yeni Girişimci Desteği Ön Değerlendirme FormuYeni Girişimci Desteği Başvuru Değerlendirme Kriterleri FormuYeni Girişimci Desteği Kurul Karar FormuYeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Yeni Girişimci Desteği Tespit TutanağıGizlilik TaahütnamesiYeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu(ww.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Yeni Girişimci Kurul Toplantı Gündemi FormuYeni Girişimci Desteği İtiraz Komisyonu Karar FormuYeni Girişimcilik Desteği Revizyon FormuYeni Girişimci Desteği İşletme İzleme RaporuİŞGEM Başvuru FormuİŞGEM İş Planı
  İŞGEM Ön Değerlendirme FormuİŞGEM Başvuru Değerlendirme Kriterleri FormuİŞGEM Kurul Karar FormuİŞGEM TaahhütnamesiİŞGEM Adı Kullanım Hakkı SözleşmesiİŞGEM Desteği Destek Talep FormuİŞGEM Mobilya ve Donanım Tespit TutanağıİŞGEM Desteği İzleme FormuİŞGEM Desteği Destek Ödeme Talep FormuİŞGEM Faaliyet RaporuİŞGEM Revizyon FormuİŞGEM Kurul Toplantı Gündemi Formuİş Planı Ödülü Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru Formuİş Planı Ödülü Değerlendirme Formuİş Planı Ödülü Jüri Karar Formuİş Planı Ödülü İşletme Başvuru Formuİş Planı Ödülü Yüksek Öğretim Kurumu Değerlendirme FormuTABLO-1 Girişimcilik Destek Üst Limitleri ve Oranları TablosuTABLO-2 Girişimcilik Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu
  Tarih: 07 Mart 2016

  Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi 
  Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
  Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
  AK Blog SEO

  Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

  Whatsapp İletişim Formu×
  Bilgileriniz
  İstek Bilgileriniz
  iletişime geç