11 Ağustos 2014 Pazartesi

Logo Ön muhasebe programlarıile neler yapabilirsiniz

Logo Ön muhasebe programları
ile neler yapabilirsiniz
Logo Ön muhasebe programları ile neler yapabilirsiniz
- Malları ne zaman, kimden, kaça aldınız ve kime kaç liradan kaç adet sattığınızı detayları ile görebilirsiniz.
- Ayrıca; barkodlu sistemi desteklemesi firmaların daha kolay çalışmasını sağlar.Çok şubeli yerler için diğer  şubenizdeki yapılan işlemleri, internet üzerinden aynı anda görebiliyorsunuz ve böylece diğer şubelerinizi kolay bir şekilde kontrol edebilme imkanına kavuşursunuz.
- Aylık ve yıllık mizan alma imkanı
- Seçilen tarih aralığında ne kadar ürün
almışsınız/satmışsınız
- Aldığınız ve yaptığınız ödemeleri detayları ile görebilirsiniz.
- Şifre yöntemi ile programınıza yetkisiz kişilerin ulaşması kontrol altına alabilirsiniz.
- Müşterilerinize otomatik taksitlendirme yapabilirsiniz.

Genel Muhasebe Konuları

Genel Muhasebe Konuları
Genel muhasebe, muhasebenin en önemli konularını içerir ve genel olarak muhasebenin anlayışını kavramamızda yardımcı olur. Genel muhasebe konuları, muhasebe hesapları, mizan ve gelir tablosu,çift taraflı kayıt sistemi, yevmiye defteri ve büyük defter,gibi en önemli ders konularına sahip olan bölümdür.
Genel muhasebeyi öğrendiğiniz zaman ders notlarınıza baktığınızda muhasebenin temel kavramlarını, hesap işleyişlerini, tek düze hesap planını, hesap planını, yevmiye defterini, büyük defteri, mizanı ve envanter işlemlerini öğrenebilirsiniz ve bütün bunlarla ilgili örnekleri bulabilirsiniz. Muhasebe sisteminin en önemli konuları bu derste işlendiği için bu sistemin mantığını ve nasıl işlediğini anlayabilirsiniz.
Bu paragraf altında bütün genel muhasebe
konularının başlıklarını sıralayalım.

Bordroda ücreti düşük gösteren hapsegirecek

ÇALIŞANLARA ödediği ücreti, bordroda düşük gösteren yüz binlerce işveren, hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya...
Çok kişi, işçinin ücretini düşük gösterip, daha azbsigorta primi ve vergi ödemenin hapis cezası gerektirdiğinin farkında bile değil!...
ÜÇ YILA KADAR HAPİS
Meclis’te kabul edilen ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 5728 sayılı "Temel Ceza KanunlarınabUyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, çalışanlara ödediği ücreti, bordoda düşük gösteren işverenlervhakkında, "1 yıldan 3 yıla kadar, hapis cezası" verilebilecek.
Şu anda, özel sektörde çalışan işçilerin, yaklaşık yüzde 90’ının, ödenen ücret üzerinden bordroda gösterilmediği tahmin ediliyor. Örneğin; net ücretiv1.000 YTL olan işçi, asgari ücret üzerinden bildirilip, vergisi ve sigorta primi ödeniyor.

KDV Muhasebe Kaydı

KDV Muhasebe Kaydı
Ay Sonu KDV Tahakkuk Kaydı beyannameler verildikten sonra aşağıdaki şekilde muhasebe yevmiye kayıtlarını yapabilirsiniz. KDV oranları kullandığınız hesbaba göre değişiklik gösterebilir.
Aşağıdaki örnektede görüldüğü gibi 190 ve 360 örnek amaçlı kayıtta gösterilmektedir. Aksi halde aynı anda 190 ve 360 hem borç hem alacakta yer almaz. Ya ödenecek KDV vardır, yada devreden
KDV

Doğum izni ne kadar? Doğum parası nasıl alınır?

Doğum izni ne kadar? Doğum parası nasıl alınır?
Doğum parası nasıl hesaplanır? Doğum parası hesaplama.
Şimdi bu soruların cevaplarını uzun uzun değilde, kısa ve net olarak anlatalım.
Doğum izni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonrada 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta lık süre için verilir. Çoğul gebelik halinde (ikiz v.s)
doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha
eklenerek 10 haftalık süre için doğum izni verilir.
(Yani toplamda 10+8 hafta olur)
Doğum yapan kadının doğum parası alabilmesi Için doğum iznine başladığında kesinlikle işten çıkmaması gerekmektedir, yani

Şahıs İşyerleri Açılışında İstenen Belgeler

Şahıs İşyerleri Açılışında İstenen Belgeler
- İşe Başlama / Bırakma Bildirim Formu
- Onaylı Nüfus cüzdan sureti ve fotokopisi 2 adet
- İkametgâh ilmühaberi 2 adet
- Kira kontratı. (İşyeri kendinizin ise tapu
fotokobisi)
- Noter onaylı imza sirküleri (Basit usulde
vergilendirilenler hariç)
- SMMM sözleşmesi
A-Müracaat; Bu evraklar ile birlikte vergi
dairesine müracaat edilir. Kira kontratı ve smmm meslek sözleşmesine göre damga vergisi beyanı verilir ve tahakkuk eden tutar ödenir. Daha sonra Sicil servisine bütün evrakları teslim edilir. Açılış
müracaatı tamamlanmış olur.

