MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Fatiha Suresi!

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Fatiha Suresi

1 Ocak 2020 Çarşamba

Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Fatiha Suresi!

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve en faziletlisidir. Bu sureyi 5 vakit namaz kılarken sık sık okumaktayız. Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe meali ile ilgili araştırmalar yapanlar doğru adresteler. Bu duayı ezberlemek isteyen kişiler Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı burada bulabilirler.
Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha, 7 ayetten oluşur. Başlangıç anlamına gelir ve en faziletli suredir. Bizlere farz olan 5 vakit namazı kılarken okumaktayız. Mekke döneminde indirilen Fatiha suresinin "Ümmü'1-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet), "el-Esâs","el-Vâfiye,"el-Kâfiye","el-Kenz","eş-Şifâ","eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi başka adları da vardır.
Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı akblog.net adresinde hemen bulabilirsiniz.

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

https://youtu.be/FcbsvZ4uAE0

Fatiha Suresi Konusu
Fatiha suresi ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş amacı insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi (ilâhî irade, rızâ ve düzene uygun) bir dünya hayatından sonra ebedî saadeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için: 1. Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. 2. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının “yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah” olduğunun bilinmesine bağlıdır. 3. Bu imanı, bu bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükâfat ve ceza vaadi gerekir. Sûrenin başından “yevmi’d-dîn”e kadar birincisi, “müstakîm”e kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da mükâfat ve ceza vaadi ile –konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınmasını sağlamak üzere verilen– Kur’an kıssalarının özü veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in bilgi, irşad ve tâlimatla ilgili bütün muhtevası “bilinmesi ve inanılması gerekenler” ve “yapılması gerekenler” diye ikiye ayrılabilir. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb âlemi hakkında bilgiler, öğütler, misaller, hikmetler ve kıssalar vardır. İkincisinde ise ibadetler, hayat düzeni gibi amelî, ahlâkî hükümler ve öğretiler vardır. Fâtiha sûresi bütün bunları ya sözü veya özüyle ihtiva etmektedir ya da bu konularda aklın önünü açarak ona ışık tutmaktadır.

“Hamd Allah’a mahsustur” cümlesi Allah Teâlâ’nın kendisini hamde(övgü, yüceltme) lâyık kılan bütün yetkinlik sıfatlarını; “âlemlerin rabbi” ifadesi diğer yaratma ve fiil sıfatlarını; “rahmân ve rahîm” isimleri Allah’ın insanlara rahmet ve merhametinden kaynaklanan din kurallarını; “ceza ve hesap gününün sahibi” nitelemesi kıyamet hallerini ve âhiret âlemini; “Yalnız sana kulluk ederiz” kısmı iman, ibadet ve sosyal düzeni; “Yalnız senden yardım dileriz” cümlesi amellerde ihlâsı (ibadetlerin yalnızca Allah rızâsı için yapılmasını) ve tevhidi (O’ndan başkasına kul olarak boyun eğilmemesini, Tanrı’ya mahsus sıfat ve etkilerin O’ndan başkasına tanınmamasını) ifade etmektedir. “Bizi doğru yola ilet” cümlesi ibadet, nizam, düşünce ve ahlâk çerçevesini, “nimete erdirdiklerinin yoluna...” kısmı gelip geçmiş örnek nesilleri, millet ve toplulukları; “gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil” bölümü ise kötü örnek teşkil eden ve hallerinden ibret alınması gereken geçmiş toplulukları içine almaktadır.
Denebilir ki besmelenin başındaki “bi” edatından başlayarak besmeleye, sonra Fâtiha’ya ve devamında bütün Kur’an’a doğru ilâhî sırlar perde perde açılmakta; yoğunlaştırılmış dar hacimden, yoğunluğu gittikçe hafifleyen geniş hacimlere doğru yansıyan ilâhî irşadın ışığı âlemlere yayılmaktadır. “Bi” edatındaki “musâhabe” (beraberlik) ve “ istiâne” (yardım dileme) mânaları, kul ile Allah ilişkisinin ve dolayısıyla dinin amacının bütününü ihtiva etmektedir. Besmelenin geri kalan kısmı ile Fâtiha, bu ilişkiyi daha da açarak devam etmekte, diğer sûre ve âyetler de bunları, aralarında bir bütünlük oluşturarak her kabiliyet ve zihin seviyesine uygun üslûplar içinde açıklığa kavuşturmaktadır.
--
---
Akblog.NET
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
 1. Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu
  Bismillâhirrahmanirrahim
  Elhamdü lillāhi rabbil'alemin
  Errahmānir'rahim
  Māliki yevmiddin
  İyyāke na'budü ve iyyāke neste'īn
  İhdinessırātel müstakīm
  Sırātellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdūbi aleyhim ve leddāllīn
  Amin

  YanıtlayınSil
 2. https://www.akblog.net/2020/01/fatiha-suresi.html

  YanıtlayınSil
 3. Fatiha Suresi Meali
  Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla
  Hamd o âlemlerin Rabbi,
  O Rahmân ve Rahim,
  O, din gününün maliki Allah'ın.
  Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
  Hidayet eyle bizi doğru yola,
  O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

  YanıtlayınSil
 4. https://youtu.be/EMgKC7LMaEg

  YanıtlayınSil
 5. https://youtu.be/FcbsvZ4uAE0
  Fatiha Suresi

  YanıtlayınSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç