MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

İşsizlik Maaşı Almak

Ak Blog SEO
4349759590016280108

İşsizlik Maaşı Almak

18 Eylül 2018 Salı

İşsizlik Maaşı Almak

 • Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine doğrudan veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün (900 - 1080) sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün (240 - 300) süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
 • Günlük işsizlik ödeneği miktarı, günlük brüt asgari ücretin yüzde seksenini geçmemek üzere sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.
 • Ödenek miktarı ve süresine yapılan itirazlar SGK kayıtları esas alınarak sonuçlandırılır.
 • Fesih nedenine yapılan itirazlar, feshin Kanun kapsamında yapıldığını kanıtlayan somut bir belge (İhbar ve/veya kıdem tazminatı alındığını gösterir belge, işverence işçiye yapılmış olan fesih bildirimi yazısı ya da kesinleşmiş mahkeme kararı ya da vs.) ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İşsizlik ödeneğine hak kazananlar, her ayın 5’inde kimlikleri ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.
 • İŞKUR sigortalı işsizlerin hesabı üzerinde her türlü işlemi yapabilir. Altı ay süreyle işlem görmeyen hesap bakiyeleri İşsizlik Sigortası Fonu emanet hesabına iade edilir. Sigortalı işsizler İŞKUR birimlerine başvurarak ödeneklerini alabilir.
 • 5510 sayılı Kanun gereğince, işsizlik ödeneği alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Provizyonu sorunu yaşanması halinde en yakın İŞKUR birimine başvurulması gerekmektedir.
 • İşsizlik ödeneği alırken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bilgi vermeleri gerekmektedir. Hizmet akdine tabi olarak işçi statüsünde yapılan çalışma, kendi nam ve hesabına yapılan çalışma (tarım sigortalısı dâhil) ve devlet memuru olarak yapılan çalışma (5510/4 a-b-c) bu kapsamda değerlendirilir. İsteğe bağlı sigortalı olanların ödeneği kesilmez (isteğe bağlı işsizlik sigortalısı ile muafiyet belgesi olan isteğe bağlı sigortalılar hariç).
 • İşsizlik ödeneği almakta iken; 

 • * İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir
 • * Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı denetim sonucu tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir. 
 • * İŞKUR tarafından; önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin ödenekleri kesilir. Bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.
 • Herhangi bir sebeple (ödenek ödenen dönemde işe giriş, emeklilik vs.) sigortalı işsizlere yapılan fazla ödemeler ilgililerin kusurundan kaynaklanıyorsa yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Hesabından ödeneği almayanlara yasal faiz uygulanmaz, borcuna karşılık tahsil edilir. Borcun taksitlendirilmesi mümkündür. Ancak, taksit miktarı brüt asgari ücretin 1/10 undan az olamaz. Ödeme yapılmaması halinde yasal yollardan takip işlemi başlatılır.
 • İkamet adresinin değişmesi, sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, askere gitme, silâhaltına alınma, çalışmaya başlama (işçi, memur veya kendi nam ve hesabına çalışan), mahkeme kararıyla işe iade edilme, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınma, yurtdışına çıkma, tutuklanma, hüküm giyme, hallerinde durumun İŞKUR’a 15 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.
 • Askere gitme nedeniyle yapılan fesihlerde terhis tarihini izleyen 30 gün içinde terhis belgesi ile birlikte başvurulması gerekmektedir.
 • Sigortalı işsiz tarafından verilen bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
 • Ödeneğe hak kazanılmaması halinde daha önce başlatılabilecek şekilde kesilen/durdurulan ödenek (varsa) yeniden başlatılacaktır.
Kaynak: turkiye.gov.tr - Devlet resmi sitesi.

Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç