MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Kur'anı Kerim Kısa Surelerı Dualar ve Anlamları

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Kur'anı Kerim Kısa Surelerı Dualar ve Anlamları

2 Ağustos 2012 Perşembe
Konu: Kur'anı Kerim Kısa Sureleri Dualar ve Anlamları  ETİKETLERİ UNUTMA

Selamun Aleyküm Sevgili arkadaşlar. Sizlere bu konumuzda hem Kura'an-ı Kerim'de geçen sureleri vereceğiz hemde bu surelerin yanında anlamlarını vereceğiz.
İlerleyen zamanlarda sitemizde arapça olarak bu sureler eklenecektir inşallah ve arapça olarak okumasını bilmeyen kardeşlerimiz için türkçe yazılışı biçiminde konumuza ekledik. inşallah yararlı olur ve Yüce Mevla yardımcınız olsun inşallah.
Bu konumuzda özellikle namazlarımızda en çok okuduğumuz kısa surelerin derlemesini yapmaya çalıştık. Kısa sureler ile ilgili bulabildiğimiz bilgileri tek sayfada yayınlamaya çalıyoruz.
İnşallah Size yararımız dokunmuştur ve yardımcı olabilmişizdir. Sayfalarda yer alan resim, videolar, yazılar internet sitelerinden toplamadır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.SUBHÂNEKE DUASI
Sübhânekellâhümme.
Ve bi hamdik.
Ve tebâre kesmük
Ve teâlâ ceddük
(Ve celle Senaük )
Ve lâ ilâhe gayruk.
SUBHÂNEKE DUASI ANLAMI
Ey Allah’ım, Sen yücesin.
Seni daima böyle anar ve överim.
Senin adın Mubarektir
Senin şânın yücedir!
Ve senden başka tanrı yoktur.
FÂTİHA SÛRESİ
Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Errahmânirrahîm.
Mâliki yevmiddîn.
İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în.
İhdinessırâtel müstakîm.
Sırâtellezîne en'amte aleyhim
Ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Âmîn)
FÂTİHA SÛRESİ ANLAMI
Hamd, âlemlerin Rabbi, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi, hesap gününün yegâne hâkimi olan Allah'a mahsustur. Ey Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine iyilikte bulunduğun insanların yoluna ilet. Öfkene uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil! (Âmîn)
ETTEHİYYÂTÜ DUASI
Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibâtü.
Esselâmü aleyke eyyühen Nebiyyü
Ve rahmetullâhi ve berekâtühü,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illallah
Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.                                                           

ETTEHİYYÂTÜ DUASI ANLAMI
Selâmlar, dualar ve bütün güzel şeyler ancak Allah’adır.
Ey Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam  bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine de olsun. Allah’tan başka tanrı olmadığına şâhitlik ederim.
Ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şâhitlik ederim.
SALLİ-BARİK DUALARI
Allahümme salli alâ Muhammedin
Ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrâhime
Ve alâ âli İbrâhîm.
İnneke hamîdün mecîd.

Allahümme bârik alâ Muhammedin
Ve alâ âli Muhammed.
Kemâ bârekte alâ İbrâhime
Ve alâ âli İbrâhîm.
İnneke hamîdün mecîd.

SALLİ-BARİK DUALARI ANLAMI
Ey Allâh'ım! İbrahim'e ve onun ümmetine merhamet ettiğin gibi, Muhammed’e ve onun ümmetine de merhamet et. Şüphesiz ki, her zaman her övgüye lâyık olan ve yüce olan sensin.

Ey Allâh'ım! İbrahim'e ve onun ümmetine hayır ve bereket verdiğin gibi, Muhammed’e ve onun ümmetine de hayır ve bereket ver. Şüphesiz ki, her zaman her övgüye layık olan ve yüce olan sensin.

RABBENÂ DUALARI
Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten
Ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ erhamerrâhimîn

Rabbenâğfirlî velivâlideyye
Velil mü'minîne yevme yegûmul hisâb.
RABBENÂ DUALARI ANLAMI
Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Ve bizi ateş azabından rahmetinle koru, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün inananları hesap gününde rahmetinle bağışla!
KUNUT DUALARI
Allahümme innâ nesteînüke
Ve nestağfirüke ve nestehdîk
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyke
Ve nüsnî aleykel hayra
Küllehü neşkürük ve lâ nekfürük
Ve nahleü ve netrukü men yefcürük.

Allahümme iyyâke na'büdü
Ve leke nüsallî ve nescüdü
Ve ileyke nes'â ve nahfidü
Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek
İnne azâbeke bilküffâri mülhık.
KUNUT DUALARI ANLAMI
Allâh'ım! Bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bizlere doğru yolu göstermeni diliyoruz. Ey Allah’ım Sana îman ediyoruz ve Sana yöneliyoruz. İşlerimizde Sana dayanıyor ve Sana güveniyoruz. Bütün iyilikleri Sen’den bilerek Seni övüyoruz. Verdiğin bunca nîmetlerden dolayı Sana şükrederiyoruz ve nankörlük etmiyoruz. Sana karşı nankörlük eden günahkarlardan uzak duruyor ve onlara katılmıyoruz.

Ey Allâh'ım! Biz ancak Sana kulluk ederiz. Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışıp çabalarız. Senin merhametini umar, azabından da korkarız. Şüphe yok ki, azabın seni inkar edenlere erişecektir.
FÎL SÛRESİ
Elem tera keyfe feale rabbüke bieshâbil fîl.
Elem yec'al keydehüm fî tadlîl.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bihicâratin min siccîl.
Fecealehüm keasfin me'kûl.
FÎL SÛRESİ ANLAMI
Haberin yok mu Rabbin fil sahiplerine neler yaptı? Onların kurnazca planlarını alt üst etmedi mi? Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Ve böylece onları yenilmiş ekin gibi perişan etmişti.
KUREYŞ SÛRESİ
Liîlâfi Kureyşin.
Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
Felya'büdû rabbe hâzelbeyt.
Ellezî et'amehüm min cû'in
Ve âmenehüm min havf.
KUREYŞ SÛRESİ ANLAMI
Kureyş, güvenlik içinde kış ve yaz yolculuklarını yaptıklarından dolayı, kendilerini açken doyuran ve korkudan güvene kavuşturan bu Kabe’nin Rabbi’ne kulluk etsinler.
MÂÛN SÛRESİ
Era eytellezî yükezzibü biddîn.
Fezâlikellezî yedu'ulyetîm
Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
Feveylun lilmusallîn.
Ellezînehüm an salâtihim sâhûn.
Ellezînehüm yurâûne ve yemne'ûnelmâûn.
MÂÛN SÛRESİ ANLAMI
Dini yalanlayanı gördün mü? İşte, öksüze kötü davranan odur. Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz. Yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara! Onlar ki  namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki gösteriş  yaparlar. Ve üstelik onlar, en ufak bir yardımı bile esirgerler.
KEVSER SÛRESİ
İnnâ e’taynâ kelkevser.
Fesalli lirabbike venhar.
İnne şânieke hüvel-ebter.
KEVSER SÛRESİ ANLAMI
Şüphesiz ki, biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse sen de yalnız Rabbine ibadet et ve yalnız O’nun adına kurban kes. Asıl mahvolacak olanlar sana kin duyanlardır.
KÂFİRÛN SÛRESİ
Kul yâ eyyühelkâfirûn.
Lâ a'büdü mâ ta'büdûn.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd.
Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd.
Leküm dînüküm veliye dîn.

KÂFİRÛN SÛRESİ ANLAMI
De ki: “Ey inkarcılar! Ben, sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Ben asla sizin taptığınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.”
NASR SÛRESİ
İzâ câe nasrullâhi velfethu.
Veraeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu.
İnnehû kâne tevvâbâ.
NASR SÛRESİ ANLAMI
Allah'ın yardımı gelip zafer gerçekleştiği zaman. Ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde, Rabb’ine şükrederek onu tesbîh et. Ondan bağışlanma dile. O, tövbeleri her zaman kabul edendir.
TEBBET SÛRESİ
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
Seyaslâ nâren zâte leheb.
Vemraetühû hammâletel hatab.
Fî cîdihâ hablün min mesed.
TEBBET SÛRESİ ANLAMI
Kahrolsun Ebu Leheb’in iki eli ve kahrolsun kendisi! Ne faydası olacak servetinin ve kazandıklarının? Alevli bir ateşe girecektir o. İğrenç söylentiler taşıyan karısı da girecektir oraya. Boynunda,  hurma lifinden örülmüş bir ip bulunduğu halde...

İHLAS SÛRESİ
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İHLAS SÛRESİ ANLAMI
De ki: “O Allah bir tektir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. O'nun hiç bir dengi yoktur.”

FELAK SÛRESİ
Kul eûzü birabbilfelak.
Min şerri mâ halak.
Ve min şerri gâsikın izâ vekab.
Ve min şerrinneffâsâti fil ukad.
Ve min şerri hâsidin izâ hased.

FELAK SÛRESİ ANLAMI
De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık bastırdığı zaman gecenin şerrinden, kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden, tan yerini ağartan şafağın Rabbine sığınırım.”
NÂS SÛRESİ
Kul e'ûzü birabbinnâs.
Melikinnâs.
İlâhinnâs.
Min şerril vesvâsil hannâs.
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs.
Minel cinneti vennâs.
NÂS SÛRESİ ANLAMI
De ki: “Sinsice fısıldayan, kalplere kuşku ve kuruntular sokan cin ve insanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların hâkimine, insanların ilâhına sığınırım.”

AYETEL KÜRSİ
Allâhu Lâ ilâhe illâ huvel-Hayyûl-Kayyûm.
Lâ Te’huzuhu sinetun ve lâ nevm.
Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil-ard.
Men zel-lezî yeşfeu indehû illâ bi iznih. 
Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum.
Ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe. 
Vesia kürsiyyühüs-semâvâti vel-ard.
Ve lâ yeûdühû hıfzuhüma ve hüvel-Aliyyul-Azîm.
 AYETEL KÜRSİ ANLAMI
Kendisinden başka tanrı olmayan ancak Allah’tır. O dâimâ diridir ve yarattıklarını her an gözetip durandır. O’nu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan kim O’nun katında şefaat edebilir? Onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Dilediği miktar dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Egemenliği gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları düzen içinde korumak O’nu yormaz. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur. (Bakara Sûresi 255. Ayet) (Şefaat: Allâh Teâla’dan günahkar bir kimsenin affını dilemektir.)
ASR SURESİ
Velasri innel insane lefi husr
İllallezine amenu ve amilus salihati vetevasav bil hakki vetevasav bis-sabr.

 ASR SURESİ ANLAMI
Ant olsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka... (Onlar ziyanda değillerdir).
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç