MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Esmaül Hüsna Allah'ın 99 ismi

Esmaül Hüsna - Asmaul Husna 99 Names of Allah. Allah 'ın 99 ism-i. Esmaül …

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Esmaül Hüsna Allah'ın 99 ismi

10 Nisan 2020 Cuma

Asmaul Husna 99 Names of Allah. Esmaül Hüsna Allah 'ın 99 ism-i 

Sizlere Esma-ül Hüsna yani Yüce Allah 'ın 99 ismini video halinde vermek istedik.
Esmaül Hüsna Allah'ın 99 isimleri
Allah (c.c)'un birbirinden güzel 99 ismini okumak, ezberlemek veya anlamlarını öğrenmek için doğru yerdesiniz. Manevi anlamda önemli hikmetleri, sağlık açısından sırları ve hadis kaynaklarında birçok fazileti yer alan Esmaü'l- Hüsna, Allah'ın 99 ismi için verilen bir tabirdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Allah (c.c)'un isimlerini ezberleyenler için hadisi şerifinde müjdeler vermiştir. Her isminde ayrı bir hikmet bulunan ve huzur veren Allah'ın 99 ismi için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Esmaü'l- Hüsna Allah'ın isimleri aşağıda bulabilir ve bu doksan dokuz ismin daha önce belki de duymadığınız anlamları ve faziletleri burada.
akblog.net

Allah (c.c)'un 99 İsimleri - Esmaü'l- Hüsna

Esmaül Hüsna Allah'ın 99 isimleri
Tıklayarak büyük formatta görebilirsiniz.

Allah ın 99 ismi

1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."
6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."
17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."
44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )
46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

Esmaül Hüsna Allah'ın 99 isimleri

https://www.youtube.com/watch?v=-cHaAyzzqbM
--
---
Akblog.NET
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
 1. Allah 'ın isimleri yani Esmaül Hüsna Allah'ın 99 ismini paylaştık sizlere.

  YanıtlaSil
 2. Video linki:
  youtube.com/watch?v=-cHaAyzzqbM
  Video size mi ait

  YanıtlaSil
 3. Bu da benden olsun.
  Allah ın 99 ismi Esmaül Hüsna
  1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
  2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
  3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
  4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
  5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."
  6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
  7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
  8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
  9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
  10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."
  11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
  12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
  13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
  14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
  15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
  16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."
  17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."
  18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
  19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
  20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
  21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
  22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
  23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
  24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
  25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
  26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
  27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
  28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
  29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
  30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
  31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."
  32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
  33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
  34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
  35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
  36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
  37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
  38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
  39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
  40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
  41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
  42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
  43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."
  44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."
  45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna )
  46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
  47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
  48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."
  49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Devamı..
   Allah ın 99 ismi Esmaül Hüsna
   50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
   51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
   52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
   53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
   54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
   55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
   56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
   57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
   58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
   59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
   60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
   61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
   62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
   63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
   64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
   65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
   66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
   67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
   68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
   69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
   70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
   71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
   72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
   73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
   74- El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."
   75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "
   76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
   77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
   78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
   79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
   80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
   81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
   82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
   83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
   84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
   85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
   86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
   87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
   88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
   89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
   90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
   91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
   92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
   93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
   94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
   95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
   96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
   97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
   98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "
   99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

   Sil
 4. Yuliyo pulotova3 Nisan 2021 22:39

  Çok yaxi bir konu

  YanıtlaSil
 5. Elinize sağlık Allah CC Razı olsun

  YanıtlaSil
 6. Darda kaldıysan Esma-ül Hüsnanın kapısı sana ardına kadar açık.

  YanıtlaSil
 7. Allah'ın güzel isimleri her müslümanın öğrenmesi ve hayatına geçirmesi çok önemli bir unsur.

  YanıtlaSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

SEO | SEO | Hukuk | İngilizce Kursu |
Siz hayal edin. Biz Hayata geçirelim.
Akblog.NET
Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç

Merhaba!

Webekle@gmail.com adresine e-posta gönderin veya aşağıdaki temsilcilerimizden biriyle WhatsApp ile iletişime geçin.

Yönetim Ekibi Yönetici ile iletişim geçin.
+905050251428
Destek Ekibi Eva ile iletişime geçin.
+905050251428
Doğrudan arayabilirsiniz +905050251428
Destek Saatleri 09:30 - 17:30
Merhaba! Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
×
Nasıl Yardımcı olabilirim?