Muhasebenin Fonksiyonları

Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin fonksiyonlarını dört ana başlık olarak toplayabiliriz. Bunlar; kaydetme fonksiyonu, sınıflandırma fonksiyonu, özetleme fonksiyonu ve raporlama fonksiyonudur. Muhasebe teriminin içeriğini anlamamız için bu dört fonksiyonu bilmemiz gerekir.
Şimdi sırasıyla bu maddeleri açıklayalım:
Kaydetme Fonksiyonu: İşletmenin bütün mali işlemlerinin belgeler kontrolünde muhasebe defterine kayıt yapılması aşamasını oluşturur. En önemli ve ilk sıradaki fonksiyondur. Muhasebenin kayıtlarının kesinlikle doğru ve gerçek belgelerle birlikte kayıt altına alınmalıdır. Kaydetme fonksiyonu tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt olarak ikiye ayrılır.
Sınıflandırma Fonksiyonu : Kayıt altına alınan bilgiler belli bir zaman aralığında düzenlenip gruplara ayrılır. Bu işlem farklı gruplardaki işlemlerin karışmasını engeller. Sınıflandırma fonksiyonu, kayıtların muhasebe defterinden büyük deftere geçmesini sağlar.

Ba Bs mutabakatı hakkında

ba bs mutabakatı gündemdekiler.
1. ba bs formu verecek olan işletmelerin, karşı firmayla teyitleşmek için birbirlerine mutabakat mektubu  göndererek ay içi işlem tutarlarını onaylaması durumu.
şöyle ki, a firması, b firmasından 5000 tl
+ kdv tutarında işlem yapmışsa,
karşılıklı ba bs formu beyan edilmesi
gerekir. iki taraf da birbirlerine ilgili tarih aralığında gerçekleşen faturalı işlemlerin tutar ve adetini gösteren bir mektup gönderir. bir nevi cari mutabakatı gibi bir işlemdir. iki taraf da onaylatsa ba bs formu verilir. mutabık kalınmazsa ekstreler gönderilerek, farklı işlem olup olmadığı görülür.
logo go kullananlara ip ucu, cari hesaplar ekranında sağ tıklayıp, ba bs mutabakatı tıklanırsa, tüm cariler için otomatik mutabakat mektubu yazdırılır.
tabi burada sol menüden cari hesap kodu - grup seçilmeli. yoksa sadece 120
- 320 değil, 335 ve diğer cari hesapları da yazar.

Akblog.Net

Ba bs nedir Kısa bilgi

Ba bs nedir ?
Maliye bakanlığına her ayın 5' ine kadar
bildirilmesi gereken formdur. Mal alış , mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi , demirbaşlar , giderler vb . ( kısaca faturalandırılmış belgeler ) hesaplarında K .D .V hariç tutarda 8.000 tl ' yi geçen faturaların toplam  utarlarını ve fatura adetlerinin bildirilmesi gerekmektedir
Ba : Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim .
Bs: Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim .
Ba ve bs formları uygulamasındaki değişiklikler
2009- Aralık Dönemine kadar 8.000 TL olarak uygulanan had, 2010 -Ocak ayından itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır.
Form Ba ’ ya ; bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet alışları mal ve hizmet alımı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.
Form Bs ’ ye ; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet satışları mal ve hizmet satışı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.
Had' lerin uygulanmasında ;
1. Özel matrah şekline tabi mal ve hizmet alış veya satışındaki Katma değer Vergisi Matraha eklenecektir.
2. ÖTV ’ ne tabi işlemlerde ise ÖTV dahil tutarlar dikkate alınacaktır .
Mevzuat kapsamı Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler:
Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve
hizmet alımlarını " Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Ba )" ile ; mal ve hizmet satışlarını ise " Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü , bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır .
a) Bilanço esasına göre defter tutmakta
iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır .
Buna karşın , işletme hesabına göre defter
tutmakta iken, bilanço esasına geçen
mükelleflerin, bilanço esasına geçtikler  hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları  bulunmaktadır.
b) Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba - Bs bildirim formu vermeyeceklerdir .
c ) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba -Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup , münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve / veya hizmet alış /satışlarını bildireceklerdir .
d) Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba - Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunlarınvvergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir.
Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir .
e ) Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir .
f) Diğer taraftan , 362 Sıra No .lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterlere yönelik olarak getirilmiş bulunan bildirim yükümlülüğü , 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır

Akblog.Net

Borç Bilgilendirme Servisi Yenilendi

"Borç Bilgilendirme Servisi" Yenilendi (09.08.14 - 10:25)
"Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni hizmet seçenekleri ile mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Mükelleflerimize 2012 yılından bu yana
Başkanlığımız internet vergi dairesi
intvd.gib.gov.tr üzerinden hizmet veren Borç Bilgilendirme Servisi, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kesinleşmiş vergi ve vergi dairesine intikal etmiş diğer kamu alacaklarına ilişkin borç bilgilerinin anlık olarak öğrenilebilmesine imkân verecek şekilde yenilenmiştir.
Güncel tüm vergi borcunuz ile diğer kamu
alacaklarına ilişkin borçlarınızın (usulsüzlük cezaları, vergi ziya-ı cezası, nüfus para cezası,
askerlik para cezası, yükseköğrenim harç ve kredi borcu, karayolları geçiş ücret/idari para cezaları ve diğerleri) ayrıntılarını 7/24
www.gib.gov.tr adresinden ücretsiz olarak
öğrenebilirsiniz.
Anlık borç sorgulaması, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelerin tahsil ettiği vergileri kapsamamaktadır.

Akblog.Net