8 Ağustos 2014 Cuma

İş kanunu İşyerinin veya bir bölümünün devri

İşyerinin veya bir bölümünün devri
MADDE 6
İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî
bir işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde, devir tarihinde
işyerinde veya bir bölümünde mevcut
olan iş sözleşmeleri bütün hak ve
borçları ile birlikte devralana geçer.
Devralan işveren, işçinin hizmet
süresinin esas alındığı haklarda,
işçinin devreden işveren yanında işe
başladığı tarihe göre işlem yapmakla
yükümlüdür.
Yukarıdaki hükümlere göre devir
halinde, devirden önce doğmuş olan
ve devir tarihinde ödenmesi gereken
borçlardan devreden ve devralan
işveren birlikte sorumludurlar. Ancak
bu yükümlülüklerden devreden
işverenin sorumluluğu devir tarihinden
itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma
ya da türünün değişmesiyle sona
erme halinde birlikte sorumluluk
hükümleri uygulanmaz.
Devreden veya devralan işveren iş
sözleşmesini sırf işyerinin veya
işyerinin bir bölümünün devrinden
dolayı feshedemez ve devir işçi
yönünden fesih için haklı sebep
oluşturmaz. Devreden veya devralan
işverenin ekonomik ve teknolojik
sebeplerin yahut iş organizasyonu
değişikliğinin gerekli kıldığı fesih
hakları veya işçi ve işverenlerin haklı
sebeplerden derhal fesih hakları
saklıdır.
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla
malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin
veya bir bölümünün başkasına devri
halinde uygulanmaz.

Posted via Blogaway

İş kanunu Eşit davranma ilkesi

Eşit davranma ilkesi
MADDE 5
İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım
yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam
süreli çalışan işçi karşısında kısmî
süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli
çalışan işçi karşısında belirli süreli
çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine
ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında,
şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde,
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde
yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı
davranıldığında işçi, dört aya kadar
ücreti tutarındaki uygun bir
tazminattan başka yoksun bırakıldığı
haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı
Sendikalar Kanununun 31 inci
maddesi hükümleri saklıdır.
20 nci madde hükümleri saklı kalmak
üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi
ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi
bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir
biçimde gösteren bir durumu ortaya
koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin
mevcut olmadığını ispat etmekle
yükümlü olur.

Posted via Blogaway

Tek düzen Muhasebe hesap Planındaki Amaç

Tekdüzen Muhasebe Sistenin Esları 4
kısımda incelenir.
1. Muhasebenin Anayasası
(Muhasebenin Temel Kavramları)
2. Mali Tabloların Biçimi
3. Muhasebe İlkeleri
4. Tekdüzen hesap planı
1. Muhasebenin Anayasası
(Muhasebenin Temel Kavramları):
Muhasebenin temel kavramlarına
muhasebenin anayasası da denilmektedir.
Nasıl ki hukukta kanunlar anayasaya
ayrıkı olamazlar, muhasebede de hiç bir
işlem ve olay muhasebenin anayasası
olan temel kavramlarına aykırı
olamazlar.
Muhasebenin Temel Kavramları 12
tanedir.
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
2. Kişilik Kavramı
3. İşletmeninSürekliliği K.
4. Dönemsellik Kavramı
5. Parayla Ölçülme
6. Maliyet Esası Kavramı
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme
8. Tutarlılık Kavramı
9. Tam AçıklamaKavramı
10. İhtiyatlılık Kavramı
11. Önemlilik Kavramı
12.Özün Önceliği Kavramı
2. Mali Tabloların Biçimi: Mali
tablolar temel mali tablolar ve ek mali
tablolar olarak iki kısımda incelenir.
Bunlardan en temel mali tablolar bilanço
ve gelir tablosudur.
3. Muhasebe İlkeleri:
Temel mali tablolardan bilanço ve
gelir tablosuna ilişkin ilkeler
geliştirilmiştir. Bilanço varlık ve
kaynaklardan oluştuğu için varlıklara ve
kaynaklara ilişkin ilkeler bulunur.
4. Tekdüzen Hesap Planı:
Tek Düzen Hesap Planı
kapsamına bilanço esasına göre defter
tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.
Ancak bilanço esasına göre defter
tutmakla beraber faaliyet konuları
itibariyle farklı muhasebe tekniğini
kullanmak durumunda bulunan;
a) Banka ve Sigorta Şirketleri,
b) Özel Finans Kurumları,
c) Finansal Kiralama Şirketleri
(faktoring vb. alanlarda faaliyet
gösterenler dahil)
d) Menkul Kıymet Yatırım Fonları,
Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları,
belirlenen “Muhasebenin Temel
Kavramları”na, “Muhasebe
Politikalarının Açıklanması”na ve “Mali
Tablolar İlkeleri”ne uymaları kaydıyla 1
Nolu Muhasebe Uygulama Genel
Tebliğinin diğer mecburiyetlerini yerine
getirmekle yükümlü değildirler.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan
işletmeler ise sadece belirlenen
“Muhasebenin Temel Kavramları”na
uymakla yükümlüdürler.

Posted via Blogaway

Tek düzen hesap Planı hakkında Temel Bilgiler

TEK DÜZEN HESAP PLANI
1. Tek Düzen Hesap Planı Tanımı:
Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde
kullanılan, belirli bir sisteme göre
hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye
tek düzen hesap planı denir. Türkiye'de
bilanço esasına göre defter tutan tacirler
1 Ocak 1994 tarihinden itibaren
yürürlüğe konan tek düzen hesap planını
uygulamak zorundadırlar. Hesap
planındaki kodlar ve hesaplar
değişitirilemez, fakat işletmeler istediği
hesapları seçip muhasebe kayıtlarında
kullanabilirler.
Hesap planındaki kodlar belli bir sisteme
ve mantığa göre oluşturulmuştur.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim
İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı
Kayıtları
>> Ay Sonu KDV
Tahakkuku
>> Aylık Ücret
Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun
Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi
Örneği
>> Defter Tutma
Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri
Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı
Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi
Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve
Tablosu
>> Girişimci
(Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri
Kayıtları
>> KDV Beyannamesi
Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin
Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi
Hesapları
>> Mikro Programı
Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin
Tanımı
>> Muhasebenin Temel
Kavramları
>> Muhtasar
Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı
Envanter
>> Şirket Kuruluş
İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap
Planı
>> Ticari İşletme ve
Tacir
>> Ücret Bordrosu
Düzenleme
>> Ücret Bordrosu
Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama
Hesap kodunun ilk rakamı: Hesap sınıfı
Hesap kodunun ikinci rakamı : Hesap
grubu
Hesap kodunun üçüncü rakamı: Büyük
defter hesabı
102 BANKALAR HESABI hesap planı
sisteminde incelenirse,
1 ---> Hesap Sınıfı (Dönen Varlıklar)
0 ---> Hesap Grubu (Hazır Değerler)
2 ---> Büyük Defter Hesabı (Bankalar
Hesabı)

Posted via Blogaway

Muhasebe ve iş kanunları

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE
TEKDÜZEN HESAPPLANI
Ülkemizin muhasebe uygulamasında,
Maliye Bakanlığı’nın 26.12.1992 tarih ve
21447 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 1. sayılı
Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile
zorunlu hale getirilen Tekdüzen
Muhasebe Uygulamamasına 01 Ocak
1994 tarihinden
itibaren bağlanarak yeni bir aşamaya
geçilmiştir.
20 yıldır uygulanan Tekdüzen
Muhasebe Uygulaması meslek
mensupları tarafından benimsenmiş,
muhasebe uygulamalarında aynı temel
kavramlar, aynı genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri kullanılmış, bilanço
esasına tabi tüm işletmeler
aynı hesap planı kullanarak aynı mali
tabloları düzenlemiştir.
Artık meslek mensupları, yeni yüzyılda
meslek uzmanlığa sahip olmak için bilgi
beceriye sahip olacak biçimde
kendilerini yetiştirmeleri, geleceğe açık
olacak şekilde eğitmeli ve eğitilmelidir.
Bugün muhasebe mesleği; Bir vergi
denetimi mesleği değildir. Muhasebe
sistemi kurma ve iyileştirme mesleği
değildir. Kayıt tutma ve sistemden mizan
çıkarma hatta bilanço, gelir tablosu elde
etme mesleği değildir. Bu meslek
işletmelerde yaratılmış mali tablolara ait
bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu
onaylayan, sonuçlarını yorumlayan,
toplumun her kesimini bilgilendiren
şeffaf raporlar sunan ve işletme
sahiplerine karar almak için bilgi veren
meslek olmalıdır.

Posted via Blogaway